үндэсний статистикийн хороо
www.1212.mn | монгол | english

ТОГТВОРТОЙ ХӨГЖЛИЙН ЗОРИЛГО гэж юу вэ?

“Тогтвортой хөгжил -2030 хөтөлбөр”-ийг анх 2012 онд Рио Де Жанейро хотод улс орнуудын төрийн тэргүүнүүд оролцсон НҮБ-ын “Тогтвортой хөгжил” бага хурлын үеэр санаачилсан.
Тогтвортой хөгжлийн зорилго (ТХЗ) нь 2015 онд хэрэгжилтийн хугацаа нь дуусгавар болж буй “Мянганы хөгжлийн зорилтууд”-ын үргэлжлэл юм.
2015 онд НҮБ-ын Ерөнхий Асамблейн 70 дугаар чуулган болж, ТХЗ-ын 17 зорилго, 169 зорилтыг баталж, 2016 оны 1 сарын 1-нээс “Тогтвортой хөгжлийн зорилго” (ТХЗ) албан ёсоор дэлхий нийтээр хэрэгжиж эхэлсэн.

ТОГТВОРТОЙ ХӨГЖЛИЙН ЗОРИЛГО-ын хамрах хүрээ

“Тогтвортой хөгжлийн зорилт-2030” нь нийгэм, эдийн засаг, байгаль орчин гэсэн гурван тулгуурт суурилан тогтвортой хөгжилд хүрэх дэлхийн нийтийн урт хугацааны бодлогын баримт бичиг юм.

НИЙГЭМ

ЭДИЙН ЗАСАГ

БАЙГАЛЬ ОРЧИН

Top

ТХЗ-ын ЗОРИЛГО, ЗОРИЛТ, ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД

2017 оны 3 сард НҮБ-ын Статистикийн комиссын 48-р чуулганаар ТХЗ-ын хэрэгжилтийг дүгнэх 244 шалгуур үзүүлэлтийг тодорхойлсон байна.


Зорилго

Зорилгын нэр

Зорилт

Үзүүлэлт

1

Ядуурлыг устгах

7

14

2

Өлсгөлөнг зогсоох

8

13

3

Эрүүл мэндийг дэмжих

13

27

4

Чанартай боловсролыг дэмжих

10

11

5

Жендэрийн эрх, тэгш байдлыг хангах

9

14

6

Баталгаат ундны ус, ариун цэврийн байгууламжаар хангах

8

11

7

Сэргээгдэх эрчим хүчийг нэвтрүүлэх

5

6

8

Эдийн засгийн өсөлт, баталгаат ажлын байрыг бий болгох

12

17

9

Инноваци  болон дэд бүтцийн нэмэгдүүлэх

8

12

10

Тэгш бус байдлыг бууруулах

10

11

11

Ээлтэй хот, иргэдийн оролцоог дэмжих

10

15

12

Хариуцлагатай хэрэглээг дэмжих

11

13

13

Уур амьсгалын өөрчлөлтийн үр  нөлөөг багасгах

5

8

14

Далай, тэнгисийн нөөцийг хамгаалах

10

10

15

Хуурай газрын эко системийг хамгаалах

12

14

16

Энх тайван, шударга ёсыг цогцлоох

12

23

17

Хөгжлийн төлөөх түншлэлийг бэхжүүлэх

19

25

Бүгд

169

244

 

ТХЗ-ын хэрэгжилтийг хангахад ОРОЛЦОХ ИНСТИТУЦИУД

ТХЗ-ыг хэрэгжилтийг хангахад улс орнуудын засгийн газар, яамд, төрийн бусад байгууллагууд, их дээд сургууль, эрдэм шинжилгээний байгууллагууд, орон нутгийн байгууллагууд, төрийн бус байгууллагууд, холбогдох бусад байгууллагууд болон иргэд оролцоно.ТХЗ-ын хэрэгжилтийг дүгнэх МЭДЭЭЛЛИЙН ЭХ ҮҮСВЭР

ТХЗ-ын хэрэгжилтийг гаргахад албан ёсны статистик мэдээлэл, яамд, төрийн бусад байгууллагуудын захиргааны статистикийн мэдээлэл болон бусад мэдээллийн эх үүсвэрийг ашиглана.ТХЗ-ыг хэрэгжүүлэхтэй холбогдуулан МОНГОЛ УЛСАД ХИЙГДСЭН АЖЛУУД

  • Монгол Улсын хөгжлийн бодлогын баримт бичгийг төлөвлөх, хэрэгжүүлэх, хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх үе шат, баримтлах зарчим, оролцогч талуудын эрх, үүрэг, хариуцлагыг тодорхойлох, хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн нэгдсэн тогтолцоог бүрдүүлэх зорилгоор МУ-ын хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн тухай хуулийг 2015 оны 11-р сард баталсан.
  • 2016 оны 2-р сард УИХ-ын тогтоолоор Монгол Улсын Тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал-2030 (ТХҮБ-2030)-ыг баталсан.Дэлхийн ТХЗ-ын 17 зорилго, 169 зорилт нь манай улсын ТХҮБ-2030-ын 4 бүлэг, 44 зорилт дараах байдлаар уялдаж байгаа юм. 

  • ТХЗ-ын үндэсний үзүүлэлтийг тодорхойлох, суурь болон хүрэх зорилтот түвшинг тодорхойлох аргачлал, арга зүйг боловсруулах 9 ажлын хэсгийг Ерөнхий сайдын захирамжаар байгуулан ажиллаж байна.
  • ТХЗ-ын дэд хороог УИХ-ын нийгмийн бодлого боловсрол соёл шинжлэх ухааны байнгын хорооны дэргэд байгуулж, УИХ-ын гишүүн А.Ундраа даргалан ажиллаж байна.
  • ТХЗ-ын хэрэгжилтийг дүгнэх шалгуур үзүүлэлтүүдийн гарах бэлэн байдал ҮСХ, НҮБХХ-тэй хамтарсан болон ҮСХ-ноос бие даасан 3 удаагийн үнэлгээг хийсэн.

1. НҮБХХ, ҮСХ хамтран 2015 оны 11 дүгээр сард нийт 224 үзүүлэлтийг хамруулсан үнэлгээг хийв. (Дэлгэрэнгүй тайланг ЭНД дарж харна уу)
  Үзүүлэлт, бүгд %
1.ТХЗ, бүгд 224
2. Монгол Улсад хамааралгүй үзүүлэлт 13
3. Үнэлгээ хийсэн нийт үзүүлэлт, (1-2) 211
     3.1 Задалсан үзүүлэлт  17
     3.2 Задалж,  нэмсэн үзүүлэлт 63
4.МУ-аас гарах ТХЗ-ын үзүүлэлт, (3-3.1+3.2) 257
4.1 Гаргах боломжтой, бэлэн байгаа 45 17.5%
4.2 Бага зэрэг тооцоолол хийсний дараа гаргах боломжтой     64 24.9%
4.3 Тооцоолол нилээд хийсний дараа гаргах боломжтой 28 10.9%
4.4  ОУ-ын байгууллагаас гарах 5 1.9%
4.5 Мэдээллийн эх үүсвэр бий болгох, эх үүсвэрт өөрчлөлт оруулах 72 28.0%
4.6  Огт гарахгүй 43 16.7%
2. ҮСХ-ноос 2016 онд нийт 241 үзүүлэлтийг хамруулсан үнэлгээг хийв. (Дэлгэрэнгүй тайланг ЭНД дарж харна уу)

  Үзүүлэлт, бүгд %
1.ТХЗ-ын үзүүлэлт, бүгд 241
2.Монгол улсад хамааралгүй  13
3.МУ-д хамааралтай ТХЗ-ын үзүүлэлт, (1-2)  228
3.1 Шууд гарах үзүүлэлт  60 26.3
3.2 Нэмэлт тооцоолол хийж, гаргах     11 4.8
3.3 Гарахгүй үзүүлэлт 157 68.9
3. ҮСХ-ноос 2017 оны 10 сард нийт 244 үзүүлэлтийг хамруулсан үнэлгээг хийв. (Дэлгэрэнгүй тайланг ЭНД дарж харна уу)

  Үзүүлэлт, бүгд %
1.ТХЗ-ын үзүүлэлт, бүгд 244
2.Монгол улсад хамааралгүй  11
3.МУ-д хамааралтай ТХЗ-ын үзүүлэлт, (1-2)  233
3.1 Шууд гарах үзүүлэлт  113 48.5
3.2 Гарахгүй үзүүлэлт 120 51.5


ТХЗ-ын мэдээлэл авах ХОЛБООС

  • Дэлхийн Тогтвортой хөгжлийн зорилгын шалгуур үзүүлэлтүүдийг үзэх НҮБ-ын Статистикийн комиссын нарийн бичгийн даргын дэргэдэх дээд түвшний ажлын хэсгийн албан ёсны вэб сайтыг ЭНД дарж харна уу
  • Монгол Улсын Тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал-2030-ыг ЭНД дарж үзнэ үү.
  • Дэлхийн Тогтвортой хөгжлийн шалгуур үзүүлэлтүүдийн холбогдох метадатаг ЭНД дарж харна уу
  • ТХЗ-ын талаарх илтгэл, танилцуулга ЭНД дарж харна уу