үндэсний статистикийн хороо
www.1212.mn | монгол | english

ТОГТВОРТОЙ ХӨГЖЛИЙН ЗОРИЛГЫН ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮДЭД ХИЙСЭН ҮНЭЛГЭЭ


ТХЗ-ын шалгуур үзүүлэлтүүдийг тооцон гаргах мэдээллийн эх үүсвэрийн бэлэн байдалд урьдчилсан байдлаар хийсэн үнэлгээг ЭНД дарж авна уу. Үнэлгээг албан ёсны статистик болон захиргааны статистикийн мэдээллийг хамруулан хийсэн болно.
Top
  Үзүүлэлт Хариуцах байгууллага

гарах бэлэн байдал

гарна
гарахгүй
Үзүүлэлтийг хариуцан гаргах  Үзүүлэлтийг бодлогын түвшинд хариуцах 
ЗОРИЛГО 1. ЯДУУРЛЫГ УСТГАХ          
1 1.1.1. Ядуурлын олон улсын түвшнээс доогуур амьжиргаатай хүн амын эзлэх хувь, хүйсээр, насны бүлгээр, ажил эрхлэлтийн байдлаар, байршлаар /хот, орон нутгаар/ Дэлхийн банк Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам
2 1.2.1. Ядуурлын үндэсний түвшнээс доогуур амьжиргаатай хүн амын эзлэх хувь, хүйсээр, насны бүлгээр Үндэсний Статистикийн хороо (ҮСХ) Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам
3 1.2.2. Үндэсний тодорхойлолтоор ядуурлын бүх хэлбэрт амьдарч байгаа бүх насны эрэгтэй, эмэгтэй болон хүүхдийн эзлэх хувь Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам
4 1.3.1 Нийгмийн хамгааллын суурь хөтөлбөрт хамрагдсан хүн амын эзлэх хувь, хүйсээр, ядуу, эмзэг бүлгийн хүүхдээр, ажилгүйчүүдээр, өндөр настнаар, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдээр, жирэмсэн эхээр, нярай хүүхдээр, ажлын байран дахь ослын хохирогчдоор, ядуу болон эмзэг бүлгээр Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам
5 1.4.1. Нийгмийн суурь үйлчилгээг хүртдэг хүн амын эзлэх хувь Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам
6 1.4.2. Газар эзэмших эрхтэй, хууль ёсны гэрчилгээтэй насанд хүрсэн хүн амын эзлэх хувь, хүйс, эзэмшлийн төрлөөр Газар зохион байгуулалт, геодези, зураг зүйн газар Газар зохион байгуулалт, геодези, зураг зүйн газар,  Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам
7 1.5.1 100,000 хүнд ногдох гамшгийн улмаас амь насаа алдсан, сураггүй алга болсон, гамшигт шууд нэрвэгдэгдсэн хүний тоо Онцгой байдлын ерөнхий газар Онцгой байдлын ерөнхий газар, Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам
8 1.5.2. Гамшгийн улмаас учирсан эдийн засгийн шууд хохирлын дотоодын нийт бүтээгдэхүүн (ДНБ)-д эзлэх хувь Онцгой байдлын ерөнхий газар, ҮСХ Онцгой байдлын ерөнхий газар, Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам
9 1.5.3. Гамшгийн эрсдэлийг бууруулах чиглэлээр 2015-2030 онд авч хэрэгжүүлэх Сендайн үйл ажиллагааны суурь баримт бичигтэй уялдуулсан гамшгийн эрсдэлийг бууруулах үндэсний стратегийг баталж, хэрэгжүүлдэг эсэх Онцгой байдлын ерөнхий газар Онцгой байдлын ерөнхий газар
10 1.5.4. Гамшгийн эрсдлийг бууруулах үндэсний стратегийн дагуу гамшгийн эрсдлийг бууруулах орон нутгийн стратегийг баталж, хэрэгжүүлдэг орон нутгийн засаг захиргааны эзлэх хувь Онцгой байдлын ерөнхий газар Онцгой байдлын ерөнхий газар, Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам
11 1.a.1 Ядуурлыг бууруулах хөтөлбөрт засгийн газраас шууд хуваарилсан дотоодын хөрөнгийн эзлэх хувь Сангийн яам Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам
12 1.а.2 Төсвийн нийт зарлагад үндсэн үйлчилгээнд зориулсан зардлын эзлэх хувь (боловсрол, эрүүл мэнд, нийгмийн хамгаалал) Сангийн яам Сангийн яам, Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яам, Эрүүл мэндийн яам, Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам
13 1.a.3 Ядуурлыг бууруулах хөтөлбөрт шууд хуваарилсан нийт буцалтгүй тусламж болон өр үүсгэдэггүй орлогын ДНБ-д эзлэх хувь ҮСХ, Сангийн яам Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам, ҮСХ
14 1.b.1. Эмэгтэйчүүд, ядуу, эмзэг бүлгийг зохих түвшинд дэмжиж чадахгүй байгаа салбарт хуваарилсан төсвийн урсгал зардал болон хөрөнгийн зардлын эзлэх хувь Сангийн яам Сангийн яам, Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам
  ЗОРИЛГО 2. ӨЛСГӨЛӨНГ ЗОГСООХ  
15 2.1.1 Хоол тэжээлийн дутагдлын тархалт (POU) ҮСХ,  Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам, Эрүүл мэндийн яам
16 2.1.2 Хүнсний баталгаат байдлын алдагдлыг тооцох хэмжүүрт тулгуурласан хоол хүнсний дунд болон хүнд хэлбэрийн баталгаагүй хүн амын тархалт (FIES) ҮСХ,  Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам, Эрүүл мэндийн яам  Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам, Эрүүл мэндийн яам
17 2.2.1 Өсөлт хоцролттой 5 хүртэлх насны хүүхдийн хазайлт (Биеийн өндөр, насны харьцаа нь ДЭМБ-ын жишиг хүн амд үндэслэн  - 2 стандарт хазайлтаас доогуур)  ҮСХ Эрүүл мэндийн яам
18 2.2.2 Хоол тэжээлийн дутагдалтай (Биеийн жин, өндрийн харьцаа нь ДЭМБ-ын жишиг хүн амд үндэслэн  +2 стандарт хазайлтаас их эсвэл - 2 стандарт хазайлтаас доогуур) 5 хүртэлх насны хүүхдийн тархалт, төрлөөр (туранхай ба илүүдэл жинтэй)  ҮСХ Эрүүл мэндийн яам
19 2.3.1 1 ажилтанд ногдох бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн хэмжээ фермийн аж ахуй/ бэлчээрийн мал аж ахуйн/ ойн аж ахуйн нэгжийн ангиллаар (тогтмол ам.доллараар хэмжигдэх) ҮСХ,  Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам
20 2.3.2. Хоол хүнсний төрлийн жижиг үйлдвэрлэгчдийн дундаж орлого, хүйс, үндсэн засаг захиргаагаар ҮСХ,  Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам
21 2.4.1. Бүтээмжтэй, тогтвортой хөдөө аж ахуйн үйл  ажиллагаанд ашиглагддаг хөдөө аж ахуйн газар нутгийн эзлэх хувь Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам Газар зохион байгуулалт, геодези, зураг зүйн газар,  Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам
22 2.5.1. Хүнс, хөдөө аж ахуйн чиглэлээр ашиглахаар дунд болон урт хугацаанд зориулалтын хадгалалтын байгууламжид байсан ургамал, амьтны генетикийн нөөцийн хэмжээ Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам
23 2.5.2. Устах эрсдэлтэй, устах эрсдэлгүй, устах эрсдэлийн үл мэдэгдэх түвшинд байгаа дотоодын малын эзлэх хувь ҮСХ,  Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам
24 2.а.1. Засгийн газрын хөдөө аж ахуйд чиглэсэн Зардлын Индекс ҮСХ,  Сангийн яам Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам
25 2.a.2. ХАА-н салбарт чиглэсэн албан ёсны гүйлгээ (хөгжлийн албан ёсны тусламж болон бусад албан ёсны гүйлгээ)  Сангийн яам Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам
26 2.b.1 Хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүний экспортын татаас  Сангийн яам, Гаалийн ерөнхий газар Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам
27 2.c.1 Хүнсний үнийн гажилтын үзүүлэлт  ҮСХ,  Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам
  ЗОРИЛГО 3. ЭРҮҮЛ МЭНДИЙГ ДЭМЖИХ  
28 3.1.1 100000 амьд төрөлтөд ногдох эхийн нас баралт Эрүүл мэндийн яам Эрүүл мэндийн яам
29 3.1.2 Чадварлаг эх баригчийн оролцоотой төрсөн төрөлтийн эзлэх хувь Эрүүл мэндийн яам Эрүүл мэндийн яам
30 3.2.1 5-аас доош насныхны эндэгдлийн түвшин (1000 амьд төрөлтөд ногдох) Эрүүл мэндийн яам Эрүүл мэндийн яам
31 3.2.2 Нярайн эндэгдэл (1000 амьд төрөлтөд ногдох нас баралт) Эрүүл мэндийн яам Эрүүл мэндийн яам
32 3.3.1 1000 халдварлаагүй хүн амд  ногдох ХДХВ-ийн шинэ халдварын тоо, хүйс, насны бүлэг, гол хүн амаар Эрүүл мэндийн яам Эрүүл мэндийн яам
33 3.3.2 1000 хүн амд ногдох сүрьеэ өвчний тохиолдолд  Эрүүл мэндийн яам Эрүүл мэндийн яам
34 3.3.3 100,000 хүн амд ногдох хумхаа өвчний тохиолдол - - -
35 3.3.4 100,000 хүн амд ногдох гепатит В халдварын тохиолдол Эрүүл мэндийн яам Эрүүл мэндийн яам
36 3.3.5 Халуун орны устсан өвчний эсрэг эмчилгээ шаардлагатай хүмүүсийн тоо - - -
37 3.4.1 Зүрх судасны өвчин, хорт хавдар, чихрийн шижин болон амьсгалын замын архаг өвчнөөр эндсэн нас баралтын хувь Эрүүл мэндийн яам Эрүүл мэндийн яам
38 3.4.2 Амиа хорлож нас барагсдын эзлэх хувь Эрүүл мэндийн яам, Цагдаагийн ерөнхий газар Эрүүл мэндийн яам, Цагдаагийн ерөнхий газар
39 3.5.1 Эмийн бодисын тогтмол хэрэглээнээс үүдэлтэй  эмгэгийн эмчилгээ (эмийн, сэтгэл зүйн, нөхөн сэргээх болон эмчилгээний дараах үйлчилгээ)-нд хамрагдсан байдал Эрүүл мэндийн яам, Цагдаагийн ерөнхий газар Эрүүл мэндийн яам, Цагдаагийн ерөнхий газар
40 3.5.2 Хэрэглээний үндэсний тодорхойлолтын дагуу архи, согтууруулах ундааны аюултай (хортой) хэрэглээ, тухайн хуанлийн жилд үйлдвэрлэгдсэн 15, түүнээс дээш настай нэг хүнд ноогдох цэвэр архи, согтууруулах ундааны хэмжээ, литрээр ҮСХ,  Эрүүл мэндийн яам, Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам  Эрүүл мэндийн яам, Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам
41 3.6.1 Зам тээврийн ослоор нас барагсдын эзлэх хувь Цагдаагийн ерөнхий газар Хууль зүй, дотоод хэргийн яам,  Цагдаагийн ерөнхий газар
42 3.7.1 Орчин үеийн гэр бүл төлөвлөлтийн аргаар сэтгэл хангалуун гэр бүлээ төлөвлөсөн нөхөн үржихүйн насны эмэгтэйчүүдийн (15-49 насны) эзлэх хувь ҮСХ Эрүүл мэндийн яам
43 3.7.2 1000 эмэгтэй тутамд ноогдох 10-14, 15-19 насны өсвөр насныхны төрөлтийн эзлэх хувь Эрүүл мэндийн яам Эрүүл мэндийн яам
44 3.8.1 Зайлшгүй шаардлагатай эрүүл мэндийн үйлчилгээнд хамрагдсан байдал (нөхөн үржихүй, эх, нялхас, хүүхдийн эрүүл мэнд, халдварт өвчин, халдварт бус өвчин, ерөнхий болон хамгийн эмзэг хүн амд чиглэсэн эрүүл мэндийн шаардлагатай үйлчилгээний хүртээмжтэй байдал зэргийг мөшгөх арга хэмжээнд үндэслэж гаргасан зайлшгүй шаардлагатай үйлчилгээнд хамрагдсан дундаж) Эрүүл мэндийн яам Эрүүл мэндийн яам
45 3.8.2. Өрхийн орлого эсвэл зарлагад эрүүл мэнддээ зориулсан зардлын эзлэх хувь их байдаг хүн амын эзлэх хувь Эрүүл мэндийн яам  Эрүүл мэндийн яам, Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам
46 3.9.1. Өрхийн болон хүрээлэн буй орчны агаарын бохирдлоос үүдэлтэй нас барагсдын эзлэх хувь Эрүүл мэндийн яам Эрүүл мэндийн яам
47 3.9.2. Найдваргүй ус, ариун цэврийн байгууламж болон эрүүл ахуйн байдал хангаагүйгээс нас барагсдын эзлэх хувь ((WASH-ийн найдваргүй ус, ариун цэврийн байгууламж болон эрүүл ахуйн байдал үйлчилгээний тодорхойлолтын дагуу)) Эрүүл мэндийн яам Эрүүл мэндийн яам
48 3.9.3 Санамсаргүйгээр хордсон нас барагчдын эзлэх хувь Эрүүл мэндийн яам Эрүүл мэндийн яам
49 3.a.1 15 болон түүнээс дээш насны хүмүүсийн тамхины хэрэглээ ҮСХ, Эрүүл мэндийн яам Эрүүл мэндийн яам
50 3.b.1 Үндэсний хөтөлбөрт орсон бүх төрлийн вакцинд хамрагдсан зорилтот хүн амын эзлэх хувь Эрүүл мэндийн яам Эрүүл мэндийн яам
51 3.b.2 Эрүүл мэндийн судалгаа,  эрүүл мэндийн анхан шатны салбарт үзүүлэх хөгжлийн албан ёсны тусламжийн нийт цэвэр хэмжээ Эрүүл мэндийн яам Эрүүл мэндийн яам
52 3.b.3. Тогтвортой байдлын үндсэн дээр холбогдох зайлшгүй шаардлагатай эмийн үндсэн бүрдэлтэй Эрүүл мэндийн байгууллагуудын эзлэх хувь Эрүүл мэндийн яам Эрүүл мэндийн яам
53 3.c.1 Эрүүл мэндийн ажилтнуудын нягтрал, тархалт Эрүүл мэндийн яам Эрүүл мэндийн яам
54 3.d.1 Олон улсын эрүүл мэндийн журмыг хэрэгжүүлэх чадавх болон эрүүл мэндийн яаралтай тусламж үзүүлэх бэлэн байдал Эрүүл мэндийн яам Эрүүл мэндийн яам
  ЗОРИЛГО 4. ЧАНАРТАЙ БОЛОВСРОЛЫГ ДЭМЖИХ  
55  4.1.1. (i) Унших болон (ii) математик бодох наад захын чадварыг эзэмшсэн (a) 2/3-р анги, (b) Бага анги,  (c)  Дунд анги төгссөн хүүхэд, залуучуудын эзлэх хувь, хүйсээр Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яам  Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яам
56 4.2.1. Эрүүл мэндийн байдал, сэтгэх, суралцах чадвар, нийгэм-сэтгэл зүйн хөгжлийн хувьд зөв төлөвшилд яваа 5-аас доош насны хүүхдүүдийн эзлэх хувь, хүйсээр ҮСХ Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яам
57 4.2.2 Сургуульд орох албан ёсны насанд хүрэхээс нэг жилийн өмнө зохион байгуулалттай сургалтад хамрагдагсдын эзлэх хувь, хүйсээр Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яам Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яам
58 4.3.1. Сүүлийн 12 сарын хугацаанд албан болон албан бус боловсрол, сургалтад хамрагдсан насанд хүрэгчид, залуучуудын эзлэх хувь, хүйсээр  ҮСХ Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яам
59 4.4.1 Мэдээлэл харилцаа холбоо, технологийн ур чадвартай насанд хүрэгсэд болон залуучуудын эзлэх хувь, ур чадварын төрлөөр  Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яам Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яам
60 4.5.1 Энэ жагсаалтад орсон  боловсролын бүх үзүүлэлтүүдээр задлан гаргаж болох Тэнцвэрийн индекс (эрэгтэй/эмэгтэй, хот/хөдөө орон нутгийн, баян чинээлэг/ядуу, доогуур орлоготой  бүлэг болон хөгжлийн бэрхшээлтэй, мөргөлдөөнд өртсөн гэх зэрэг мэдээлэл өгөх боломжтой бусад үзүүлэлтээр) Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яам Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яам
61 4.6.1 Тухайн насны бүлгийн хүмүүсийн дотор (а) бичиг үсгийн болон (b) тоо тооллын анхан шатны үйлдлийн наад захын мэдлэг, чадвартай хүн амын эзлэх хувь, хүйсээр  Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яам Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яам
62 4.7.1  Жендерийн тэгш байдал, хүний эрхийн талаар  (i) Дэлхийн иргэний боловсрол (ii)тогтвортой хөгжлийн боловсролыг (a) үндэсний боловсролын бодлого, (b) сургалтын хөтөлбөр, (c) багш нарын боловсрол болон (d) сурагчийн үнэлгээний бүх түвшинд тусгасан байдал  Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яам Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яам
63 4.a.1 (a) Цахилгаан эрчим хүч; (b) сурган хүмүүжүүлэх зорилгын хүрээнд интернет; (c) сурган хүмүүжүүлэх зорилгын хүрээнд компьютер; (d) хөгжлийн бэрхшээлтэй сурагчдад зориулсан дэд бүтэц, материалын хангамж; (e) ундны ус;
(f) хүйсээр нь ангилсан ариун цэврийн байгууламж; and (g) гар угаах угаалтуур (WASH үзүүлэлтийн тодорхойлолтын дагуу)-аар хангагдсан сургуулиудын эзлэх хувь
Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яам Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яам
64 4.b.1 Сургалтын тэтгэлэгт зориулсан хөгжлийн албан ёсны тусламжийн урсгалын хэмжээ, суралцах салбар болон сургалтын хэлбэрээр  Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яам, Сангийн яам Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яам, Сангийн яам
65 4.c.1 (а) сургуулийн  өмнөх, (b) бага, (c) дунд, (d) ахлах сургуулийн багш нарын дунд тухайн шатны сургуульд багшлах ур чадварыг аль нэг анхан шатны сургалтаар эзэмшсэн багш нарын эзлэх хувь   Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яам, Сангийн яам Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яам, Сангийн яам
  ЗОРИЛГО 5. ЖЕНДЕРИЙН ЭРХ ТЭГШ БАЙДЛЫГ ХАНГАХ  
66 5.1.1 Хүйсээр ялгаварлан гадуурхахгүй байх, эрх тэгш байдлыг хангах, хянах хууль эрх зүйн орчин бүрдсэн эсэх  Хууль зүй, дотоод хэргийн яам Хууль зүй, дотоод хэргийн яам
67 5.2.1 Сүүлийн 12 сарын хугацаанд нь одоогийн болон хуучин хамтран амьдрагчийнхаа зүгээс бие махбодын болон/эсвэл бэлгийн хүчирхийлэлд өртөж байсан 15 болон түүнээс дээш насны охид эмэгтэйчүүдийн эзлэх хувь  Хууль зүй, дотоод хэргийн яам Хууль зүй, дотоод хэргийн яам
68 5.2.2 Нөхөр, дотно хамтран амьдрагчаасаа бусад хүний бэлгийн   хүчирхийлэлд өртсөн  15 болон түүнээс дээш насны охид эмэгтэйчүүдийн эзлэх хувь  Хууль зүй, дотоод хэргийн яам Хууль зүй, дотоод хэргийн яам
69 5.3.1 15 нас болон 18 наснаасаа өмнө гэрлэсэн, эсвэл хамтран амьдрагчтай болсон (өөрөөр хэлбэл, хүүхэд байхдаа гэр бүл болсон) 20-24 насны эмэгтэйчүүдийн эзлэх хувь Хууль зүй, дотоод хэргийн яам, ҮСХ Хууль зүй, дотоод хэргийн яам
70 5.3.2 Эмэгтэй бэлэг эрхтнийг хөндөх/хөвч таслах үйл хийлгэсэн 15-49 насны охид, эмэгтэйчүүдийн эзлэх хувь (зөвхөн хамааралтай улс орнуудын хувьд), насны бүлгээр  - - -
71 5.4.1 Гэр ахуйн болон үйлчилгээний үнэ төлбөргүй хөдөлмөрт зарцуулсан цаг хугацааны эзлэх хувь, хүйс, насны бүлгээр, байршлаар  ҮСХ Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам
72 5.5.1 Тухайн улсын парламент, орон нутгийн эрх барих хуралд суудалтай эмэгтэйчүүдийн эзлэх хувь Сонгуулийн ерөнхий хороо, Төрийн албаны зөвлөл Улс төрийн намууд, Төрийн бус байгууллагууд, Жендерийн үндэсний хороо, Төрийн албаны зөвлөл 
73 5.5.2 Удирдах албан тушаалд ажилладаг эмэгтэйчүүдийн эзлэх хувь ҮСХ Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам
74 5.6.1. Бэлгийн харилцаа, жирэмслэлтээс сэргийлэлт, нөхөн үржихүйн эрүүл мэндийн тусламжийг бие дааж шийдвэр гаргаж авдаг 15-49 насны эмэгтэйчүүдийн эзлэх хувь  ҮСХ Эрүүл мэндийн яам 
75 5.6.2 15 болон түүнээс дээш насны эмэгтэйчүүд болон эрэгтэйчүүдэд бэлгийн болон нөхөн үржихүйн эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээ, мэдээлэл, боловсролыг нээлттэй, тэгш, хүртээмжтэй авах хууль тогтоомж,  дүрэм, журамтай орнуудын тоо Хууль зүй, дотоод хэргийн яам Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газар, Хууль зүй, дотоод хэргийн яам
76 5.a .1 а) Хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлийн зориулалттай газрын эзэд, газар эзэмших, ашиглах эрх бүхий хүн амын (ХАА-д ажилладаг нийт хүмүүсийн дотор) эзлэх хувь, хүйсээр, b)газар эзэмшигч, эрх бүхий эмэгтэйчүүдийн эзлэх хувь, эзэмшлийн хэлбэр болон эзэмшсэн хугацаагаар   ҮСХ, Газар зохион байгуулалт, геодези, зураг зүйн газар Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам
77 5.a.2 Эмэгтэйчүүдийн эдлэн газар эзэмших, ашиглах эрхийг баталгаажуулсан, хамгаалсан тусгай арга хэмжээ бүхий хуультай орнуудын эзлэх хувь   Хууль зүй, дотоод хэргийн яам Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам
78 5.b.1. Гар утастай хүн амын эзлэх хувь, хүйсээр Харилцаа холбоо, мэдээллийн техгологийн газар, ҮСХ  Харилцаа холбоо, мэдээллийн техгологийн газар
79 5.c.1. Жендерийн тэгш байдлыг хангах, эмэгтэйчүүдийн эрх мэдлийг нэмэгдүүлэхэд төсвийн хуваарилалт хийх, хянах систем бүхий улс орнуудын эзлэх хувь Жендэрийн үндэсний хороо Жендэрийн үндэсний хороо, Хууль зүй, дотоод хэргийн яам
  ЗОРИЛГО 6. БАТАЛГААТ УНДНЫ УС АРИУН ЦЭВРИЙН БАЙГУУЛАМЖААР ХАНГАХ  
80 6.1.1 Аюулгүй, баталгаат  ундны усны үйлчилгээг ашиглаж байгаа хүн амын эзлэх хувь ҮСХ Барилга, хот байгуулалтын яам, Эрүүл мэндийн яам
81 6.2.1 Аюулгүй зохион байгуулсан ариун цэврийн үйлчилгээг ашиглаж байгаа хүн амын эзлэх хувь (гар угаах саван, ус, угаалтуурыг хамруулна ) ҮСХ Барилга, хот байгуулалтын яам, Эрүүл мэндийн яам
82 6.3.1 Аюулгүй, найдвартай ариутгасан бохир усны эзлэх хувь Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам Барилга, хот байгуулалтын яам, Эрүүл мэндийн яам, Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам
83 6.3.2 Хүрээлэн буй орчин, хүний ​​эрүүл мэндэд эрсдэлгүй байгалийн чанартай ус хүлээн авагчдын эзлэх хувь  Барилга, хот байгуулалтын яам, Эрүүл мэндийн яам, Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам Барилга, хот байгуулалтын яам, Эрүүл мэндийн яам, Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам
84 6.4.1 Цаг хугацааны явцад ус ашиглалтын үр ашигт гарч буй өөрчлөлтийн хувь  хэмжээ Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам
85 6.4.2 Усны хомсдол: ашиглаж байгаа нийт усны нөөцийн хувь, усанд тавигдах байгаль орчны шаардлагыг хангаснаар  Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам Барилга, хот байгуулалтын яам,  Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам
86 6.5.1 Усны нөөцийн нэгдсэн менежмент (УННМ)-ийн хэрэгжилтийн зэрэг (0- 100) Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам
87 6.5.2. Хил дамнасан усны сав газрын талбайн эзлэх хувь Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам
88 6.6.1 Цэвэр усны экосистемийн өөрчлөлтийн хувь Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам
89 6.a.1 Ус, ариун цэврийн холбогдолтой үйл ажиллагаа, хөтөлбөрт зориулсан албан ёсны хөгжлийн тусламжийн хувь  (Засгийн газрын зохион байгуулах үйл ажиллагаанд зориулсан зарцуулалтын хэсэг) Сангийн яам Сангийн яам, Эрүүл мэндийн яам, Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам
90 6.b.1 Ус болон ариун цэврийн менежментэд орон нутгийн иргэдийн оролцоог бий болгох үйл ажиллагааны бодлого, журам бүхий орон нутгийн засаг захиргааны нэгжийн эзлэх хувь Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам, Эрүүл мэндийн яам Сангийн яам, Эрүүл мэндийн яам, Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам
  ЗОРИЛГО 7. СЭРГЭЭГДЭХ ЭРЧИМ ХҮЧИЙГ НЭВТРҮҮЛЭХ  
91 7.1.1 Цахилгаан эрчим хүчээр найдвартай хангагдсан хүн амын эзлэх хувь  ҮСХ Эрчим хүчний яам
92 7.1.2 Цэвэр түлш, технологийг голчлон хэрэглэдэг хүн амын эзлэх хувь ҮСХ, Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам, Эрчим хүчний яам Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам, Эрчим хүчний яам
93 7.2.1 Нийт эрчим хүчний эцсийн хэрэглээнд сэргээгдэх эрчим хүчний эзлэх хувь  Эрчим хүчний яам Эрчим хүчний яам
94 7.3.1 Эрчим хүчний хүчин чадлыг сайжруулсан байдлыг анхдагч эрчим хүч болон ДНБ-ээр хэмжсэн хувь  Эрчим хүчний яам Эрчим хүчний яам
95 7.a.1. Хайбрид систем зэрэг сэргээгдэх эрчим хүчний үйлдвэрлэл болон цэвэр эрчим хүчний судалгаа шинжилгээ, хөгжлийг дэмжихэд чиглэгдэж байгаа хөгжиж буй орнуудын олон улсын санхүүгийн гүйлгээ Сангийн яам,  Эрчим хүчний яам Сангийн яам,  Эрчим хүчний яам
96 7.b.1. ДНБ-нд эзлэх эрчим хүчний үр ашигтай байдал, дэд бүтцэд зориулсан санхүүгийн шилжүүлгийн гадаадын шууд хөрөнгө оруулалт, тогтвортой хөгжлийн үйлчилгээний технологид зориулсан хөрөнгө оруулалтын хэмжээ Сангийн яам,  Эрчим хүчний яам Сангийн яам,  Эрчим хүчний яам
  ЗОРИЛГО 8. ЗОХИСТОЙ ХӨДӨЛМӨР БА ЭДИЙН ЗАСГИЙН ӨСӨЛТИЙГ ДЭМЖИХ  
97 8.1.1 Нэг хүнд ноогдох ДНБ-ны жилийн өсөлтийн хэмжээ ҮСХ Сангийн яам
98 8.2.1 Ажил эрхэлж буй нэг хүнд ногдох ДНБ-ий өсөлт ҮСХ Сангийн яам
99 8.3.1 Хөдөө аж ахуйн бус хөдөлмөр эрхлэлтэд албан бус хөдөлмөр эрхлэлтийн эзлэх хувь, хүйсээр ҮСХ Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам
100 8.4.1 Материалын өгөөж (МӨ)  ба нэг хүнд ноогдох МӨ, ДНБ-д ногдох материалын өгөөж ҮСХ Холбогдох яамд
101 8.4.2. Дотоодын материалын хэрэглээ, нэг хүнд ногдох дотоодын материалын хэрэглээ, ДНБ-д ногдох материалын хэрэглээ ҮСХ Холбогдох яамд
102 8.5.1 Эмэгтэй, эрэгтэй ажилчдын дундаж цагийн  хөлс, ажил мэргэжлээр, насны бүлгээр, хөгжлийн бэрхшээлтэй хүнээр ҮСХ Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам
103 8.5.2 Ажилгүйдлийн түвшин, хүйсээр, насны бүлгээр, хөгжлийн бэрхшээлтэй хүнээр ҮСХ Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам
104 8.6.1 Боловсрол эзэмшээгүй, хөдөлмөр эрхлээгүй болон сургалтад хамрагдаагүй 15-24 насны залуучуудын эзлэх хувь  ҮСХ Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам
105 8.7.1. Хөдөлмөр эрхэлж буй 5-17 насны хүүхдийн эзлэх хувь, хүйсээр, насны бүлгээр ҮСХ Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам
106 8.8.1. Ажлын байр дахь хүнд болон хөнгөн осол гэмтлийн давтамжийн хувь, хүйсээр, цагаачлалын байдлаар ҮСХ Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам, Мэргэжлийн хяналтын ерєнхий газар
107 8.8.2. Олон улсын хөдөлмөрийн байгууллагын конвенц болон үндэсний хууль тогтоомжид үндэслэсэн хөдөлмөрлөх эрхийн үндэсний үзэл баримтлалын түвшин, хүйсээр, цагаачлалын байдлаар Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам
108 8.9.1. ДНБ болон өсөлтөд  аялал жуулчлалын салбарын шууд эзлэх хувь ҮСХ Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам
109 8.9.2. Нийт аялал жуулчлалын ажлын байранд тогтвортой аялал жуулчлалын салбарын ажлын байрны эзлэх хувь Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам
110 8.10.1 (a) 100,000 насанд хүрэгчдэд ногдох арилжааны банкны салбарууд, (b) АТМ-ын тоо Монгол банк, ҮСХ Монгол банк
111 8.10.2 Банк болон бусад санхүүгийн байгууллагад данстай эсвэл гар утсаар мөнгөний үйлчилгээ авсан насанд хүрэгчид (15 ба түүнээс дээш насны)-ийн эзлэх хувь Монгол банк Монгол банк
112 8.а.1 Худалдаа болон санхүүжилтийн тусламжийн дүн Сангийн яам, Гадаад харилцааны яам Сангийн яам, Гадаад харилцааны яам
113 8.b.1 Үндэсний хөдөлмөр эрхлэлтийн стратеги болон бусад стратегид залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлтийг хөгжүүлэх, хэрэгжүүлэх хэсэг байгаа эсэх Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам
  ЗОРИЛГО 9. ИННОВАЦИ БОЛОН ДЭД БҮТЦИЙГ ХӨГЖҮҮЛЭХ  
114 9.1.1 Бүх улирлын туршид замаас 2 км зайтай  амьдарч байгаа хөдөөгийн хүн амын эзлэх хувь ҮСХ Зам, тээврийн хөгжлийн яам , Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам, Газар зохион байгуулалт, геодези, зураг зүйн газар
115 9.1.2 Зорчигч болон ачаа тээврийн хэмжээ, тээврийн төрлөөр (агаараар, авто зам, төмөр зам, усан замаар)  Төмөр замын удирдах газар, Авто тээврийн үндэсний төв, Иргэний нисэхийн ерөнхий газар, ҮСХ Зам, тээврийн хөгжлийн яам
116 9.2.1 ДНБ болон нэг хүнд ногдох ДНБ-нд аж үйлдвэрийн салбарын нэмүү өртгийн эзлэх хувь ҮСХ Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам
117 9.2.2 Нийт ажил эрхлэлтэд үйлдвэрлэлийн салбарын ажлын байрны эзлэх хувь  ҮСХ Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам, Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам
118 9.3.1 Нийт үйлдвэрлэлийн нэмүү өртөгт жижиг дунд үйлдвэрлэлийн эзлэх хувь  ҮСХ, Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам, Оюуны өмч, Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам
119 9.3.2 Зээлтэй ЖДҮ-ийн эзлэх хувь Монгол банк Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам
120 9.4.1 Нэмүү өртгийн үйлдвэрлэлийн нэгжид ноогдох нүүрстөрөгчийн ялгарал ҮСХ, Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам
121 9.5.1 ДНБ-д Судалгаа, хөгжлийн салбарын зардлын эзлэх хувь Сангийн яам Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яам
122 9.5.2 1 сая хүн амд ногдох судлаачдын тоо (бүтэн цагаар ажилладаг) Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яам Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яам
123 9.а.1. Дэд бүтцэд чиглэсэн нийт албан ёсны олон улсын тусламжийн хэмжээ
(Албан ёсны хөгжлийн тусламж болон бусад албан гүйлгээний хэмжээ)
Сангийн яам Барилга, хот байгуулалтын яам, Эрчим хүчний яам
124 9.b.1 Нийт нэмүү өртөгт дунд болон өндөр технологийн салбарын нэмүү өртгийн эзлэх хувь ҮСХ, Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам, Оюуны өмч, Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар  Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам
125 9.c.1 Хөдөлгөөнт холбооны сүлжээнд хамрагдсан нийт хүн амын эзлэх хувь, технологийн төрлөөр Харилцаа холбоо, мэдээллийн технологийн газар Харилцаа холбоо, мэдээллийн технологийн газар
  ЗОРИЛГО 10. ТЭГШ БУС БАЙДЛЫГ БУУРУУЛАХ  
126 10.1.1 Нийт хүн амын болон доогуур орлоготой хүн амын 40 хувийн нэг хүнд ноогдох өрхийн орлого, зарлагын өсөлтийн хэмжээ ҮСХ Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам
127 10.2.1 Дундаж орлогын 50 хувиас доогуур амьдарч байгаа хүн амын эзлэх хувь, хүйсээр, насны бүлгээр, хөгжлийн бэрхшээлтэй хүн амаар ҮСХ Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам
128 10.3.1 Олон улсын хүний ​​эрхийн хуулиар  хориглосон ялгаварлан гадуурхах явдлын аль нэг тохиолдлоор сүүлийн 12 сарын дотор гадуурхагдсан, доромжлуулснаа хувьдаа мэдэрсэн гэж мэдүүлсэн хүн амын эзлэх хувь Хүний эрхийн үндэсний комисс Хууль зүй, дотоод хэргийн яам, Хүний эрхийн үндэсний комисс
129 10.4.1 ДНБ-нд Хөдөлмөрийн эзлэх хувь, (цалин, нийгмийн хамгааллын шилжүүлгийг оруулаад) ҮСХ Сангийн яам, Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам
130 10.5.1 Санхүүгийн тогтвортой байдлыг хэмждэг үзүүлэлт Сангийн яам Сангийн яам, Үндэсний хөгжлийн газар (ҮХГ)
131 10.6.1.Олон улсын байгууллагад ажилладаг хөгжиж буй орнуудын гишүүд болон сонгуульт эрхтэй гишүүдийн эзлэх хувь Гадаад харилцааны яам Гадаад харилцааны яам
132 10.7.1 Гадаадад ажилд ороход ажилчнаас төлсөн зардал тухайн улсад авсан жилийн нийт орлогод эзлэх хувь  Сангийн яам,  Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам, Монгол банк Сангийн яам, Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам
133 10.7.2 Шилжин суурьших сайн бодлогыг хэрэгжүүлдэг улс орны тоо Хууль зүй, дотоод хэргийн яам Гадаад харилцааны яам
134 10.a.1 Импортын тэг тарифтай буурай хөгжилтэй болон хөгжиж буй орнуудаас оруулсан импортод ногдуулсан тарифын шугамын эзлэх хувь  Сангийн яам,  Гаалийн ерөнхий газар  Сангийн яам,  Гаалийн ерөнхий газар 
135 10.b.1. Хөгжлийн урсгалын эх үүсвэр, хүлээн авагч болон хандивлагч орнуудаар, урсгалын төрлөөр (Жишээ нь: хөгжлийн албан ёсны тусламж, гадаадын шууд хөрөнгө оруулалт болон бусад урсгал) Монгол банк, Сангийн яам Монгол банк, Сангийн яам
136 10.c.1 Мөнгөн гуйвуулгын нийт дүнд эзлэх мөнгөн гуйвуулгын зардал  Монгол банк   Монгол банк, Сангийн яам
  ЗОРИЛГО 11. ЭЭЛТЭЙ ХОТ, ИРГЭДИЙН ОРОЛЦООГ ДЭМЖИХ  
137 11.1.1 Ядуусын хороолол урц, албан бус суурин, эсвэл орон сууцны тохиромжгүй нөхцөлд амьдарч буй  хотын хүн амын эзлэх хувь (траншейн, подвал гэх зэрэг) ҮСХ, Оюуны өмч, улсын бүртгэлийн ерөнхий газар Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам
138 11.2.1 .Нийтийн тээврийн тохиромжтой үйлчилгээнд хамрагдсан хүн амын эзлэх хувь, хүйсээр, насны бүлгээр, хөгжлийн бэрхшээлтэй хүн амаар Зам, тээврийн хөгжлийн яам Зам, тээврийн хөгжлийн яам
139 11.3.1 Газрын хэрэглээний түвшнийг хүн амын өсөлтөд харьцуулсан харьцаа ҮСХ, Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам
140 11.3.2. Хот төлөвлөлтөд иргэний нийгмийн шууд оролцоог бүрдүүлсэн болон тогтмол, ардчилсан байдлаар үйл ажиллагаагаа явуулдаг удирдлагатай хотуудын эзлэх хувь Барилга, хот байгуулалтын яам Зам, тээврийн хөгжлийн яам
141 11.4.1. Үндэсний соёл, байгалийн өвийг хадгалах, хамгаалахад зориулагдсан нэг хүнд ногдох нийт зардлын хэмжээ (төрийн болон хувийн), өвийн төрлөөр  (Дэлхийн өвийн төв байгууллагын тодорхойлсноор соёлын, байгалийн, холимог гэх зэрэг), зардлын төрлөөр (үйл ажиллагааны зардал болон хөрөнгө оруулалт), хувийн санхүүжилтийн төрлөөр (хувийн ашгийн бус байгууллагад өгч буй хандивын төрөл, ивээн тэтгэгч) Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яам, Сангийн яам Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яам, Сангийн яам
142 11.5.1 Байгалийн гамшгийн улмаас нас барсан, алга болсон, бэртэж гэмтсэн хүний 100,000 хүн тутамд ноогдох тоо Онцгой байдлын ерөнхий газар Онцгой байдлын ерөнхий газар, Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам
143 11.5.2. Дэлхийн дотоодын нийт бүтээгдэхүүний байгалийн гамшгаас үүдэлтэй эдийн засагт үзүүлэх  шууд хохирлын хэмжээ (ДНБ) болон дэд бүтцийн ноцтой эвдрэл, суурь үйлчилгээ тасалдсан тоо Онцгой байдлын ерөнхий газар Онцгой байдлын ерөнхий газар, Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам
144 11.6.1 Хот суурин газраас тогтмол цуглардаг, эцсийн боловсруулалт хийгдсэн хатуу хог хаягдлын нийт хог хаягдалд эзлэх хувь, хотоор Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам
145 11.6.2 Хотын агаар дахь нарийн тоосонцрын (өөрөөр хэлбэл, PM 2.5 болон PM 10) жилийн дундаж хэмжээ (хүн амд харьцуулсан) Цаг уур, орчны шинжилгээний газар Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам
146 11.7.1 Бүх нийтийн хэрэгцээний нээлттэй газрын нийт хэмжээнд барилгажуулсан газрын эзлэх дундаж хувь, хүйсээр, насны бүлгээр, хөгжлийн бэрхшээлтэй хүн амаар Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам Зам, тээврийн хөгжлийн яам, Улаанбаатар хотын захирагчийн ажлын алба
147 11.7.2 Сүүлийн 12 сард гэмт этгээдийн зүгээс бие махбодын болон бэлгийн дарамтад орсон, доромжлуулсан хүн амын эзлэх хувь, хүйсээр, насны бүлгээр, хөгжлийн бэрхшээлтэй хүн амаар, хэрэг гарсан байршлаар  Цагдаагийн ерөнхий газар Цагдаагийн ерөнхий газар, Хууль зүй, дотоод хэргийн яам, Эрүүл мэндийн яам
148 11.а.1  Хүн амын хэтийн өсөлт болон нөөцийн хэрэгцээг уялдуулсан хот, бүс нутгийн хөгжлийн төлөвлөгөөг хэрэгжүүлдэг хотод амьдардаг хүн амын эзлэх хувь, хотын хэмжээгээр Барилга, хот байгуулалтын яам Барилга, хот байгуулалтын яам
149 11.b.1 Гамшгийн эрсдэлийг бууруулах Синдай баримтлал 2015-2030- ын хүрээнд улсын болон орон нутгийн гамшгийн эрсдэлийг бууруулах стратеги бодлоготой улс орны тоо Онцгой байдлын ерөнхий газар Онцгой байдлын ерөнхий газар, Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам
150 11.b.2  Үндэсний гамшгийн эрсдэлийг бууруулах стратегийн дагуу орон нутгийн гамшгийн эрсдэлийг бууруулах стратегийг баталж, хэрэгжүүлдэг орон нутгийн засаг захиргааны эзлэх хувь. Онцгой байдлын ерөнхий газар Онцгой байдлын ерөнхий газар, Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам, Барилга, хот байгуулалтын яам
151 11.c.1. Дотоодын материал ашиглаж тогтвортой, уян, нөөцийг үр ашигтай зарцуулсан барилга барих болон барилгыг сайжруулахад буурай хөгжилтэй орнуудад үзүүлж буй санхүүгийн дэмжлэгийн эзлэх хувь Барилга, хот байгуулалтын яам Барилга, хот байгуулалтын яам, Сангийн яам
  ЗОРИЛГО 12. ХАРИУЦЛАГАТАЙ ХЭРЭГЛЭЭГ ДЭМЖИХ  
152 12.1.1 Тогтвортой хэрэглээ ба үйлдвэрлэлийн (SCP) Үндэсний үйл ажиллагааны төлөвлөгөө бүхий, эсвэл SCP-г үндэсний бодлого, ядуурлыг бууруулах стратеги, тогтвортой хөгжлийн стратегидаа зорилт болгон тусгасан улс орнуудын тоо Үндэсний хөгжлийн газар (ҮХГ) ҮХГ, Сангийн яам
153 12.2.1. Материалын өгөөж (МӨ)  ба нэг хүнд ноогдох МӨ, ДНБ-д ногдох материалын өгөөж ҮСХ Холбогдох яамд
154 12.2.2. Дотоодын материалын хэрэглээ, нэг хүнд ногдох дотоодын материалын хэрэглээ, ДНБ-д ногдох материалын хэрэглээ ҮСХ Холбогдох яамд
155 12.3.1 Дэлхийн хүнсний алдагдлын индекс  Хүнс хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам, Эрүүл мэндийн яам Хүнс хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам, Эрүүл мэндийн яам
156 12.4.1 Аюултай болон бусад химийн бодис, хог хаягдлын талаар олон улсын байгаль орчны олон талт гэрээ, хэлэлцээрийн дагуу хүлээсэн мэдээлэл солилцох амлалт, үүргээ биелүүлж байгаа гэрээнд оролцогч талуудын тоо Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам, Гадаад харилцааны яам
157 12.4.2. Нэг хүнд ногдох аюултай хог хаягдлын хэмжээ, аюултай хог хаягдлын устгалын эзлэх хувь, устгалын төрлөөр Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам
158 12.5.1 Үндэсний дахин боловсруулалтын түвшин, дахин боловсруулсан материалын хэмжээ, тонноор  Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам
159 12.6.1 Тогтвортой байдлын тайланг хэвлэдэг компанийн тоо ҮХГ ҮХГ, Сангийн яам
160 12.7.1 Тогтвортой Олон нийтийн Худалдан авах ажиллагааны бодлого, үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг хэрэгжүүлдэг орнуудын тоо ҮХГ ҮХГ, Сангийн яам
161 12.8.1. Уур амьсгалын өөрчлөлтийн талаар  (i) Дэлхийн иргэний боловсрол (ii)тогтвортой хөгжлийн боловсролыг (a) үндэсний боловсролын бодлого, (b) сургалтын хөтөлбөр, (c) багш нарын боловсрол болон (d) сурагчийн үнэлгээний бүх түвшинд тусгасан байдал  Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яам Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яам
162 12.а.1. Тогтвортой хэрэглээ, үйлдвэрлэл, байгаль орчинд ээлтэй технологийн судалгаа, шинжилгээнд зориулан хөгжлийн хөгжиж буй орнуудад үзүүлж буй тусламжийн хэмжээ Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яам Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яам
163 12.b.1. Тогтвортой аялал жуулчлалын стратеги, бодлого болон хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний тоо Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам
164 12.c.1 ДНБ-ний нэгжид ногдох хатуу түлшний татаасны хэмжээ (үйлдвэрлэл, хэрэглээ), Нийт улсын зардалд хатуу түлшний эзлэх хувь ҮСХ, Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яам ҮСХ, Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яам
  ЗОРИЛГО 13. УУР АМЬСГАЛЫН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ҮР НӨЛӨӨГ БАГАСГАХ  
165 13.1.1 Байгалийн гамшгийн улмаас нас барсан, алга болсон, бэртэж гэмтсэн хүний 100,000 хүн тутамд ноогдох тоо Онцгой байдлын ерөнхий газар Онцгой байдлын ерөнхий газар, Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам
166 13.1.2 Гамшгийн эрсдэлийг бууруулах Синдай баримтлал 2015-2030-ын хүрээнд улсын болон орон нутгийн гамшгийн эрсдэлийг бууруулах стратеги бодлоготой улс орны тоо Онцгой байдлын ерөнхий газар Онцгой байдлын ерөнхий газар, Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам
167 13.1.3  Үндэсний гамшгийн эрсдэлийг бууруулах стратегийн дагуу орон нутгийн гамшгийн эрсдэлийг бууруулах стратегийг баталж, хэрэгжүүлдэг орон нутгийн засаг захиргааны эзлэх хувь. Онцгой байдлын ерөнхий газар Онцгой байдлын ерөнхий газар, Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам
168 13.2.1 Уур амьсгалын өөрчлөлтийн сөрөг нөлөөлөлд дасан зохицох чадварыг нэмэгдүүлэх, хүнсний үйлдвэрлэлд аюул учруулахааргүй уур амьсгалын уян байдал, хүлэмжийн хийн ялгарлын талаар нэгдсэн бодлого, стратеги, төлөвлөгөөг бий болгох эсвэл хэрэгжүүлж мэдээлж байгаа улс орнуудын тоо (үндэсний дасан зохицох үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, үндэсний харилцаа холбоо, 2 жилд нэг шинэчлэгддэг тайлан болон бусад гэх зэргийг оруулна) Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам
169 13.3.1 Бага, дунд, дээд боловсролын хөтөлбөртөө гамшгийг бууруулах, дасан зохицох, нөлөөллийг бууруулах, эрт зарлан мэдээлэх нэгдсэн бодлогыг тусгасан улс орнуудын тоо Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яам Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яам, Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам
170 13.3.2. Дасан зохицох, технологи шилжүүлэх, хөгжлийн үйл ажиллагааг нэвтрүүлэхэд байгууллагын, системийн, хувь хүний чадавхыг бэхжүүлэх талаар мэдээлдэг улс орнуудын тоо Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам
171 13.a.1 2020 оноос 2025 он хүртэл 100 тэрбум ам.долларыг хамтран бүрдүүлэх үүрэг амлалтыг биелүүлэхээр жил бүр бүрдүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ, ам.доллараар  Сангийн яам Сангийн яам
172 13.b.1 Эмэгтэйчүүд, залуучууд, орон нутгийн болон эмзэг иргэдэд чиглэсэн үр дүнтэй, уур амьсгалын өөрчлөлттэй холбоотой төлөвлөлт, удирдлагын чадавхыг дээшлүүлэх механизмыг бий болгоход мэргэжлийн дэмжлэг авч байгаа буурай хөгжилтэй болон хөгжиж буй жижиг арлын орнуудын тоо Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам
  ЗОРИЛГО 14. ДАЛАЙ ТЭНГИСИЙН НӨӨЦИЙГ ХАМГААЛАХ  
173 14.1.1. Эрэг хавийн эутрофикаци индекс болон хөвөгч хуванцар хог хаягдлыг нягтрал - - -
174 14.2.1. Экосистемд суурилсан эдийн засгийн онцгой бүсийн эзлэх хувь Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам
175 14.3.1. Дээж цуглуулах станцууд дээр хэмжигдсэн далайн  усны хүчиллэгийн дундаж түвшин (рН) - - -
176 14.4.1. Биологийн тогтвортой түвшинд байгаа загасны нөөцийн эзлэх хувь - - -
177 14.5.1. Хамгаалагдсан эргийн болон далайн газрын эзлэх хувь - - -
178 14.6.1.  Хууль бус, бүртгэгдээгүй, дүрмээс гадуур загасчлалтай тэмцэхэд чиглэгдсэн ОУ-ын арга хэрэгслийг нэвтрүүлж буй явц байдал, улс орнуудаар  - - -
179 14.7.1 Хөгжиж буй жижиг арлын орнууд, буурай хөгжилтэй орнууд болон бүх улс орнуудын загасны аж ахуйн ДНБ-д эзлэх хувь  - - -
180 14.а.1. Далайн технологийн чиглэлийн судалгаанд хуваарилсан төсөв - - -
181 14.b.1. Бичил загасны аж ахуйн далайн баялгийг ашиглах, зах зээлд гаргах эрхийг нь хүлээн зөвшөөрсөн, хамгаалсан  хууль эрх зүй, бодлого, институтийн тогтолцоог бий болгож байгаа явц байдал, улс орнуудаар  - - -
182 14.c.1 Далайг хамгаалах, далай түүний баялгийг тогтвортой ашиглах зорилгоор Далайн хуулийн тухай НҮБ-ын конвенцэд заасны дагуу далайн холбогдолтой арга хэрэгсэл, хууль эрх зүй, бодлого, институтийн орчноор дамжуулан ОУ-ын хууль эрх зүйг соёрхон баталж, зөвшөөрч, хэрэгжүүлэх чиглэлд ахиц, дэвшил гаргаж байгаа улс орнуудын байдал Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам
  ЗОРИЛГО 15. ХУУРАЙ ГАЗРЫН ЭКО СИСТЕМИЙГ ХАМГААЛАХ  
183 15.1.1. Ой модтой газар нутгийн нийт газар нутагт эзлэх хувь  Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам, Газар зохион байгуулалт, геодези, зураг зүйн газар Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам
184 15.1.2. Хамгаалалттай хуурай болон цэнгэг усны биологийн олон янз байдлын чухал ач холбогдолтой газруудын эзлэх хувь Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам
185 15.2.1 Ойн тогтвортой менежментийн ололт Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам
186 15.3.1. Доройтсон газар нутгийн нийт газар нутагт эзлэх хувь  Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам, Газар зохион байгуулалт, геодези, зураг зүйн газар Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам
187 15.4.1. Уулын биологийн олон янз байдлын төрөл зүйлийн чухал хэсгийг тусгай хамгаалалтад хамруулсан хэмжээ  Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам, Газар зохион байгуулалт, геодези, зураг зүйн газар Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам
188 15.4.2. Уулын ногоон хамралтын индекс  Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам, Газар зохион байгуулалт, геодези, зураг зүйн газар Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам
189 15.5.1. Улаан жагсаалтын индекс Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам
190 15.6.1. Шударга хуваарилах эрх тэгш байдлыг бүрдүүлэх хууль эрх зүйн, захиргааны болон бодлогын хүрээг баталсан улс орнуудын тоо Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам, ҮХГ
191 15.7.1. Зэрлэг ан амьтдыг хулгайгаар, хууль бусаар худалдах худалдааны эзлэх хувь Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам, Цагдаагийн ерөнхий газар Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам
192 15.8.1 Тухайн нутагт шинээр бий болох биологийн хортой төрөл зүйлээс сэргийлэх, хянах чиглэлээр батлагдсан хууль эрх зүй болон хангалттай нөөц бололцоотой улс орнуудын эзлэх хувь  Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам
193 15.9.1. Биологийн төрөл зүйлийн 2011-2020 стратегийн төлөвлөгөөний Айчи Биологийн олон янз байдлын Зорилт 2-т заасны дагуу тогтоосон үндэсний зорилтод чиглэсэн ахиц дэвшил Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам
194 15.а.1. Байгаль орчныг хамгаалах, биологийн олон янз байдал, экосистемийн тогтвортой ашиглахад чиглэсэн албан ёсны хөгжлийн тусламж болон засгийн газрын төсвийн зардлын хэмжээ Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам, Сангийн яам Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам
195 15.b.1. Байгаль орчныг хамгаалах, биологийн олон янз байдал, экосистемийн тогтвортой ашиглахад чиглэсэн албан ёсны хөгжлийн тусламж болон засгийн газрын төсвийн зардлын хэмжээ Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам, Сангийн яам Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам
196 15.с.1. Зэрлэг ан амьтдыг хулгайгаар, хууль бусаар худалдах худалдааны эзлэх хувь Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам, Цагдаагийн ерөнхий газар Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам
  ЗОРИЛГО 16. ЭНХ ТАЙВАН, ШУДАРГА ЁСЫГ ЦОГЦЛООХ  
197 16.1.1 100,000 хүн амд ногдох санаатай аллагын хохирогчдын тоо, хүйсээр, насны бүлгээр Цагдаагийн ерөнхий газар Хууль зүй, дотоод хэргийн яам
198 16.1.2 100,000 хүн амд ногдох зөрчлөөс үүдэлтэй нас баралт, хүйсээр, насны бүлгээр  Цагдаагийн ерөнхий газар Хууль зүй, дотоод хэргийн яам
199 16.1.3 Сүүлийн 12 сарын дотор бие бялдар, сэтгэл санааны, бэлгийн хүчирхийлэлд өртсөн хүн амын эзлэх хувь Цагдаагийн ерөнхий газар, Иргэний байгууллага Хууль зүй, дотоод хэргийн яам
200 16.1.4. Амьдардаг орчиндоо ганцаараа алхахад аюулгүй санагддаг хүн амын эзлэх хувь Цагдаагийн ерөнхий газар Хууль зүй, дотоод хэргийн яам
201 16.2.1. Сүүлийн нэг сард асран хамгаалагчаасаа ямар нэг бие махбодын шийтгэл болон сэтгэл санааны түрэмгийлэлд өртсөн 1-17 насны хүүхдийн эзлэх хувь Цагдаагийн ерөнхий газар Хууль зүй, дотоод хэргийн яам
202 16.2.2. 100,000 хүн амд ногдох хүн худалдаалагдах гэмт хэргийн хохирогчдын тоо, хүйсээр, насны бүлгээр, мөлжлөгийн хэлбэрээр Цагдаагийн ерөнхий газар Хууль зүй, дотоод хэргийн яам
203 16.2.3 18 хүртэлх насандаа бэлгийн хүчирхийлэлд өртөж байсан  18-24 насны залуу эрэгтэй, эмэгтэйчүүдийн эзлэх хувь Цагдаагийн ерөнхий газар Хууль зүй, дотоод хэргийн яам
204 16.3.1 Өмнөх 12 сарын хугацаанд хүчирхийлэлд өртөн хохирсноо эрх бүхий байгууллага болон бусад албан ёсоор хүлээн зөвшөөрөгдсөн зөрчил шийдвэрлэх механизм/ байгууллагад (мөн гэмт хэргийн тайлагналын түвшин гэж нэрлэнэ) мэдээлсэн хохирогчдын эзлэх хувь Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газар Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газар
205 16.3.2 Нийт шоронгийн хүн амын дотор яллагдаагүй баригдсан, хоригдсон, саатуулагдсан хүний эзлэх хувь  Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газар Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газар
206 16.4.1 Дотоод, гадаад санхүүгийн хууль бус урсгалын нийт хэмжээ, одоогийн ам.долларын ханшаар Цагдаагийн ерөнхий газар, Хууль зүй, дотоод хэргийн яам Цагдаагийн ерөнхий газар, Хууль зүй, дотоод хэргийн яам
207 16.4.2 Олон улсын стандарт, хууль эрх зүйн хэрэгслийн дагуу бүртгэгдэж, мөрдөгдөж байгаад хураагдан цугласан галт зэвсгийн эзлэх хувь Цагдаагийн ерөнхий газар Цагдаагийн ерөнхий газар, Хууль зүй, дотоод хэргийн яам
208 16.5.1 Сүүлийн 12 сарын хугацаанд, төрийн албан хаагчид авлига өгсөн, эсвэл авлига авахыг хүссэн наад зах нь нэг төрийн албан хаагчтай холбоотой  байсан хүмүүсийн эзлэх хувь Авлигатай тэмцэх газар Авлигатай тэмцэх газар
209 16.5.2 Сүүлийн 12 сарын хугацаанд, төрийн албан хаагчид авлига өгсөн, эсвэл авлига авахыг хүссэн наад зах нь нэг төрийн албан хаагчтай холбоотой  байсан байгууллагын эзлэх хувь Авлигатай тэмцэх газар Авлигатай тэмцэх газар
210 16.6.1 Анх батлагдсан төсөвт эзлэх засгийн газрын анхан шатны зардлын хэмжээ, салбараар эсвэл төсвийн норм, эсвэл түүнтэй ижил төрлийн) Сангийн яам Сангийн яам
211 16.6.2 Төрийн албанаас авсан сүүлийн үйлчилгээндээ сэтгэл хангалуун байгаа хүн амын эзлэх хувь   Төрийн албаны зөвлөл Төрийн албаны зөвлөл
212 16.7.1 Төрийн албан хаагчдын улсын нийт төрийн албан хаагчдын тархалтад эзлэх хувь (хүйс, насны бүлгээр, хөгжлийн бэрхшээлтэй хүн амаар, хүн амын бүлгээр) (төвийн/үндэсний болон орон нутгийн хууль тогтоох, гүйцэтгэх, төрийн үйлчилгээний болон шүүхийн байгууллага) Төрийн албаны зөвлөл Төрийн албаны зөвлөл
213 16.7.2. Шийдвэр гаргалт нь хүртээмжтэй, хариуцлагатай байдагт итгэдэг хүн амын эзлэх хувь, хүйсээр, насны бүлгээр, хөгжлийн бэрхшээлтэй хүн амаар, хүн амын бүлгээр Төрийн албаны зөвлөл ҮХГ, Сангийн яам, Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газар
214 16.8.1.Олон улсын байгууллагад ажилладаг хөгжиж буй орнуудын гишүүд болон сонгуульт эрхтэй гишүүдийн эзлэх хувь Гадаад харилцааны яам Гадаад харилцааны яам
215 16.9.1 Төрөлтийг нь иргэний бүртгэлийн байгууллага бүртгэсэн 5-аас доош насны хүүхдүүдийн эзлэх хувь, насны бүлгээр Оюуны өмч, улсын бүртгэлийн ерөнхий газар Хууль зүй, дотоод хэргийн яам
216 16.10.1 Сүүлийн 12 сарын хугацаанд сэтгүүлчид, хэвлэл мэдээллийн ажилтнууд, ҮЭ-ийн болон хүний эрхийг хамгаалах байгууллагын ажилтнуудын амийг хөнөөсөн, хулгайлсан, хүчээр сураггүй алга болгосон, дур зоргоор баривчлан эрүүдэн шүүсэн тохиолдлын батлагдсан тоо  Цагдаагийн ерөнхий газар Хууль зүй, дотоод хэргийн яам, Цагдаагийн ерөнхий газар 
217 16.10.2 Олон нийтийн мэдээлэл авах эрхийг үндсэн хууль, хууль тогтоомж, дүрэм журам, бодлогын түвшинд баталгаажуулж, хуульчилсан улс орнуудын тоо Цагдаагийн ерөнхий газар Хууль зүй, дотоод хэргийн яам
218 16.а.1 Парисын зарчмыг мөрдлөг болгодог хүний эрхийн бие даасан байгууллагатай эсэх Хүний эрхийн үндэсний комисс Хүний эрхийн үндэсний комисс
219 16.b.1 Олон улсын хүний ​​эрхийн хуулиар  хориглосон ялгаварлан гадуурхах явдлын аль нэг тохиолдлоор сүүлийн 12 сарын дотор гадуурхагдсан, доромжлуулснаа хувьдаа мэдэрсэн гэж мэдүүлсэн хүн амын эзлэх хувь Хүний эрхийн үндэсний комисс Хүний эрхийн үндэсний комисс
  ЗОРИЛГО 17. ХӨГЖЛИЙН ТӨЛӨӨХ ТҮНШЛЭЛИЙГ БЭХЖҮҮЛЭХ  
220 17.1.1. ДНБ-д эзлэх засгийн газрын нийт орлого, эх үүсвэрээр ҮСХ, Сангийн яам Сангийн яам
221 17.1.2. Орон нутгийн татвараас санхүүжигддэг орон нутгийн төсвийн эзлэх хувь Сангийн яам Сангийн яам
222 17.2.1 ЭЗХАХБ, Хөгжлийн тусламжийн хорооны (DAC) донор орнуудын үндэсний нийт орлогод эзлэх  буурай хөгжилтэй орнуудад үзүүлж буй хөгжлийн албан ёсны цэвэр болон нийт тусламжийн дүн Сангийн яам Сангийн яам
223 17.3.1 Гадаадын шууд хөрөнгө оруулалт  болон Хөгжлийн албан ёсны тусламж, өмнөд-өмнөдийн хамтын ажиллагааны улсын нийт төсөвт эзлэх хувь  ҮХГ Сангийн яам
224 17.3.2 ДНБ-нд эзлэх мөнгөн гуйвуулгын хэмжээ, ам.доллараар Сангийн яам Сангийн яам
225 17.4.1 Бараа, үйлчилгээний экспорт дахь Өрийн үйлчилгээний эзлэх хувь ҮСХ, Сангийн яам Сангийн яам
226 17.5.1. Буурай хөгжилтэй орнуудад зориулсан хөрөнгө оруулалтыг дэмжих горимыг баталсан улс орнуудын тоо ҮХГ ҮХГ
227 17.6.1. Улс орнуудын хооронд байгуулсан шинжлэх ухаан болон технологийн хамтын ажиллагааны гэрээ болон хөтөлбөрийн тоо, хамтын ажиллагааны хэлбэрээр ҮХГ ҮХГ
228 17.6.2. 100 оршин суугчдад ногдох суурин интернетийн өргөн зурвас ашиглах бүртгэлийн тоо, хурдаар Харилцаа холбоо, мэдээллийн технологийн газар Харилцаа холбоо, мэдээллийн технологийн газар
229 17.7.1 Хөгжиж буй орнуудад байгаль орчинд ээлтэй технологийг хөгжүүлэх, дамжуулах, тараах болон тархцыг дэмжихээр батлагдсан санхүүжилтийн нийт дүн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам
230 17.8.1 Интернет ашигладаг хувь хүмүүсийн ​​эзлэх хувь Харилцаа холбоо, мэдээллийн технологийн газар Харилцаа холбоо, мэдээллийн технологийн газар
231 17.9.1. Хөгжиж буй орнуудын санхүүгийн болон техникийн тусламжийн долларынх дүн (Хойд-Өмнөд, Өмнөд-Өмнөд болон гурвалжин хамтран ажиллагааны хүрээнд) Сангийн яам Сангийн яам
232 17.10.1. Дэлхийн жигнэсэн тарифын дундаж Гаалийн ерөнхий газар ҮХГ, Сангийн яам, Гаалийн ерөнхий газар
233 17.11.1 Хөгжиж буй болон нэн буурай хөгжилтэй орнуудын дэлхийн экспортын эзлэх хувь Гаалийн ерөнхий газар ҮХГ, Сангийн яам, Гаалийн ерөнхий газар
234 17.12.1 Хөгжиж буй орнууд, нэн буурай хөгжилтэй болон хөгжиж буй жижиг арлын орнуудад тулгарч буй дундаж үнэ тариф Сангийн яам, Гаалийн ерөнхий газар ҮХГ, Сангийн яам, Гаалийн ерөнхий газар
235 17.13.1. Макро эдийн засгийн дашбоард Сангийн яам Сангийн яам
236 17.14.1 Тогтвортой хөгжлийн бодлогын уялдаа холбоог сайжруулах механизмыг нэвтрүүлсэн улс орнуудын тоо ҮХГ ҮХГ, Сангийн яам
237 17.15.1. Холбогдох чиглэлээр улс орны гаргасан үр дүн, төлөвлөлтийн арга хэрэгслийг хөгжлийн байгууллагууд ашиглаж байгаа байдал ҮХГ ҮХГ, Сангийн яам
238 17.16.1. Тогтвортой хөгжлийн зорилтын хэрэгжилтийг дэмжих олон талт оролцоог хөгжүүлэх үр ашигтай хяналтын тогтолцоог тайлагнадаг улс орнуудын тоо ҮХГ ҮХГ
239 17.17.1 Төр, хувийн хэвшил, иргэний нийгмийн хамтын ажиллагааг дэмжихээр амласан дүн,  ам.доллараар ҮХГ Сангийн яам, ҮХГ
240 17.18.1. Албан ёсны статистикийн тулгуур зарчимд нийцүүлэн холбогдох зорилтын хүрээнд улсын түвшинд бүх задаргаагаар гардаг тогтвортой хөгжлийн шалгуур үзүүлэлтүүдийн эзлэх хувь ҮСХ ҮСХ, ҮХГ, холбогдох яамд
241 17.18.2. Албан ёсны статистикийн тулгуур зарчимд нийцсэн үндэсний статистикийн тухай хууль тогтоомжтой улс орнуудын тоо ҮСХ ҮСХ
242 17.18.3. Бүрэн санхүүжүүлсэн эсвэл хэрэгжилтийн шатанд яваа үндэсний статистикийн хөтөлбөр, төлөвлөгөөтэй улс орнуудын тоо, санхүүжилтийн эх үүсвэрээр ҮСХ ҮСХ
243 17.19.1 Хөгжиж буй орнуудын статистикийн чадавхыг бэхжүүлэхэд шаардлагатай бүх эх үүсвэрийн хэмжээ, доллараар ҮСХ ҮСХ
244  17.19.1. (a) Сүүлийн 10 жилд хүн ам, орон сууцны тооллогыг наад зах нь 1 удаа зохион байгуулсан,  (b) Бүртгэгдсэн нас баралт 80%, бүртгэгдсэн төрөлт 100% хүрсэн орнуудын эзлэх хувь ҮСХ ҮСХ