үндэсний статистикийн хороо
www.1212.mn | монгол | english

"Монгол Улсын тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал-2030"-ын үр дүнг илэрхийлэх үндсэн үзүүлэлтүүд


Монгол Улсын Их Хурлын 2016 оны 16 дугаар тогтоолоор "Монгол Улсын Тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал-2030"-ыг баталсан. Уг баримт бичгийг батлахад Монгол Улсын тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал-2030-ын үр дүнг илэрхийлэх үндсэн 20 үзүүлэлтийн суурь болон зорилтот түвшинг тодорхойлж өгсөн байна. Үндэсний статистикийн хороо энэхүү үндсэн 20 үзүүлэлтээс гарах боломжтой үзүүлэлтүүдийг 2015, 2016, 2017 оноор гаргалаа.
Top
Үзүүлэлт Хэмжих нэгж 2014 (Суурь түвшин) 2015 2016 2017 ** 2030 (Зорилтот түвшин) Мэдээллийн эх үүсвэр
1 Эдийн засгийн жилийн дундаж өсөлт хувь 7.9 2.4 1.2 5.1 6.6 Үндэсний статистикийн хороо
2 Нэг хүнд ногдох үндэсний нийт орлого ам.доллар 4181 3791.0 3465.3 3196.8 17500 Үндэсний статистикийн хороо
3 Хүний хөгжлийн үзүүлэлт эзлэх байр 90 92 -   70 НҮБХХ
4 Дундаж наслалт жил 69.6 69.89 69.57 69.89 78.0 Үндэсний статистикийн хороо
5 Ядуурлын түвшин хувь 21.6 - 29.6 - 0 Үндэсний статистикийн хороо
6 Өрсөлдөх чадварын үзүүлэлт эзлэх байр 104 102 101   70 Дэлхийн эдийн засгийн  форум 
7 Бизнес эрхлэлтийн үзүүлэлт эзлэх байр 56 64 62   40 Дэлхийн банк
8 Байгаль орчны багц үзүүлэлт эзлэх байр 111 - 114   90 Йелийн Их сургууль
9 Эдийн засгийн идэвхтэй хүн амын нийгмийн даатгалд хамрагдсан байдал хувь 84.4 - - - 99.0 -
10 Орлогын тэгш бус байдлын үзүүлэлт оноо 36.5 - - - 30.0 -
11 1000 амьд төрөлтөд нялхсын эндэгдлийн түвшин промиль 15.1 15 17 14 8.0 Эрүүл мэндийн яам
12 100000 амьд төрөлтөд эхийн эндэгдлийн түвшин промиль 30.6 26 49 27 15.0 Эрүүл мэндийн яам
13 Ерөнхий боловсролын сургуулийн анги дүүргэлт (улсын дундаж) хүүхдийн тоо 27.3 27.8 27.0 28.3 20.0  Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яам
14 Дэлхийн мал, амьтны эрүүл мэндийн байгууллагын хорио, цээрийн шаардлагад нийцсэн газар нутгийн эзлэх хэмжээ хувь 0.0 0.0 0.0 0.0 60.0 Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам
15 Цөлжилтөд өртсөн газар нутгийн эзлэх хэмжээ хувь 78.2 76.8 -   68.0 Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам
16 Тусгай хамгаалалтад авсан газар нутгийн хэмжээ хувь 13.5 13.5 13.5 13.5 30.0 Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам
17 Монгол Улсад аялах гадаад жуулчдын тоо мян.хүн 392.8 386.2 404.2 496.3 2000.0 Хил хамгаалахын ерөнхий газар
18 Цахилгаан эрчим хүчний найдвартай эх үүсвэрээр хангагдсан өрх хувь 89.0 99.2 99.2 99.1 100.0 Үндэсний статистикийн хороо
19 Нийт экспортод боловсруулах үйлдвэрлэлийн эзлэх хэмжээ хувь 17.0 17.5 -   50.0 Үндэсний статистикийн хороо
20 Гол нэр төрлийн шатахууны хэрэгцээг дотоодын эх үүсвэрээс хангах хувь хувь 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яам

9. "Эдийн засгийн идэвхтэй хүн амын нийгмийн даатгалд хамрагдсан байдал", 10."Орлогын тэгш бус байдлын үзүүлэлт" гэсэн үзүүлэлтүүдийн аргачлал, мэдээллийн эх үүсвэр тодорхойгүй учраас (-) тооцоогүй болно.

** ҮСХ-ноос тооцох боломжтой мэдээллийг оруулсан болно.