үндэсний статистикийн хороо
www.1212.mn | монгол | english

ТОГТВОРТОЙ ХӨГЖЛИЙН ЗОРИЛГЫН ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮДЭД ХИЙСЭН ҮНЭЛГЭЭ


ТХЗ-ын шалгуур үзүүлэлтүүдийг тооцон гаргах мэдээллийн эх үүсвэрийн бэлэн байдалд урьдчилсан байдлаар хийсэн үнэлгээг ЭНД дарж авна уу. Үнэлгээг албан ёсны статистик болон захиргааны статистикийн мэдээллийг хамруулан хийсэн болно.
Top
Үзүүлэлт Хариуцах байгууллага

гарах бэлэн байдал

гарна
гарахгүй
Үзүүлэлтийг хариуцан гаргах  Үзүүлэлтийг бодлогын түвшинд хариуцах 
1.1.1.  Олон улсын ядуурлын шугамаас доогуур амьжиргаатай хүн амын эзлэх хувь, хүйсээр, насны бүлгээр, ажил эрхлэлтийн байдлаар, байршлаар /хот, орон нутгаар/ Дэлхийн банк Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам
1.2.1. Үндэсний ядуурлын шугамаас доогуур амьжиргаатай  хүн амын эзлэх хувь, хүйсээр, насны бүлгээр Үндэсний Статистикийн хороо (ҮСХ) Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам
1.2.2. Үндэсний тодорхойлолтоор ядуурлын бүх хэлбэрт амьдарч байгаа бүх насны хүн ам (эрэгтэй, эмэгтэй болон хүүхэд)-ын эзлэх хувь ҮСХ   Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам
1.3.1 Нийгмийн хамгааллын суурь хөтөлбөрт хамрагдсан хүн амын эзлэх хувь, хүйсээр, ядуу, эмзэг бүлгийн хүүхдээр, ажилгүйчүүдээр, өндөр настнаар, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдээр, жирэмсэн эхээр, нярай хүүхдээр, ажлын байран дахь ослын хохирогчдоор, ядуу болон эмзэг бүлгээр ҮСХ, Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам
1.4.1. Дэд бүтэц, нийгмийн суурь үйлчилгээнд хамрагдсан өрхөд амьдардаг хүн амын эзлэх хувь Тодорхойгүй Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам
1.4.2. Насанд хүрсэн, газар эзэмших эрхтэй, хууль ёсны гэрчилгээтэй хүн амын эзлэх хувь, хүйс, эзэмшлийн төрлөөр  Газар зохион байгуулалт, геодези, зураг зүйн газар Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам, Хүнс хөдөө аж ахуйн яам 
1.5.1 100,000 хүнд ногдох гамшгийн улмаас амь насаа алдсан, сураггүй болсон, гамшигт шууд нэрвэгдсэн хүний тоо Онцгой байдлын ерөнхий газар, ҮСХ Онцгой байдлын ерөнхий газар, Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам
1.5.2. Гамшгийн улмаас учирсан эдийн засгийн шууд хохирлын дотоодын нийт бүтээгдэхүүн (ДНБ)-д эзлэх хувь  Онцгой байдлын ерөнхий газар, ҮСХ Онцгой байдлын ерөнхий газар, Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам
1.5.3. Гамшгийн эрсдлийг бууруулах чиглэлээр 2015-2030 онд авч хэрэгжүүлэх Сендайн үйл ажиллагааны суурь баримт бичигтэй уялдуулсан гамшгийн эрсдлийг бууруулах үндэсний стратегийг баталж, хэрэгжүүлдэг эсэх Онцгой байдлын ерөнхий газар Онцгой байдлын ерөнхий газар
1.5.4. Гамшгийн эрсдлийг бууруулах үндэсний стратегийн дагуу гамшгийн эрсдлийг бууруулах орон нутгийн стратегийг баталж, хэрэгжүүлдэг орон нутгийн засаг захиргааны эзлэх хувь Онцгой байдлын ерөнхий газар Онцгой байдлын ерөнхий газар, Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам
1.a.1 Ядуурлыг бууруулах хөтөлбөрт засгийн газраас шууд хуваарилсан дотоодын хөрөнгийн эзлэх хувь   Сангийн яам Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам
1.а.2 Төсвийн нийт зарлагад суурь үйлчилгээнд зориулсан зардлын эзлэх хувь (боловсрол, эрүүл мэнд, нийгмийн хамгаалал)  Сангийн яам Сангийн яам, Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яам, Эрүүл мэндийн яам, Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам
1.a.3 Ядуурлыг бууруулах хөтөлбөрт шууд хуваарилсан нийт буцалтгүй тусламж болон өр үүсгэдэггүй орлогын ДНБ-д эзлэх хувь ҮСХ, Сангийн яам Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам
1.b.1. Эмэгтэйчүүд, ядуу, эмзэг бүлгийг зохих түвшинд дэмжиж чадахгүй байгаа салбарт хуваарилсан төсвийн урсгал зардал болон хөрөнгийн зардлын эзлэх хувь   Сангийн яам, Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам Сангийн яам, Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам
ЗОРИЛГО 2. ӨЛСГӨЛӨНГ ЗОГСООХ  
2.1.1 Хоол тэжээлийн дутагдлын тархалт (POU) ҮСХ,  Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам, Эрүүл мэндийн яам Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам, Эрүүл мэндийн яам
2.1.2 Хүнсний баталгаат байдлын алдагдлыг тооцох хэмжүүрт үндэслэн баталгаагүй хоол, хүнсний дунд болон хүнд хэлбэрийн байдалд өртсөн хүн амын тархалт (FIES) Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам, Эрүүл мэндийн яам  Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам, Эрүүл мэндийн яам
2.2.1 Өсөлтийн хоцролттой 5 хүртэлх насны хүүхдийн тархалт (Биеийн өндөр, насны харьцаа нь ДЭМБ-аас боловсруулсан хүүхдийн өсөлтийн стандарт харьцааны голчоос "- 2 стандарт хазайлтаас" доогуур)  ҮСХ Эрүүл мэндийн яам
2.2.2 Хоол тэжээлийн дутагдалтай 5 хүртэлх насны хүүхдийн тархалт, төрлөөр (туранхай ба илүүдэл жинтэй), (Биеийн жин, өндрийн харьцаа нь ДЭМБ-аас боловсруулсан  хүүхдийн өсөлтийн стандарт харьцааны голчоос " +2 стандарт хазайлтаас" их эсвэл "- 2 стандарт хазайлтаас" доогуур)  ҮСХ Эрүүл мэндийн яам
2.3.1  1 ажилтанд ногдох бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн хэмжээ, Фермийн аж ахуй/ бэлчээрийн мал аж ахуй/ ойн аж ахуйн  нэгжийн хэмжээгээр  ҮСХ,  Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам
2.3.2. Хоол хүнсний жижиг, дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчдийн дундаж орлого, хүйс, үндсэн засаг захиргаагааны нэгжээр ҮСХ,  Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам
2.4.1. Бүтээмжтэй, тогтвортой хөдөө аж ахуйн үйл  ажиллагаанд ашиглагддаг хөдөө аж ахуйн газар нутгийн эзлэх хувь Газар зохион байгуулалт, геодези, зураг зүйн газар Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам, Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам
2.5.1. Хүнс, хөдөө аж ахуйн чиглэлээр  дунд болон урт хугацаанд ашиглахаар зориулалтын байгууламжид хадгалсан ургамал, амьтны генетикийн нөөц Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам
2.5.2. Устах эрсдэлтэй, устах эрсдэлгүй, устах эрсдэлийн үл мэдэгдэх түвшинд байгаа нутгийн үүлдрийн малын эзлэх хувь ҮСХ,  Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам
2.а.1. Засгийн газрын хөдөө аж ахуйд зориулсан Зардлын Индекс  Сангийн яам Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам
2.a.2. ХАА-н салбарт зориулсан хөгжлийн албан ёсны тусламж, орлого, сая. ам доллар  Сангийн яам Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам
2.b.1 Хөдөө аж ахуйн экспортын татаас  Сангийн яам Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам
2.c.1 Хүнсний үнийн огцом өөрчлөлтийн үзүүлэлт ҮСХ Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам
ЗОРИЛГО 3. ЭРҮҮЛ МЭНДИЙГ ДЭМЖИХ  
3.1.1 Эхийн эндэгдлийн харьцаа (100 000 амьд төрөлтөд ногдох эндсэн эхийн тоо) Эрүүл мэндийн яам Эрүүл мэндийн яам
3.1.2 Эмнэлгийн мэргэжилтний эх барьсан төрөлтийн эзлэх хувь Эрүүл мэндийн яам Эрүүл мэндийн яам
3.2.1 5 хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдлийн түвшин (1000 амьд төрөлтөд ногдох 5 хүртэлх насны эндсэн хүүхдийн тоо)  Эрүүл мэндийн яам Эрүүл мэндийн яам
3.2.2 Нялхсийн эндэгдлийн түвшин (1000 амьд төрөлтөд ногдох эндсэн нярайн тоо) Эрүүл мэндийн яам Эрүүл мэндийн яам
3.3.1  Халдваргүй 1000 хүнд ногдох тухайн жилд ХДХВ-ийн халдвар авсан хүний тоо Эрүүл мэндийн яам Эрүүл мэндийн яам
3.3.2 Сүрьеэгийн өвчлөлийн түвшин (1000 хүнд ногдох тухайн жилд сүрьеэгээр өвчилсөн хүний тоо) Эрүүл мэндийн яам Эрүүл мэндийн яам
3.3.3 Хумхаагийн өвчлөлийн түвшин (100,000 хүнд ногдох тухайн жилд хумхаагаар өвчилсөн хүний тоо) - - -
3.3.4 Гепатит В-гийн өвчлөлийн түвшин (100,000 хүнд ногдох тухайн жилд гепатит В-гийн халдвар авсан хүний тоо) Эрүүл мэндийн яам Эрүүл мэндийн яам
3.3.5 Халуун орны ховор өвчний эсрэг эмчилгээ хийлгэх шаардлагатай хүмүүсийн тоо - - -
3.4.1 Зүрх судасны өвчин, хорт хавдар, чихрийн шижин болон амьсгалын замын архаг өвчний шалтгаант нас баралтын түвшин (10,000 хүнд ногдох) Эрүүл мэндийн яам Эрүүл мэндийн яам
3.4.2 Амиа хорлолтын (10,000 хүнд ногдох амиа хорлосон хүний тоо) Эрүүл мэндийн яам, Цагдаагийн ерөнхий газар Эрүүл мэндийн яам, Хууль зүй, дотоод хэргийн яам
3.5.1 Мансууруулах бодис хэрэглэгчдийн эмчилгээнд хамрагдалтын хувь (эмийн эмчилгээ, сэтгэлзүйн эмчилгээ, нийгмийн нөхөн сэргээх-нийгэмшүүлэх тусламж) Эрүүл мэндийн яам, Цагдаагийн ерөнхий газар Эрүүл мэндийн яам, Хууль зүй, дотоод хэргийн яам
3.5.2 Тухайн жилд 15, түүнээс дээш насны нэг хүнд  ногдох согтууруулах ундааны хэмжээ, литрээр ҮСХ,  Эрүүл мэндийн яам, Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам  Эрүүл мэндийн яам, Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам
3.6.1  Зам тээврийн ослын шалтгаант нас баралтын түвшин (10 000 хүнд ногдох зам тээврийн ослоор нас барсан хүний тоо) Цагдаагийн ерөнхий газар Хууль зүй, дотоод хэргийн яам
3.7.1  Гэр бүл төлөвлөлтийн хэрэгцээ нь жирэмслэхээс сэргийлэх орчин үеийн аргаар хангагдсан нөхөн үржихүйн насны (15-49) эмэгтэйчүүдийн хувь ҮСХ Эрүүл мэндийн яам
3.7.2 Өсвөр насны охидын төрөлтийн түвшин (10-14, 15-19 насны 1000 охидод ногдох тухайн насны бүлгийн охидын төрөлтийн тоо) Эрүүл мэндийн яам Эрүүл мэндийн яам
3.8.1  Эрүүл мэндийн зайлшгүй шаардлагатай тусламж үйлчилгээний хамралтын хувь Эрүүл мэндийн яам Эрүүл мэндийн яам
3.8.2. Өрхийн зардлын дийлэнх хувийг эрүүл мэнддээ зарцуулдаг хүн амын эзлэх хувь ҮСХ  Эрүүл мэндийн яам, Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам
3.9.1. Дотоод болон гадаад орчны агаарын бохирдлоор нөхцөлдсөн нас баралтын түвшин (10 000 хүнд ногдох) Эрүүл мэндийн яам Эрүүл мэндийн яам
3.9.2. Баталгаагүй   ундны ус, эрүүл ахуйн шаардлага хангаагүй ариун цэврийн байгууламжаар нөхцөлдсөн нас баралтын түвшин  (10 000 хүнд ногдох) Эрүүл мэндийн яам Эрүүл мэндийн яам
3.9.3 Санамсаргүй хордох, хорт бодист өртснөөс шалтгаалсан нас баралтын  түвшин (10 000 хүнд ногдох) Эрүүл мэндийн яам Эрүүл мэндийн яам
3.a.1 15, түүнээс дээш насны хүм амын  тамхины хэрэглээ ҮСХ, Эрүүл мэндийн яам Эрүүл мэндийн яам
3.b.1 Үндэсний хөтөлбөрт тусгагдсан, бүх төрлийн вакцинжуулалтад хамрагдсан зорилтот хүн амын эзлэх хувь Эрүүл мэндийн яам Эрүүл мэндийн яам
3.b.2 Эрүүл мэндийн судалгаа,  эрүүл мэндийн анхан шатны салбарт үзүүлэх хөгжлийн албан ёсны нийт цэвэр тусламж  Сангийн яам, Эрүүл мэндийн яам Эрүүл мэндийн яам
3.b.3. Зайлшгүй шаардлагатай эмээр тасралтгүй хангах нөөцтэй, бэлэн байдлыг хангаж ажилладаг эрүүл мэндийн байгууллагуудын эзлэх хувь  Эрүүл мэндийн яам Эрүүл мэндийн яам
3.c.1 Эрүүл мэндийн ажилтнуудын нягтрал, тархалт Эрүүл мэндийн яам Эрүүл мэндийн яам
3.d.1 Олон улсын эрүүл мэндийн дүрмийг хэрэгжүүлэх чадавх, нийгмийн эрүүл мэндийн ноцтой үеийн бэлэн байдал Эрүүл мэндийн яам Эрүүл мэндийн яам
ЗОРИЛГО 4. ЧАНАРТАЙ БОЛОВСРОЛЫГ ДЭМЖИХ  
 4.1.1. (i) Унших болон (ii) тоо бодох наад захын чадварыг эзэмшсэн (a) 2/3-р анги, (b) Бага анги төгссөн,  (c)  Дунд анги төгссөн хүүхэд, залуучуудын эзлэх хувь, хүйсээр ҮСХ Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яам
4.2.1. Эрүүл мэндийн байдал, сэтгэх, суралцах чадвар, нийгэм-сэтгэл зүйн хөгжлийн хувьд зөв төлөвшилтэй 5 хүртэлх насны хүүхдийн эзлэх хувь ҮСХ Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яам
4.2.2 Сургуульд орох албан ёсны насанд хүрэхээс нэг жилийн өмнө зохион байгуулалттай сургалтад хамрагдсан хүүхдийн эзлэх хувь ҮСХ Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яам
4.3.1. Сүүлийн 12 сарын хугацаанд албан болон албан бус боловсрол, сургалтад хамрагдсан насанд хүрэгчид, залуучуудын эзлэх хувь, хүйсээр  ҮСХ Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яам
4.4.1 Мэдээлэл харилцаа холбоо, технологийн ур чадвартай насанд хүрэгсэд болон залуучуудын эзлэх хувь, ур чадварын төрлөөр  Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яам Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яам
4.5.1 Энэ жагсаалтад орсон  боловсролын бүх үзүүлэлтийн задаргаагаар гарах Тэнцвэрт байдал (паритет)-ын индекс (эрэгтэй/эмэгтэй, хот/хөдөө орон нутгийн, баян чинээлэг/ядуу, доогуур орлоготой  бүлэг болон хөгжлийн бэрхшээлтэй, мөргөлдөөнд өртсөн гэх зэрэг) Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яам Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яам
4.6.1 Тухайн насны бүлгийн хүмүүсийн дотор (а) бичиг үсгийн болон (b) тоо тооллын анхан шатны үйлдлийн наад захын мэдлэг, чадвартай хүн амын эзлэх хувь, хүйсээр  Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яам Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яам
4.7.1   (i) Дэлхийн иргэний боловсрол  жендэрийн тэгш байдал, хүний эрхийн асуудлыг хамруулсан  (ii)тогтвортой хөгжлийн боловсролыг  (a) үндэсний боловсролын бодлого, (b) сургалтын хөтөлбөр, (c) багш нарын боловсрол болон (d) суралцагчийн үнэлгээнд тусгасан байдал Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яам Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яам
4.a.1 (a) Цахилгаан эрчим хүчинд холбогдсон; (b) сургалтын зорилгоор ашиглах интернэттэй; (c) сургалтын зорилгоор ашиглах  компьютертэй; (d) хөгжлийн бэрхшээлтэй суралцагчдад  зориулсан дэд бүтэц, сургалтын материалаар хангагдсан,  (e) ундны усаар хангагдсан; (f) эрэгтэй, эмэгтэй ариун цэврийн байгууламжтай; (g) гар угаах өрөөтэй (WASH үзүүлэлтийн тодорхойлолтын дагуу) сургуулиудын эзлэх хувь Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яам Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яам
4.b.1  Сургалтын тэтгэлэгт зориулсан хөгжлийн албан ёсны тусламж, мян.ам.доллар Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яам, Сангийн яам Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яам, Сангийн яам
4.c.1 Тухайн шатны сургуульд багшлах ур чадварын хамгийн бага шатны сургалтад багш болохоосоо өмнө болон багш болсны дараа хамрагдсан багш нарын эзлэх хувь (а) сургуулийн  өмнөх, (b) бага, (c) дунд, (d) ахлах сургуулийн багш нар Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яам Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яам
ЗОРИЛГО 5. ЖЕНДЕРИЙН ЭРХ ТЭГШ БАЙДЛЫГ ХАНГАХ  
5.1.1 Хүйсээр ялгаварлан гадуурхахгүй байх, эрх тэгш байдлыг цогцлоох, хангах, үнэлэх хууль эрх зүйн орчин бүрдсэн эсэх Хууль зүй, дотоод хэргийн яам, Хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яам Хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яам
5.2.1 Сүүлийн 12 сарын хугацаанд одоогийн болон өмнөх нөхөр, хамтран амьдрагч, найз залуугийнхаа зүгээс бие махбодын, бэлгийн эсвэл сэтгэл санааны  хүчирхийлэлд өртөж байсан 15, түүнээс дээш насны охид, эмэгтэйчүүдийн эзлэх хувь  Цагдаагийн ерөнхий газар,  ҮСХ Хууль зүй, дотоод хэргийн яам
5.2.2 Дотны хамтрагчаас бусад этгээдийн зүгээс бэлгийн хүчирхийлэлд өртсөн  15, түүнээс дээш насны охид, эмэгтэйчүүдийн эзлэх хувь, насаар, тохиолдол гарсан байршлаар  Цагдаагийн ерөнхий газар,  ҮСХ Хууль зүй, дотоод хэргийн яам
5.3.1 15 болон 18 наснаасаа өмнө гэрлэсэн эсвэл хамтран амьдрагчтай болсон 20-24 насны эмэгтэйчүүдийн эзлэх хувь ҮСХ Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам
5.3.2 Эмэгтэй бэлэг эрхтнийг хөндөх/хөвч таслах үйл хийлгэсэн 15-49 насны охид, эмэгтэйчүүдийн эзлэх хувь (зөвхөн хамааралтай улс орнуудын хувьд), насны бүлгээр  - - -
5.4.1 Гэрийн болон асран халамжлах үнэ төлбөргүй хөдөлмөрт зарцуулсан цаг хүйс, нас, байршлаар  ҮСХ Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам
5.5.1 УИХ, орон нутгийн эрх барих хуралд суудалтай эмэгтэйчүүдийн эзлэх хувь Сонгуулийн ерөнхий хороо Хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яам
5.5.2 Удирдах албан тушаалд ажилладаг эмэгтэйчүүдийн эзлэх хувь ҮСХ Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам
5.6.1. Бэлгийн харилцаанд орох, жирэмслэлтээс сэргийлэх хэрэгсэл хэрэглэх, нөхөн үржихүйн эрүүл мэндийн тусламжийг  авах талаар бие дааж шийдвэр гаргадаг 15-49 насны эмэгтэйчүүдийн эзлэх хувь  ҮСХ Эрүүл мэндийн яам 
5.6.2 15, түүнээс дээш насны эмэгтэйчүүд болон эрэгтэйчүүдэд бэлгийн, нөхөн үржихүйн эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээ, мэдээлэл, боловсролыг бүрэн, тэгш хүртээмжтэй авах эрхийг  баталгаажуулсан хууль тогтоомж,  дүрэм, журамтай эсэх  Хууль зүй, дотоод хэргийн яам Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газар, Хууль зүй, дотоод хэргийн яам, Хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яам, Эрүүл мэндийн яам, Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яам
5.a .1 а) Хөдөө аж ахуй эрхлэгчдэд хөдөө аж ахуйн газар эзэмших хууль ёсны эрхтэй хүн амын эзлэх хувь, хүйсээр,  b) ХАА-н газар эзэмших хууль ёсны эрхтэй хүмүүсийн дунд эмэгтэйчүүдийн эзлэх хувь, газар эзэмших эрхийн хэлбэрээр ҮСХ, Газар зохион байгуулалт, геодези, зураг зүйн газар Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам, Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам, Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам
5.a.2 Эмэгтэйчүүдийн газар эзэмших, захиран зарцуулах тэгш эрхийг баталгаажуулсан хууль эрх зүйн орчныг бүрдүүлсэн эсэх  Хууль зүй, дотоод хэргийн яам Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам, Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам
5.b.1. Гар утастай хүн амын эзлэх хувь, хүйсээр Харилцаа холбоо, мэдээллийн техгологийн газар, ҮСХ  Харилцаа холбоо, мэдээллийн техгологийн газар
5.c.1. Жендэрийн тэгш байдлыг хангах, эмэгтэйчүүдийн эрх мэдлийг нэмэгдүүлэх зорилгоор төсөв хуваарилах, хянах тогтолцоотой эсэх  Жендэрийн үндэсний хороо Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам
ЗОРИЛГО 6. БАТАЛГААТ УНДНЫ УС АРИУН ЦЭВРИЙН БАЙГУУЛАМЖААР ХАНГАХ  
6.1.1 Баталгаат ундны усны үйлчилгээгээр хангагдсан хүн амын эзлэх хувь ҮСХ Барилга, хот байгуулалтын яам, Эрүүл мэндийн яам
6.2.1 a) Эрүүл ахуйн шаардлага хангасан ариун цэврийн үйлчилгээгээр хангагдсан хүн амын эзлэх хувь (b) гар угаах саван, ус, угаалтуурыг хамруулна  ҮСХ Барилга, хот байгуулалтын яам, Эрүүл мэндийн яам
6.3.1 Цэвэрлэх байгууламжаар дамжуулан цэвэрлэсэн усны эзлэх хувь Барилга, хот байгуулалтын яам Барилга, хот байгуулалтын яам
6.3.2 Усны чанарын цэвэр үнэлгээтэй усны обьектын эзлэх хувь Барилга, хот байгуулалтын яам, Эрүүл мэндийн яам, Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам Барилга, хот байгуулалтын яам, Эрүүл мэндийн яам, Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам
6.4.1 Ус ашиглалтын үр ашгийн өөрчлөлт Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам
6.4.2 Усны хомсдлын түвшин: цэнгэг усны нийт нөөцөөс авч ашиглаж байгаа усны эзлэх хувь Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам Барилга, хот байгуулалтын яам,  Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам
6.5.1 Усны нөөцийн нэгдсэн менежмент (УННМ)-ийн хэрэгжилтийн түвшин (0- 100) Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам
6.5.2. Хилийн усны гэрээ хэлэлцээрт хамрагддаг хил дамнасан усны сав газрын эзлэх хувь Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам
6.6.1 Цаг хугацааны явцад гарсан усны экосистемийн өөрчлөлт Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам
6.а.1 Усан хангамж, ариун цэврийн байгууламжтай холбогдох Засгийн газрын үйл ажиллагаа, хөтөлбөрт зориулсан албан ёсны хөгжлийн тусламж Сангийн яам, Барилга, хот байгуулалтын яам  Барилга, хот байгуулалтын яам
6.b.1 Ус болон ариун цэврийн менежментэд орон нутгийн иргэдийн оролцоог бий болгох үйл ажиллагааны бодлого, журамтай орон нутгийн засаг захиргааны нэгжийн эзлэх хувь Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам
ЗОРИЛГО 7. СЭРГЭЭГДЭХ ЭРЧИМ ХҮЧИЙГ НЭВТРҮҮЛЭХ  
7.1.1 Цахилгаан эрчим хүчээр хангагдсан хүн амын эзлэх хувь  ҮСХ Эрчим хүчний яам
7.1.2 Цэвэр түлш, технологийг голчлон хэрэглэдэг хүн амын эзлэх хувь ҮСХ, Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам, Эрчим хүчний яам Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам, Эрчим хүчний яам
7.2.1 Нийт эрчим хүчний эцсийн хэрэглээнд сэргээгдэх эрчим хүчний эзлэх хувь  Эрчим хүчний яам, ҮСХ Эрчим хүчний яам
7.3.1 ДНБ, анхдагч эрчим хүчээр хэмжсэн эрчим хүчний үр ашиг  Эрчим хүчний яам Эрчим хүчний яам
7.a.1. Цэвэр эрчим хүчний судалгаа шинжилгээ, хөгжил, сэргээгдэх эрчим хүчний үйлдвэрлэл, түүний дотор хосолмол системийг дэмжих чиглэлээр хөгжиж буй орнуудад үзүүлсэн олон улсын санхүүгийн  тусламж, сая.ам доллар  Сангийн яам,  Эрчим хүчний яам Сангийн яам,  Эрчим хүчний яам
7.b.1. ДНБ-нд эзлэх эрчим хүчний үр ашигтай байдлыг нэмэгдүүлэхэд чиглэсэн хөрөнгө оруулалт болон тогтвортой хөгжлийг дэмжсэн дэд бүтэц, технологид зориулсан гадаадын шууд хөрөнгө оруулалтын хэмжээ  Сангийн яам,  Эрчим хүчний яам Сангийн яам,  Эрчим хүчний яам
ЗОРИЛГО 8. ЗОХИСТОЙ ХӨДӨЛМӨР БА ЭДИЙН ЗАСГИЙН ӨСӨЛТИЙГ ДЭМЖИХ  
8.1.1 Зэрэгцүүлэх үнээр тооцсон нэг хүнд ногдох ДНБ-ний жилийн өсөлт ҮСХ Сангийн яам
8.2.1 Зэрэгцүүлэх үнээр тооцсон нэг ажиллагчид ногдох ДНБ-ний жилийн өсөлт  ҮСХ Сангийн яам
8.3.1 Хөдөө аж ахуйн бус салбарын албан бус секторын ажил эрхлэгчдийн эзлэх хувь, хүйсээр ҮСХ Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам
8.4.1 Материалын өгөөж (МӨ)  ба нэг хүнд ногдох МӨ, ДНБ-д ногдох материалын өгөөж ҮСХ Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам, Уул уурхай хүнд үйлдвэрийн яам, Хүнс хөдөө аж ахуй хөнгөн үйлдвэрийн яам, Зам тээврийн хөгжлийн яам, Барилга хот байгуулалтын яам
8.4.2. Дотоодын материалын хэрэглээ, нэг хүнд ногдох дотоодын материалын хэрэглээ, ДНБ-д ногдох дотоодын материалын хэрэглээ ҮСХ Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам, Уул уурхай хүнд үйлдвэрийн яам, Хүнс хөдөө аж ахуй хөнгөн үйлдвэрийн яам, Зам тээврийн хөгжлийн яам, Барилга хот байгуулалтын яам
8.5.1 Эмэгтэй, эрэгтэй ажиллагчдын цагийн дундаж хөлс ҮСХ Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам
8.5.2 Ажилгүйдлийн түвшин (хувиар), хүйс, насны бүлэг, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдээр ҮСХ Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам
8.6.1 Боловсрол эзэмшээгүй, хөдөлмөр эрхлээгүй болон сургалтад хамрагдаагүй 15-24 насны залуучуудын эзлэх хувь  ҮСХ Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам
8.7.1. Хөдөлмөр эрхэлж буй 5-17 насны хүүхдийн тоо, эзлэх хувь, хүйсээр, насны бүлгээр ҮСХ Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам
8.8.1. Ажлын байр дахь хүнд болон хөнгөн осол гэмтлийн давтамж, хүйсээр, цагаачлалын байдлаар Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам, Мэргэжлийн хяналтын ерєнхий газар Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам
8.8.2. Олон улсын хөдөлмөрийн байгууллагын конвенц, зөвлөмж болон үндэсний хууль тогтоомжид үндэслэн гарах эвлэлдэн нэгдэх эрх чөлөө болон хамтын хэлэлцээртэй холбоотой хөдөлмөрлөх эрхийн хэрэгжилтийн түвшин Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам
8.9.1. ДНБ болон түүний өсөлтөд  аялал жуулчлалын салбарын нэмэгдэл өртгийн эзлэх хувь  ҮСХ Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам
8.9.2. Нийт аялал жуулчлалын ажлын байранд тогтвортой аялал жуулчлалын салбарын ажлын байрны эзлэх хувь Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам
8.10.1 (a) 100,000 насанд хүрэгчдэд ногдох арилжааны банкны салбарууд, (b) 100,000 насанд хүрэгчдэд ногдох АТМ-ын тоо Монголбанк, ҮСХ Монголбанк
8.10.2 Гар утсаар банк, санхүүгийн үйлчилгээ авсан насанд хүрэгчид (15, түүнээс дээш насны)-ийн эзлэх хувь Монголбанк, ҮСХ Монголбанк
8.а.1 Худалдааны үүрэг, амлалт, зарцуулалтад зориулсан тусламж, сая ам.доллар Сангийн яам Сангийн яам
8.b.1 Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих үндэсний стратегийн хүрээнд эсвэл тусад нь боловсруулан хэрэгжүүлж байгаа  залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих үндэсний стратегитай эсэх Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам
ЗОРИЛГО 9. ИННОВАЦИ БОЛОН ДЭД БҮТЦИЙГ ХӨГЖҮҮЛЭХ  
9.1.1 Бүх улирлын туршид замаас 2 км зайтай  амьдарч байгаа хөдөөгийн хүн амын эзлэх хувь ҮСХ, Газар зохион байгуулалт, геодези, зураг зүйн газар Зам, тээврийн хөгжлийн яам, Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам
9.1.2 Зорчигч болон ачаа тээврийн хэмжээ, тээврийн төрлөөр (агаараар, авто зам, төмөр зам, усан замаар)  Төмөр замын удирдах газар, Авто тээврийн үндэсний төв, Иргэний нисэхийн ерөнхий газар, ҮСХ Зам, тээврийн хөгжлийн яам
9.2.1 ДНБ-д боловсруулах үйлдвэрлэлийн нэмэгдэл өртгийн эзлэх хувь, 1  хүнд ногдох  боловсруулах үйлдвэрлэлийн нэмэгдэл өртөг  ҮСХ Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам
9.2.2 Нийт ажиллагчдаас боловсруулах салбарт ажиллагчдын эзлэх хувь  ҮСХ Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам, Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам
9.3.1 Нийт аж үйлдвэрийн салбарын нэмэгдэл өртөгт жижиг үйлдвэрлэлийн эзлэх хувь  ҮСХ, Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам, Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам
9.3.2 Зээл авахаар бүртгүүлсэн болон зээлтэй жижиг үйлдвэрлэгчдийн эзлэх хувь Монголбанк Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам
9.4.1 Нэмэгдэл өртгийн нэгжид ногдох нүүрстөрөгчийн ялгарлын хэмжээ ҮСХ, Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам
9.5.1 ДНБ-д Судалгаа, хөгжлийн салбарын зардлын эзлэх хувь Сангийн яам Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яам
9.5.2 1 сая оршин суугчдад ногдох орон тооны судлаачдын тоо  Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яам Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яам
9.а.1. Дэд бүтцэд чиглэсэн албан ёсны олон улсын  нийт тусламж, (албан ёсны хөгжлийн тусламж болон бусад  тусламжийн хэмжээ) Сангийн яам Сангийн яам, Барилга, хот байгуулалтын яам, Эрчим хүчний яам
9.b.1 ДНБ-нд дунд болон өндөр технологийн үйлдвэрийн салбарын нэмэгдэл өртгийн эзлэх хувь Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам, Боловсрол соёл, шинжлэх ухааны яам, ҮСХ Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам
9.c.1 Хөдөлгөөнт холбооны сүлжээнд хамрагдсан нийт хүн амын эзлэх хувь, технологийн төрлөөр Харилцаа холбоо, мэдээллийн технологийн газар Харилцаа холбоо, мэдээллийн технологийн газар
ЗОРИЛГО 10. ТЭГШ БУС БАЙДЛЫГ БУУРУУЛАХ  
10.1.1 Хүн амын нийт хэрэглээнд хамгийн бага хэрэглээтэй 40 хувийн хүн амын орлого, зарлагын эзлэх хувийн жингийн өөрчлөлт (өсөлт)  ҮСХ Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам
10.2.1 Дундаж орлоготой 50 хувиас доогуур амьжиргаатай хүн амын эзлэх хувь, хүйсээр, насны бүлгээр, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдээр  ҮСХ Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам
10.3.1 Олон улсын хүний ​​эрхийн хуулиар  хориглосон ялгаварлан гадуурхах явдлын аль нэг тохиолдлоор сүүлийн 12 сард гадуурхагдсан, доромжлуулсан гэж  мэдүүлсэн хүн амын эзлэх хувь Хүний эрхийн үндэсний комисс Хууль зүй, дотоод хэргийн яам, Хүний эрхийн үндэсний комисс
10.4.1 ДНБ-д цалин, нийгмийн хамгааллын шилжүүлгийн эзлэх хувь ҮСХ Сангийн яам, Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам
10.5.1 Санхүүгийн тогтвортой байдлын үзүүлэлт Сангийн яам, ҮСХ, Монголбанк Сангийн яам, Үндэсний хөгжлийн газар (ҮХГ), Монголбанк
10.6.1.Олон улсын байгууллагад санал өгөх эрхтэй хөгжиж буй орнуудын эзлэх хувь  Олон улсын байгууллагууд Гадаад харилцааны яам
10.7.1 Гадаадад ажилласан жилийн нийт орлогод тухайн ажилтны ажилд ороход зарцуулсан зардлын эзлэх хувь   Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам   Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам
10.7.2 Шилжин суурьших сайн бодлогыг хэрэгжүүлдэг эсэх  Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар, Гадаадын иргэн, харьяатын газар Хууль зүй дотоод хэргийн яам
10.a.1 Импортын тэг тарифтай нэн буурай хөгжилтэй болон хөгжиж буй орнуудын импортын бүтээгдэхүүнд ногдуулсан тарифын эзлэх хувь  Сангийн яам, Гаалийн ерөнхий газар   Сангийн яам
10.b.1. Хөгжилд зориулсан хөрөнгийн  хэмжээ, (сая ам.доллар) Монголбанк, Сангийн яам Монголбанк, Сангийн яам
10.c.1 Мөнгөн гуйвуулгын дүнд эзлэх гуйвуулгын зардал  Монголбанк   Монголбанк, Сангийн яам
ЗОРИЛГО 11. ЭЭЛТЭЙ ХОТ, ИРГЭДИЙН ОРОЛЦООГ ДЭМЖИХ  
11.1.1 Орон сууцны тохиромжгүй нөхцөл, зөвшөөрөлгүй бүсэд суурьшсан, урц, овоохойд амьдардаг хотын хүн амын эзлэх хувь  ҮСХ, Wлсын бүртгэлийн ерөнхий газар Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам
11.2.1 Улаанбаатар хотод нийтийн тээврээр үйлчлүүлсэн хүн амын тоо Зам, тээвэр хөгжлийн яам, Улаанбаатар хотын захирагчийн алба Зам, тээвэр хөгжлийн яам
11.3.1 Газар ашиглалтын хувийг хүн амын өсөлтийн хувьд харьцуулсан харьцаа  ҮСХ, Газар зохион байгуулалт, геодези, зураг зүйн газар Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам
11.3.2. Хот төлөвлөлтөд иргэний нийгмийн шууд оролцоог бүрдүүлсэн, тогтмол, ардчилсан байдлаар үйл ажиллагаагаа явуулдаг удирдлага, төлөвлөлттэй хотуудын эзлэх хувь Барилга, хот байгуулалтын яам Барилга, хот байгуулалтын яам
11.4.1. Үндэсний соёл, байгалийн өвийг хадгалах, хамгаалахад зориулагдсан нэг хүнд ногдох нийт зардлын хэмжээ, мян.төгрөг Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яам, Сангийн яам Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яам, Сангийн яам
11.5.1 100,000 хүнд ногдох гамшгийн улмаас амь насаа алдсан, сураггүй болсон болон гамшигт шууд нэрвэгдсэн хүний тоо Онцгой байдлын ерөнхий газар, ҮСХ Онцгой байдлын ерөнхий газар, Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам
11.5.2. Дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд гамшгаас үүдэлтэй эдийн засгийн шууд хохирлын эзлэх хувь (ДНБ), үндсэн дэд бүтцэд учруулсан гэмтэл, суурь үйлчилгээ тасалдсан тоо Онцгой байдлын ерөнхий газар, ҮСХ Онцгой байдлын ерөнхий газар, Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам
11.6.1 Хот суурин газарт тогтмол цуглуулдаг хатуу хог хаягдал, түүнээс эцсийн боловсруулалт хийгдсэн хатуу хог хаягдын эзлэх хувь, хотоор Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам
11.6.2 Хотын агаар дахь нарийн болон том ширхэглэгт тоосонцрын (өөрөөр хэлбэл, PM 2.5 болон PM 10) жилийн дундаж хэмжээ (хүнд харьцуулсан) Цаг уур, орчны шинжилгээний газар Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам
11.7.1 Бүх нийтийн хэрэгцээнд зориулсан задгай талбайтай барилгажуулсан газрын эзлэх дундаж хувь Газар зохион байгуулалт, геодези, зураг зүйн газар Барилга хот байгуулалтын яам
11.7.2 Сүүлийн 12 сард бие махбодын хохирол амссан, бэлгийн дарамтад орсон хүн амын эзлэх хувь, хүйсээр, насны бүлгээр, хөгжлийн бэрхшээлтэй хүн амаар, хэрэг гарсан байршлаар  Цагдаагийн ерөнхий газар, Иргэний байгууллага  Хууль зүй, дотоод хэргийн яам
11.а.1  Хүн амын хэтийн тооцоо болон хэрэгцээт нөөц боломжтой уялдуулсан хот, бүсийн хөгжлийн төлөвлөгөөг хэрэгжүүлдэг хотод амьдардаг хүн амын эзлэх хувь, хотын хэмжээгээр Барилга, хот байгуулалтын яам Барилга, хот байгуулалтын яам
11.b.1 Гамшгийн эрсдлийг бууруулах чиглэлээр 2015-2030 онд авч хэрэгжүүлэх Сендайн үйл ажиллагааны суурь баримт бичигтэй уялдуулсан гамшгийн эрсдлийг бууруулах үндэсний стратегийг баталж, хэрэгжүүлдэг эсэх Онцгой байдлын ерөнхий газар Онцгой байдлын ерөнхий газар
11.b.2  Гамшгийн эрсдлийг бууруулах үндэсний стратегийн дагуу гамшгийн эрсдлийг бууруулах орон нутгийн стратегийг баталж, хэрэгжүүлдэг орон нутгийн засаг захиргааны эзлэх хувь Онцгой байдлын ерөнхий газар Онцгой байдлын ерөнхий газар, Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам
11.c.1. Дотоодын материал ашиглаж хэмнэлттэй, бат бөх, үр ашигтай барилга барих, сайжруулахад олгосон санхүүгийн тусламжийн эзлэх хувь Барилга, хот байгуулалтын яам, Сангийн яам Барилга, хот байгуулалтын яам
ЗОРИЛГО 12. ХАРИУЦЛАГАТАЙ ХЭРЭГЛЭЭГ ДЭМЖИХ  
12.1.1 Тогтвортой хэрэглээ, үйлдвэрлэлийн талаар  үндэсний төлөвлөгөөтэй эсвэл үндэсний төлөвлөгөөндөө эдгээрийг зорилт, үндсэн чиглэл болгон тусгасан эсэх  Үндэсний хөгжлийн газар  Үндэсний хөгжлийн газар
12.2.1 Материалын өгөөж (МӨ)  ба нэг хүнд ногдох МӨ, ДНБ-д ногдох материалын өгөөж ҮСХ Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам, Уул уурхай хүнд үйлдвэрийн яам, Хүнс хөдөө аж ахуй хөнгөн үйлдвэрийн яам, Зам тээврийн хөгжлийн яам, Барилга хот байгуулалтын яам
12.2.2. Дотоодын материалын хэрэглээ, нэг хүнд ногдох дотоодын материалын хэрэглээ, ДНБ-д ногдох дотоодын материалын хэрэглээ ҮСХ Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам, Уул уурхай хүнд үйлдвэрийн яам, Хүнс хөдөө аж ахуй хөнгөн үйлдвэрийн яам, Зам тээврийн хөгжлийн яам, Барилга хот байгуулалтын яам
12.3.1 Дэлхийн хүнсний алдагдлын индекс  Хүнс хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам, Эрүүл мэндийн яам   Хүнс хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам, Эрүүл мэндийн яам  
12.4.1 Аюултай хог хаягдал, бусад химийн бодисын тухай байгаль орчны олон улсын олон талт гэрээ, хэлэлцээрийн дагуу мэдээлэл солилцох үүргээ биелүүлж байгаа эсэх Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам, Гадаад харилцааны яам
12.4.2. Нэг хүнд ногдох аюултай хог хаягдал, устгасан хог хаягдлын эзлэх хувь, устгалын төрлөөр Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам
12.5.1 Хог хаягдлын дахин боловсруулалтын үндэсний түвшин, дахин боловсруулсан материалын хэмжээ, тонноор  Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам
12.6.1 Тогтвортой байдлын тайланг хэвлэн нийтэлдэг компаниудын тоо Тодорхойгүй Тодорхойгүй
12.7.1 Төрийн худалдан авах ажиллагааны тогтвортой бодлого, үйл ажиллагааны төлөвлөгөөтэй эсэх  ҮХГ ҮХГ, Сангийн яам
12.8.1.  (i) Дэлхийн иргэний боловсрол уур амьсгалын өөрчлөлтийн талаар тусгасан (ii) тогтвортой хөгжлийн боловсролыг a) боловсролын үндэсний бодлого, (b) сургалтын хөтөлбөр, (c) багш нарын боловсрол болон (d) суралцагчийн үнэлгээнд тусгасан байдал Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яам Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яам
12.а.1. Байгаль орчинд ээлтэй технологи, үйлдвэрлэл, тогтвортой хэрэглээнд зориулсан судалгаа, хөгжлийн тусламж Сангийн яам Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам, Сангийн яам
12.b.1. Тогтвортой аялал жуулчлалын стратеги, бодлого болон хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагааны төлөвлөгөөтэй эсэх Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам
12.c.1 ДНБ-д ногдох хатуу түлшний татаасны хэмжээ (үйлдвэрлэл, хэрэглээ), нийт төсвийн зарлагад хатуу түлшинд зарцуулсан зардлын эзлэх хувь ҮСХ, Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яам, Сангийн яам, Эрчим хүчний яам Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яам, Эрчим хүчний яам
ЗОРИЛГО 13. УУР АМЬСГАЛЫН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ҮР НӨЛӨӨГ БАГАСГАХ  
13.1.1 100,000 хүнд ногдох гамшгийн улмаас амь насаа алдсан, сураггүй болсон болон гамшигт шууд нэрвэгдсэн хүний тоо Онцгой байдлын ерөнхий газар, ҮСХ Онцгой байдлын ерөнхий газар, Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам
13.1.2.  Гамшгийн эрсдлийг бууруулах чиглэлээр 2015-2030 онд авч хэрэгжүүлэх Сендайн үйл ажиллагааны суурь баримт бичигтэй уялдуулсан гамшгийн эрсдлийг бууруулах үндэсний стратегийг баталж, хэрэгжүүлдэг эсэх Онцгой байдлын ерөнхий газар Онцгой байдлын ерөнхий газар
13.1.3  Гамшгийн эрсдлийг бууруулах үндэсний стратегийн дагуу гамшгийн эрсдлийг бууруулах орон нутгийн стратегийг баталж, хэрэгжүүлдэг орон нутгийн засаг захиргааны эзлэх хувь Онцгой байдлын ерөнхий газар Онцгой байдлын ерөнхий газар, Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам
13.2.1 Уур амьсгалын өөрчлөлтийн сөрөг нөлөөлөлд дасан зохицох чадварыг нэмэгдүүлэх, хүнсний үйлдвэрлэлд аюул учруулахааргүй уур амьсгалын уян байдал, хүлэмжийн хийн ялгарлын талаар нэгдсэн бодлого, стратеги, төлөвлөлттэй эсэх, (тийм-1, үгүй-2) Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам
13.3.1 Бага, дунд, дээд боловсролын хөтөлбөртөө гамшгийг бууруулах, дасан зохицох, нөлөөллийг бууруулах, урьдчилан сэрэмжлүүлэх талаар тусгасан эсэх Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яам Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яам, Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам
13.3.2 Уур амьсгалын өөрчлөлтийг сааруулах, дасан зохицох, технологи дамжуулах, хөгжлийн үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэхэд  институци, системийн болон хувь хүний чадавхыг бэхжүүлэхэд гаргасан ахиц Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам
13.a.1 2020 оноос 2025 он хүртэл 100 тэрбум ам.долларыг бүрдүүлэх үүрэг амлалтыг биелүүлэхээр жил бүр бүрдүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ, ам.доллараар  Сангийн яам Сангийн яам
13.b.1 Эмэгтэйчүүд, залуучууд, орон нутгийн болон эмзэг бүлгийн иргэдэд чиглэсэн үр дүнтэй, уур амьсгалын өөрчлөлттэй холбоотой төлөвлөлт, удирдлагын чадавхыг дээшлүүлэх механизмыг бий болгоход мэргэжлийн дэмжлэг авч байгаа эсэх Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам
ЗОРИЛГО 14. ДАЛАЙ ТЭНГИСИЙН НӨӨЦИЙГ ХАМГААЛАХ  
14.1.1 Далайн эрэг хавийн евтрофикаци болон хөвж байгаа хуванцар хаягдлын нягтаршлын индекс - - -
14.2.1. Экосистемд суурилсан аргыг ашиглан ажиллаж байгаа эдийн засгийн онцгой бүсийн эзлэх хувь - -
14.3.1. Дээж цуглуулах станцуудад хэмжсэн далайн  усны хүчиллэгийн дундаж түвшин (рН) - - -
14.4.1 Биологийн тогтвортой түвшнийг хангах загасны нөөцийн эзлэх хувь - - -
14.5.1 Усны сан бүхий газрын хамгаалалтын бүсийн эзлэх талбай - - -
14.6.1 Хууль бус, мэдээлээгүй болон зохицуулалтгүй загас агнууртай тэмцэхэд чиглэсэн олон улсын гэрээний хэрэгжилтийн түвшин - - -
14.7.1 Тогтвортой загасны аж ахуйн ДНБ-д эзлэх хувь, хөгжиж буй жижиг арлын орнууд, буурай хөгжилтэй орнууд, бүх улс орнуудаар ҮСХ Байгаль орчин аялал жуулчлалын яам
14.а.1. Төсвөөс далайн технологийн чиглэлийн судалгаанд хуваарилсан зардал - - -
14.b.1. Бичил загасны аж ахуйн далайн баялгийг ашиглах, зах зээлд гаргах эрхийг нь хүлээн зөвшөөрсөн, хамгаалсан  хууль эрх зүй, бодлого, институцийн тогтолцоог бий болгож байгаа явц байдал, улс орнуудаар  - - -
14.c.1 Далайг хамгаалах, далай түүний баялгийг тогтвортой ашиглах зорилгоор Далайн хуулийн тухай НҮБ-ын конвенцэд заасны дагуу далайн холбогдолтой арга хэрэгсэл, хууль эрх зүй, бодлого, институцийн орчноор дамжуулан ОУ-ын хууль эрх зүйг соёрхон баталж, зөвшөөрч, хэрэгжүүлэх чиглэлд ахиц, дэвшил гаргаж байгаа эсэх  - - -
ЗОРИЛГО 15. ХУУРАЙ ГАЗРЫН ЭКО СИСТЕМИЙГ ХАМГААЛАХ  
15.1.1. Ойгоор бүрхэгдсэн газрын нийт газар нутагт эзлэх хувь  Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам, Газар зохион байгуулалт, геодези, зураг зүйн газар Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам
15.1.2. Эх  болон хуурай газар, цэнгэг усны биологийн олон янз байдлын томоохон газруудын эзлэх хувь, экосистемийн төрлөөр
 
Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам
15.2.1 Ойн тогтвортой менежментийн чиглэлээр гарч байгаа ахиц дэвшил Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам
15.3.1. Доройтсон газар нутгийн нийт газар нутагт эзлэх хувь Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам, Газар зохион байгуулалт, геодези, зураг зүйн газар Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам
15.4.1. Өндөр уулын биологийн олон янз байдлын хувьд  чухал ач холбогдолтой хамгаалагдсан газар нутгийн эзлэх хувь  Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам, Газар зохион байгуулалт, геодези, зураг зүйн газар Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам
15.4.2 Өндөр уулын ургамлан нөмрөгийн индекс  Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам, Газар зохион байгуулалт, геодези, зураг зүйн газар Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам
15.5.1. Улаан дансны индекс Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам
15.6.1. Генетик нөөцийн үр шимийг шударга, тэгш хүртээхэд чиглэсэн эрх зүй, удирдлага болон бодлогыг баталсан эсэх Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам, ҮХГ
15.7.1.  Хууль бусаар агнасан зэрлэг ан амьтдыг арилжсан худалдааны эзлэх хувь  Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам, Цагдаагийн ерөнхий газар Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам
15.8.1 Түрэмгийлэгч, харь зүйлээс хамгаалах, хянах чиглэлээр эрх зүйн зохицуулалттай, хөрөнгө гаргадаг эсэх Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам, Сангийн яам Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам
15.9.1 Биологийн төрөл зүйлийн стратегийн төлөвлөгөө /2011-2020/-ний Айчи-н биологийн олон янз зүйлийн зорилт 2-той уялдуулсан үндэсний зорилтод чиглэсэн ахиц дэвшил Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам
15.а.1 Экосистем, биологийн олон янз байдлыг хамгаалах, зохистой ашиглалтын  менежментэд зарцуулсан  хөгжлийн албан ёсны тусламж, болон төсвийн зардлын  хэмжээ, тэрбум төг Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам, Сангийн яам Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам
15.b.1 Ойжуулалт, ой нөхөн сэргээлт, ойн тогтвортой менежментэд зарцуулсан хөрөнгийн хэмжээ, тэрбум төг Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам, Сангийн яам Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам
15.с.1. Хууль бусаар агнасан зэрлэг ан амьтдыг арилжсан худалдааны эзлэх хувь  Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам, Цагдаагийн ерөнхий газар Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам
ЗОРИЛГО 16. ЭНХ ТАЙВАН, ШУДАРГА ЁСЫГ ЦОГЦЛООХ  
16.1.1 100,000 хүнд ногдох санаатай аллагын хохирогчдын тоо Цагдаагийн ерөнхий газар Хууль зүй, дотоод хэргийн яам
16.1.2 100,000 хүнд ногдох зөрчилдөөн, мөргөлдөөнөөс үүдэлтэй нас баралтын тоо, хүйсээр, насны бүлгээр, тохиолдлоор  Цагдаагийн ерөнхий газар Хууль зүй, дотоод хэргийн яам
16.1.3 Сүүлийн 12 сард бие бялдар, сэтгэл санаа, бэлгийн хүчирхийлэлд өртсөн хүн амын эзлэх хувь Цагдаагийн ерөнхий газар, Иргэний нийгмийн байгууллага Хууль зүй, дотоод хэргийн яам
16.1.4. Амьдардаг орчиндоо ганцаараа явахад аюулгүй байдлыг мэдэрдэг хүн амын эзлэх хувь Цагдаагийн ерөнхий газар Хууль зүй, дотоод хэргийн яам
16.2.1. Сүүлийн нэг сард асран хамгаалагчаасаа ямар нэг бие махбодын шийтгэл болон сэтгэл санааны түрэмгийлэлд өртсөн 1-17 насны хүүхдийн эзлэх хувь Цагдаагийн ерөнхий газар Хууль зүй, дотоод хэргийн яам
16.2.2. 100,000 хүнд ногдох хүн худалдаалах гэмт хэргийн хохирогчдын тоо Цагдаагийн ерөнхий газар Хууль зүй, дотоод хэргийн яам
16.2.3 18 хүртэлх насандаа бэлгийн хүчирхийлэлд өртөж байсан  18-29 насны эрэгтэй, эмэгтэйчүүдийн эзлэх хувь ҮСХ, Иргэний нийгмийн байгууллага Хууль зүй, дотоод хэргийн яам
16.3.1 Өмнөх 12 сарын хугацаанд хүчирхийллийн хохирогч болсноо эрх бүхий байгууллага болон бусад албан ёсоор хүлээн зөвшөөрөгдсөн зөрчил шийдвэрлэх байгууллагад мэдээлсэн хохирогчдын эзлэх хувь Цагдаагийн ерөнхий газар, Шүүхийн шилжилгээний үндэсний хүрээлэн, Хүний эрхийн үндэсний комисс, Иргэний нийгмийн байгууллага Хууль зүй, дотоод хэргийн яам
16.3.2 Нийт хоригдогчдоос сэжигтнээр татагдсан хүний эзлэх хувь  Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газар, Шүүхийн ерөнхий зөвлөл Хууль зүй, дотоод хэргийн яам, Шүүхийн ерөнхий зөвлөл
16.4.1 Дотоод, гадаад санхүүгийн хууль бус урсгалын нийт хэмжээ, тухайн үеийн ам.долларын ханшаар Цагдаагийн ерөнхий газар,  Хууль зүй, дотоод хэргийн яам, Сангийн яам  Хууль зүй, дотоод хэргийн яам, Сангийн яам
16.4.2 Олон улсын гэрээ хэлэлцээрийн дагуу эрх бүхий байгууллагаас хууль бус гарал үүслийг нь мөрдөж тогтоож, хураагдсан, олдсон, тушаасан галт зэвсгийн эзлэх хувь  Цагдаагийн ерөнхий газар  Хууль зүй, дотоод хэргийн яам
16.5.1 Сүүлийн 12 сард хамгийн багадаа нэг удаа төрийн албан хаагчтай харилцсан иргэдээс төрийн албан хаагчдад авлига өгсөн, эсвэл төрийн албан хаагчаас авилга өгөхийг гуйлгуулсан хүмүүсийн эзлэх хувь ҮСХ, Авлигатай тэмцэх газар Авлигатай тэмцэх газар
16.5.2 Сүүлийн 12 сард хамгийн багадаа нэг удаа төрийн албан хаагчтай харилцсан аж ахуйн нэгжээс төрийн албан хаагчдад авлига өгсөн, эсвэл төрийн албан хаагчаас авилга өгөхийг гуйлгуулсан аж ахуйн нэгжийн эзлэх хувь Авлигатай тэмцэх газар Авлигатай тэмцэх газар
16.6.1 Анх батлагдсан төсөвт засгийн  газрын зардлын эзлэх хувь Сангийн яам Сангийн яам
16.6.2 Төрийн албаар үйлчлүүлсэн сүүлийн үйлчилгээндээ сэтгэл хангалуун байгаа хүн амын эзлэх хувь   ҮСХ, Төрийн албаны зөвлөл Төрийн албаны зөвлөл
16.7.1 Төрийн албан хаагчид, хүйсээр, насны бүлгээр   Төрийн албаны зөвлөл Төрийн албаны зөвлөл
16.7.2. Шийдвэр гаргалт нь хүртээмжтэй, хариуцлагатай байдагт итгэдэг хүн амын эзлэх хувь, хүйсээр, насны бүлгээр, хөгжлийн бэрхшээлтэй хүн амаар, хүн амын бүлгээр Төрийн албаны зөвлөл Төрийн албаны зөвлөл
16.8.1.Олон улсын байгууллагад хөгжиж буй орнуудын гишүүнчлэл, санал өгөх эрхийн эзлэх хувь  Олон улсын байгууллагууд Гадаад харилцааны яам
16.9.1 Төрөлтийг нь иргэний бүртгэлийн байгууллага бүртгэсэн 5 хүртэлх насны хүүхдүүдийн эзлэх хувь, насны бүлгээр ҮСХ, Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар Хууль зүй, дотоод хэргийн яам
16.10.1 Сүүлийн 12 сард сэтгүүлчид, хэвлэл мэдээлэл, ҮЭ-ийн болон хүний эрхийг хамгаалах байгууллагын ажилтнуудыг  амийг нь хөнөөсөн, хулгайлсан, сураггүй болгосон, дур зоргоор баривчлан эрүүдэн шүүсэн тохиолдлын тоо Цагдаагийн ерөнхий газар Хууль зүй, дотоод хэргийн яам
16.10.2 Олон нийтийн мэдээлэл авах эрхийг үндсэн хууль, бусад хууль тогтоомж, дүрэм журам, бодлогын түвшинд баталгаажуулж, хуульчилсан эсэх Хууль зүй, дотоод хэргийн яам Хууль зүй, дотоод хэргийн яам
16.а.1 Парисын зарчмыг мөрдлөг болгодог хүний эрхийн бие даасан байгууллагатай эсэх Хүний эрхийн үндэсний комисс Хүний эрхийн үндэсний комисс
16.b.1 Олон улсын хүний ​​эрхийн хуулиар  хориглосон ялгаварлан гадуурхах явдлын аль нэг тохиолдлоор сүүлийн 12 сард гадуурхагдсан, доромжлуулснаа мэдүүлсэн хүн амын эзлэх хувь Хүний эрхийн үндэсний комисс Хууль зүй, дотоод хэргийн яам, Хүний эрхийн үндэсний комисс
ЗОРИЛГО 17. ХӨГЖЛИЙН ТӨЛӨӨХ ТҮНШЛЭЛИЙГ БЭХЖҮҮЛЭХ  
17.1.1. ДНБ-д эзлэх төсвийн нийт орлого ҮСХ, Сангийн яам Сангийн яам
17.1.2. Орон нутгийн татвараас санхүүжигддэг орон нутгийн төсвийн эзлэх хувь Сангийн яам Сангийн яам
17.2.1 ЭЗХАХБ, Хөгжлийн тусламжийн хорооны (DAC) донор орнуудын үндэсний нийт орлогод эзлэх  буурай хөгжилтэй орнуудад үзүүлж буй хөгжлийн албан ёсны цэвэр болон нийт тусламж Сангийн яам Сангийн яам
17.3.1 Улсын нийт төсөвт гадаадын шууд хөрөнгө оруулалт  болон хөгжлийн албан ёсны тусламжийн эзлэх хувь  ҮХГ Сангийн яам
17.3.2 ДНБ-д эзлэх мөнгөн гуйвуулгын хэмжээ, ам. доллараар Сангийн яам Сангийн яам
17.4.1 Бараа, үйлчилгээний экспорт дахь өрийн үйлчилгээний эзлэх хувь Сангийн яам Сангийн яам
17.5.1. Буурай хөгжилтэй орнуудад зориулсан хөрөнгө оруулалтыг дэмжих горимыг баталсан эсэх  ҮХГ ҮХГ
17.6.1. Улс орнуудын хооронд байгуулсан шинжлэх ухаан, технологийн хамтын ажиллагааны гэрээ, хөтөлбөрийн тоо, хамтын ажиллагааны хэлбэрээр ҮХГ ҮХГ
17.6.2. 100 оршин суугчдад ногдох суурин интернэтийн өргөн зурвас ашиглах бүртгэлийн тоо, интернетийн хурдаар Харилцаа холбоо, мэдээллийн технологийн газар Харилцаа холбоо, мэдээллийн технологийн газар
17.7.1 Хөгжиж буй орнуудад байгаль орчинд ээлтэй технологийг хөгжүүлэх, дамжуулах, тараах болон тархцыг дэмжихээр батлагдсан санхүүжилтийн нийт дүн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам, Сангийн яам Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам
17.8.1 Интернэт ашигладаг хувь хүмүүсийн ​​эзлэх хувь Харилцаа холбоо, мэдээллийн технологийн газар, ҮСХ  Харилцаа холбоо, мэдээллийн технологийн газар
17.9.1. Хөгжиж буй орнуудын санхүүгийн болон техникийн тусламж, доллараар (Хойд-Өмнөд, Өмнөд-Өмнөд болон гурван талт хамтын ажиллагааны хүрээнд) Сангийн яам Сангийн яам
17.10.1. Дэлхийн жигнэсэн тарифын дундаж Тодорхойгүй Тодорхойгүй
17.11.1 Монгол Улсын экспортын дэлхийн экспортод эзлэх хувь Гаалийн ерөнхий газар ҮХГ, Сангийн яам, Гаалийн ерөнхий газар
17.12.1 Хөгжиж буй орнууд, нэн буурай хөгжилтэй болон хөгжиж буй жижиг арлын орнуудад тулгарч байгаа дундаж тариф Сангийн яам, Гаалийн ерөнхий газар ҮХГ, Сангийн яам, Гаалийн ерөнхий газар
17.13.1. Макро эдийн засгийн үзүүлэлтүүд  ҮСХ, Монголбанк, Сангийн яам Сангийн яам
17.14.1 Тогтвортой хөгжүүлэх бодлогын уялдааг сайжруулах механизмыг бүрдүүлсэн эсэх  ҮХГ ҮХГ, Сангийн яам
17.15.1. Монгол Улсын үр дүнгийн тогтолцоо, төлөвлөлтийн арга хэрэгслийг хөгжлийн хамтын ажиллагааны байгууллагууд ашиглаж байгаа байдал ҮХГ ҮХГ, Сангийн яам
17.16.1. Тогтвортой хөгжлийн зорилгод хүрэхэд дэмжлэг болох хөгжлийн үр ашигтай байдлын хяналт, шинжилгээний олон талт оролцогчдын тогтолцоог бүрдүүлэх чиглэлээр хийж байгаа ажлаа тайлагнаж байгаа эсэх  ҮХГ ҮХГ
17.17.1 Төр, хувийн хэвшил, иргэний нийгмийн хамтын ажиллагааг дэмжихээр амласан дүн,  ам.доллараар Сангийн яам Сангийн яам
17.18.1. Албан ёсны статистикийн үндсэн зарчмын дагуу холбогдох зорилтоор улсын түвшинд бүх задаргаагаар гардаг тогтвортой хөгжлийн шалгуур үзүүлэлтүүдийн эзлэх хувь ҮСХ ҮСХ, ҮХГ, холбогдох яамд
17.18.2. Албан ёсны статистикийн үндсэн зарчмыг тусгасан статистикийн хууль тогтоомжтой эсэх ҮСХ ҮСХ
17.18.3. Бүрэн санхүүжилттэй, хэрэгжилтийн шатанд яваа статистикийн үндэсний хөтөлбөртэй эсэх ҮСХ ҮСХ
17.19.1 Хөгжиж буй орнуудын статистикийн чадавхыг бэхжүүлэхэд бэлэн байгаа бүх хөрөнгийн хэмжээ, доллараар Олон улсын байгууллагууд ҮСХ
17.19.2. (a) Сүүлийн 10 жилд хүн ам, орон сууцны тооллогыг наад зах нь 1 удаа зохион байгуулсан, (b) нас баралтын бүртгэлийг 80%, төрөлтийн бүртгэлийг 100% -д хүргэсэн эсэх (тийм-1, үгүй-2) ҮСХ ҮСХ