үндэсний статистикийн хороо
www.1212.mn | монгол | english

НОГООН ХӨГЖЛИЙН ҮНДСЭН ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД

Top
Үзүүлэлтийн нэр ТХЗ-ын үзүүлэлтийн уялдаа 2013 2014 2015 2016 2017 Хүрэх үр дүн
2020 2030
Эдийн засгийн үзүүлэлтүүд
1 Эрчим хүчний багтаамж1, гж/сая төгрөг 7.3.1 - 0.038 10.0 9.9 - - -
2 Эрчим хүчний суурилагдсан хүчин чадалд сэргээгдэх эх үүсвэрийн хүчин чадлын эзлэх хувь 7.2.1 0.8 0.8 0.6 0.9 - 20 30
3 Гол нэр төрлийн эрдэс бүтээгдэхүүний боловсруулалтын хувь 8.4.1 - - - - - - -
Нүүрс 18.2 12.5 7.1 6.9 13.0    
Зэс 0.3 0.7 1.1 1.0 1.1    
4 Дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд хөдөө аж ахуйн салбарын эзлэх хувь  9.2.1 13.4 13.3 13.3 11.5 10.6* 28 30
Дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд аж үйлдвэрийн салбарын эзлэх хувь 9.2.1 28.5 29.6 29.0 36.6 39.4*
5 Дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд аялал жуулчлалын салбарын эзлэх хувь 8.9.1 0.2 0.2 0.3 0.2* - - -
6 Дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд ногоон хөгжил болон орчныг хамгаалах зардлын эзлэх хувь  - - - - - - 2 3
7 Засгийн газрын зардалд гамшгаас урьдчилан сэргийлэхэд зарцуулсан  зардлын эзлэх хувь  1.5.1 - - - - - - -
8 Дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд шинжилгээ, судалгаа, хөгжлийн зардлын эзлэх хувь  9.5.1 0.23 0.22 0.05 0.04* - 2 3
Нийгмийн үзүүлэлтүүд
9 Ажилгүйдлийн түвшин, хувь 8.5.2 7.9 7.9 7.5 10.0 8.8 - -
10 Хөдөлмөрийн бүтээмж, 2010 оны зэрэгцүүлэх үнээр, мян.төг 8.2.1 12424.7 13338.1 13099.3 13281.7 12977.7* - -
11 Ядуурлын хамралтын хүрээ буюу ядуурлын түвшин, хувь 1.1.1 - 21.6 - 29.6 - 24 15
12 Ундны баталгаат ус хэрэглэдэг хүн амын нийт суурин хүн амд эзлэх хувь 6.1.1 68.1 - - - - 80 90
13 Сайжруулсан ариун цэврийн байгууламж хэрэглэдэг хүн амын нийт суурин хүн амд эзлэх хувь 7.5.2 / 6.1.2 27.3 - - - - 40 60
14 Эрүүл, аюулгүй амьдралын индекс (Улаанбаатар хот) - 0.3672 0.4849 - - - - -
Байгаль орчны үзүүлэлтүүд
15 Дотоодын нийт бүтээгдэхүүний нэг нэгжид ногдох материалын дотоодын хэрэглээ буюу материал багтаамж1, кг/сая.тн 12.2.1 - 3790.3 7498.1 7887* - - -
16 Хүлэмжийн хийн ялгарал, мян.тн - - 35497.9 - - - - -
17 Цэнгэг усны нөөцийн гол мөрний урсац бүрэлдэх эхийн талбайд эзлэх хувь  - - - - - - - -
18 Бохирдсон нийт усанд стандартын шаардлагад нийцсэн түвшинд цэвэршүүлсэн усны эзлэх хувь  6.3.1 - 100.0 57.2 96.9 - - -
19 Хотын агаар дахь тоосонцорын агууламж PM10, мг/м3 11.6.2 0.076 0.645 0.076 0.199 0.115 - -
Хотын агаар дахь тоосонцорын агууламж PM2.5, мг/м3 0.177 0.190 0.141 0.065 0.059 - -
20 Хог хаягдлын дахин боловсруулалтын хувь 12.5.1 1.4 0.5 0.3 16.1 13.9 20 40
21 Улаанбаатар хотын ногоон байгууламжийн талбайн эзлэх хувь 11.7.1 - - - 14.3 - 15 30
22 Монгол улсын нийт газар нутагт тусгай хамгаалалттай газрын эзлэх хувь 15.4.1 13.4 13.5 13.5 13.5 13.5 25 30
23 Монгол улсын газар нутагт ойгоор бүрхэгдсэн газрын эзлэх хувь 15.1.1 9.1 9.2 9.2 9.2 9.2 8.5 9
24 Монгол улсын нийт газар нутагт хохирол учирсан талбайн эзлэх хувь  15.3.1 5.8 6.0 6.1 4.5 7.3 - -
25 Хохирол учирсан нийт талбайд нөхөн сэргээсэн хөдөө аж ахуйн газрын эзлэх хувь  2.4.1 - 6.0 6.1 4.5 - - -
26 Хохирол учирсан нийт талбайд ашигт малтмалын олборлолтод өртсөн талбайн эзлэх хувь 2.4.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 - -
27 Тариалангийн нийт талбайд цомхотгосон болон тэг элдэншүүлэг (боловсруулсан) хийсэн талбайн эзлэх хувь      2.4.1 - - - - - - -
28 Нийт аж ахуйн нэгжид байгаль орчны удирдлагын ISO-14001 стандартыг нэвтрүүлсэн аж ахуйн нэгжийн эзлэх хувь  12.6.1 - 0.0004 0.0004 0.0004 - - -
29 Ширгэсэн гол, горхи, булаг, шандын нийт гол, горхи, булаг, шандын дүнд эзлэх хувь  - - 8.9 - 8.4 10.3 - -
30 Цөлжилтийн нэн хүчтэй, хүчтэй зэрэглэлд орсон нутаг дэвсгэрийн нийт газар нутагт эзлэх хувь - - - 22.9 - - -
31 Бэлчээрийн даац, бэлчээрийн 100 мянган га-д ногдох хонин толгойгоор - 66 77 83 92 99 - -
32 Хотын агаар дахь хүхэрлэг хийн агууламж, мг/м3 - 0.025 0.021 0.025 0.027 0.020 - -
33 Хотын агаар дахь азотын давхар ислийн агууламж, мг/м3 - 0.070 0.043 0.042 0.043 0.048 - -