үндэсний статистикийн хороо
www.1212.mn | монгол | english

ТОГТВОРТОЙ ХӨГЖЛИЙН ЗОРИЛГЫН ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮДИЙН АРГАЧЛАЛ АРГА ЗҮЙ, МЭДЭЭЛЛИЙН ГАРАХ БЭЛЭН БАЙДАЛ (Дэлхийн түвшингээр (tier)

Түвшин 1: Шалгуур үзүүлэлт ерөнхийдөө тодорхой, тогтсон аргачлал, арга зүй, стандарттай, улс орнууд тухайн мэдээг тогтмол гаргадаг.

Түвшин 2: Шалгуур үзүүлэлт ерөнхийдөө тодорхой, тогтсон аргачлал, арга зүй, стандарттай, гэхдээ улс орнууд тухайн мэдээг тогтмол гаргадаггүй.

Түвшин 3: Шалгуур үзүүлэлт нь тогтсон аргачлал, арга зүй, стандартгүй, эсвэл аргачлал, стандартыг туршиж байгаа.

83


6788


Top
Үзүүлэлт (Монгол) Түвшин (Tier)
ТХЗ 1  
1.1.1. Ядуурлын олон улсын түвшнээс доогуур амьжиргаатай хүн амын эзлэх хувь, хүйсээр, насны бүлгээр, ажил эрхлэлтийн байдлаар, байршлаар /хот, орон нутгаар/
1.2.1. Ядуурлын үндэсний түвшнээс доогуур амьжиргаатай  хүн амын эзлэх хувь, хүйсээр, насны бүлгээр
1.2.2. Үндэсний тодорхойлолтоор ядуурлын бүх хэлбэрт амьдарч байгаа бүх насны эрэгтэй, эмэгтэй болон хүүхдийн эзлэх хувь
1.3.1 Нийгмийн хамгааллын суурь хөтөлбөрт хамрагдсан хүн амын эзлэх хувь, хүйсээр, ядуу, эмзэг бүлгийн хүүхдээр, ажилгүйчүүдээр, өндөр настнаар, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдээр, жирэмсэн эхээр, нярай хүүхдээр, ажлын байран дахь ослын хохирогчдоор, ядуу болон эмзэг бүлгээр
1.4.1. Нийгмийн суурь үйлчилгээг  хүртдэг хүн амын эзлэх хувь
1.4.2. Газар эзэмших эрхтэй, хууль ёсны гэрчилгээтэй  насанд хүрсэн хүн амын эзлэх хувь, хүйс, эзэмшлийн төрлөөр 
1.5.1 100,000 хүнд ногдох гамшгийн улмаас амь насаа алдсан, сураггүй алга болсон, гамшигт шууд нэрвэгдэгдсэн хүний тоо
1.5.2. Гамшгийн улмаас учирсан эдийн засгийн шууд хохирлын дотоодын нийт бүтээгдэхүүн (ДНБ)-д эзлэх хувь 
1.5.3. Гамшгийн эрсдэлийг бууруулах чиглэлээр 2015-2030 онд авч хэрэгжүүлэх Сендайн үйл ажиллагааны суурь баримт бичигтэй уялдуулсан гамшгийн эрсдэлийг бууруулах үндэсний стратегийг баталж, хэрэгжүүлдэг эсэх
1.5.4. Гамшгийн эрсдлийг бууруулах үндэсний стратегийн дагуу гамшгийн эрсдлийг бууруулах орон нутгийн стратегийг баталж, хэрэгжүүлдэг орон нутгийн засаг захиргааны эзлэх хувь
1.a.1 Ядуурлыг бууруулах хөтөлбөрт засгийн газраас шууд хуваарилсан дотоодын хөрөнгийн эзлэх хувь  
1.а.2 Төсвийн нийт зарлагад үндсэн үйлчилгээнд зориулсан зардлын эзлэх хувь (боловсрол, эрүүл мэнд, нийгмийн хамгаалал) 
1.a.3 Ядуурлыг бууруулах хөтөлбөрт шууд хуваарилсан нийт буцалтгүй тусламж болон өр үүсгэдэггүй орлогын ДНБ-д эзлэх хувь
1.b.1. Эмэгтэйчүүд, ядуу, эмзэг бүлгийг зохих түвшинд дэмжиж чадахгүй байгаа салбарт хуваарилсан төсвийн урсгал зардал болон хөрөнгийн зардлын эзлэх хувь  
ТХЗ 2  
2.1.1 Хоол тэжээлийн дутагдлын тархалт (POU)
2.1.2 Хүнсний баталгаат байдлын алдагдлыг тооцох хэмжүүрт үндэслэн баталгаагүй хоол, хүнсний дунд болон хүнд хэлбэрийн байдалд өртсөн хүн амын тархалт (FIES)
2.2.1 Өсөлтийн хоцролттой 5 хүртэлх насны хүүхдийн тархалт (Биеийн өндөр, насны харьцаа нь ДЭМБ-ын хүүхдийн өсөлтийн стандартын дунджаас - 2 стандарт хазайлтаас доогуур) 
2.2.2 Хоол тэжээлийн дутагдалтай (Биеийн жин, өндрийн харьцаа нь ДЭМБ-ын хүүхдийн өсөлтийн стандартын дунджаас   +2 стандарт хазайлтаас их эсвэл - 2 стандарт хазайлтаас доогуур) 5 хүртэлх насны хүүхдийн тархалт, төрлөөр (туранхай ба илүүдэл жинтэй) 
2.3.1  1 ажилтанд ногдох бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн хэмжээ, Фермийн аж ахуй/ бэлчээрийн мал аж ахуйн/ ойн аж ахуйн  нэгжийн хэмжээгээр 
2.3.2. Хоол хүнсний жижиг үйлдвэрлэгчдийн дундаж орлого, хүйс, үндсэн засаг захиргаагаар
2.4.1. Бүтээмжтэй, тогтвортой хөдөө аж ахуйн үйл  ажиллагаанд ашиглагддаг хөдөө аж ахуйн газар нутгийн эзлэх хувь
2.5.1. Хүнс, хөдөө аж ахуйн чиглэлээр ашиглахаар дунд болон урт хугацаанд зориулалтын хадгалалтын байгууламжид байсан ургамал, амьтны генетикийн нөөцийн хэмжээ
2.5.2. Устах эрсдэлтэй, устах эрсдэлгүй, устах эрсдэлийн үл мэдэгдэх түвшинд байгаа нутгийн үүлдрийн малын эзлэх хувь
2.а.1. ХАА-н баримжааны индекс 
2.a.2. ХАА-н салбарт зориулсан хөгжлийн албан ёсны тусламж орлого 
2.b.1 Хөдөө аж ахуйн экспортын татаас
2.c.1 Хүнсний үнийн огцом өөрчлөлтийн үзүүлэлт
ТХЗ 3  
3.1.1 Эхийн эндэгдлийн харьцаа (100 000 амьд төрөлтөд ногдох)
3.1.2 Эмнэлгийн мэргэжилтний эх барьсан төрөлтийн эзлэх хувь
3.2.1  Тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдлийн түвшин (1 000 амьд төрөлтөд ногдох)
3.2.2 Нярайн эндэгдлийн түвшин (1 000 амьд төрөлтөд ногдох)
3.3.1  ХДХВ-ийн халдваргүй 1 000 хүн амд ногдох ХДХВ-ийн шинэ тохиолдлын тоо
3.3.2 Сүрьеэ өвчний тохиолдлын түвшин
(1 000 хүн амд ногдох)
3.3.3 100,000 хүн амд ногдох хумхаа өвчний тохиолдол
3.3.4 В вирүст хепатит өвчний тохиолдлын түвшин (100 000 хүн амд ногдох)
3.3.5 Халуун орны устсан өвчний эсрэг эмчилгээ шаардлагатай хүмүүсийн тоо
3.4.1 Зүрх судасны өвчин, хорт хавдар, чихрийн шижин болон амьсгалын замын архаг өвчний шалтгаант нас баралтын түвшин (10 000 хүн амд ногдох)
3.4.2 Амиа хорлож нас барсан тохиолдлын түвшин (10 000 хүн амд ногдох)
3.5.1 Мансууруулах бодис хэрэглэх эмгэгтэй хүмүүсийн эмчилгээний хамралтын хувь (эмийн эмчилгээ, сэтгэлзүйн эмчилгээ, нийгмийн нөхөн сэргээх-нийгэмшүүлэх тусламж)
3.5.2 Нэг хүнд (15 ба түүнээс дээш насны) жилд ногдох цэвэр спиртийн хэмжээгээр илэрхийлэгдсэн согтууруулах ундааны хэмжээ, литрээр
3.6.1  Зам тээврийн ослын шалтгаант нас баралтын түвшин (10 000 хүн амд ногдох)
3.7.1  Гэр бүл төлөвлөлтийн хэрэгцээ нь жирэмслэхээс сэргийлэх орчин үеийн аргаар хангагдсан нөхөн үржихүйн насны (15-49) эмэгтэйчүүдийн хувь
3.7.2 Өсвөр насны 1 000 эмэгтэйд ногдох төрөлтийн түвшин (10-14, 15-19 нас)
3.8.1  Эрүүл мэндийн зайлшгүй шаардлагатай тусламж үйлчилгээний хамралтын хувь
3.8.2. Өрхийн зардлын дийлэнх хувийг эрүүл мэнддээ зарцуулдаг хүн амын эзлэх хувь
3.9.1. Дотоод болон гадаад орчны агаарын бохирдлоор нөхцөлдсөн нас баралтын түвшин (10 000 хүн амд ногдох)
3.9.2. Баталгаагүй   ундны ус, эрүүл ахуйн шаардлага хангаагүй ариун цэврийн байгууламжаар нөхцөлдсөн нас баралтын түвшин  (10 000 хүн амд ногдох)
3.9.3 Санамсаргүй хордох, хорт бодист өртснөөс шалтгаалсан нас баралтын түвшин (10 000 хүн амд ногдох)
3.a.1  15 ба түүнээс дээш насны хүн амын дундах тамхи таталтын тархалт 
3.b.1 Үндэсний хөтөлбөрт тусгагдсан бүх төрлийн вакцинжуулалтад хамрагдсан зорилтот хүн амын эзлэх хувь
3.b.2 Эрүүл мэндийн судалгаа,  эрүүл мэндийн анхан шатны салбарт үзүүлэх хөгжлийн албан ёсны нийт цэвэр тусламж 
3.b.3. Зайлшгүй шаардлагатай эмээр тасалдалгүй хангах хүрэлцэхүйц нөөцтэй, бэлэн байдлыг хангаж ажилладаг эрүүл мэндийн байгууллагуудын эзлэх хувь 
3.c.1 Эрүүл мэндийн ажилтнуудын нягтрал, тархалт
3.d.1 Олон улсын эрүүл мэндийн дүрмийг хэрэгжүүлэх чадавх, нийгмийн эрүүл мэндийн ноцтой үеийн бэлэн байдал
ТХЗ 4  
 4.1.1. (i) Унших болон (ii) математик бодох наад захын чадварыг эзэмшсэн (a) 2/3-р анги, (b) Бага анги төгссөн,  (c)  Дунд анги төгссөн хүүхэд, залуучуудын эзлэх хувь, хүйсээр 3(a), 2 (b,c)
4.2.1. Эрүүл мэндийн байдал, сэтгэх, суралцах чадвар, нийгэм-сэтгэл зүйн хөгжлийн хувьд зөв төлөвшилд яваа 5-аас доош насны хүүхдүүдийн эзлэх хувь, хүйсээр
4.2.2 Сургуульд орох албан ёсны насанд хүрэхээс нэг жилийн өмнө зохион байгуулалттай сургалтад хамрагдагсдын эзлэх хувь, хүйсээр
4.3.1. Сүүлийн 12 сарын хугацаанд албан болон албан бус боловсрол, сургалтад хамрагдсан насанд хүрэгчид, залуучуудын эзлэх хувь, хүйсээр 
4.4.1 Мэдээлэл харилцаа холбоо, технологийн ур чадвартай насанд хүрэгсэд болон залуучуудын эзлэх хувь, ур чадварын төрлөөр 
4.5.1 Энэ жагсаалтад орсон  боловсролын бүх үзүүлэлтүүдээр задлан гаргаж болох Тэнцвэрийн индекс (эрэгтэй/эмэгтэй, хот/хөдөө орон нутгийн, баян чинээлэг/ядуу, доогуур орлоготой  бүлэг болон хөгжлийн бэрхшээлтэй, мөргөлдөөнд өртсөн гэх зэрэг мэдээлэл өгөх боломжтой бусад үзүүлэлтээр) 1,2,3
4.6.1 Тухайн насны бүлгийн хүмүүсийн дотор (а) бичиг үсгийн болон (b) тоо тооллын анхан шатны үйлдлийн наад захын мэдлэг, чадвартай хүн амын эзлэх хувь, хүйсээр 
4.7.1   (i) Дэлхийн иргэний боловсрол  жендерийн тэгш байдал, хүний эрхийн асуудлыг хамруулсан  (ii)тогтвортой хөгжлийн боловсролыг  (a) үндэсний боловсролын бодлого, (b) сургалтын хөтөлбөр, (c) багш нарын боловсрол болон (d) суралцагчийн үнэлгээнд тусгасан байдал  
4.a.1 (a) Цахилгаан эрчим хүчинд холбогдсон; (b) сургалтын зорилгоор ашиглах интернеттэй; (c) сургалтын зорилгоор ашиглах  компьютертэй; (d) хөгжлийн бэрхшээлтэй суралцагчдад  зориулсан дэд бүтэц, ёургалтын материалаар хангагдсан,  (e) ундны усаар хангагдсан; (f) эрэгтэй, эмэгтэй ариун цэврийн байгууламжтай; and (g) гар угаах өрөөтэй (WASH үзүүлэлтийн тодорхойлолтын дагуу) сургуулиудын эзлэх хувь
4.b.1 Сургалтын тэтгэлэгт зориулсан хөгжлийн албан ёсны тусламжийн хэмжээ, салбараар болон сургалтын төрлөөр
4.c.1 Тухайн шатны сургуульд багшлах ур чадварын хамгийн бага шатны сургалтад багш болохоосоо өмнө болон багш болсны дараа хамрагдсан багш нарын эзлэх хувь (а) сургуулийн  өмнөх, (b) бага, (c) дунд, (d) ахлах сургуулийн багш нарын дунд 
ТХЗ 5  
5.1.1 Хүйсээр ялгаварлан гадуурхахгүй байх, эрх тэгш байдлыг цогцлоох, хангах, үнэлэх хууль эрх зүйн орчин бүрдсэн байх
5.2.1 Сүүлийн 12 сарын хугацаанд одоогийн болон хуучин хамтран амьдрагчийнхаа зүгээс бие махбодь, бэлгийн эсвэл сэтгэл зүйн хүчирхийлэлд өртөж байсан 15 болон түүнээс дээш насны охид эмэгтэйчүүдийн эзлэх хувь 
5.2.2 Нөхөр, эхнэр, хамтран амьдрагчаасаа өөр  хүний бэлгийн хүчирхийлэлд өртсөн  15 болон түүнээс дээш насны охид, эмэгтэйчүүдийн эзлэх хувь, насаар, тохиолдол гарсан байршлаар 
5.3.1 15 нас болон 18 наснаасаа өмнө гэрлэсэн, эсвэл хамтран амьдрагчтай болсон (өөрөөр хэлбэл, хүүхэд байхдаа гэр бүл болсон) 20-24 насны эмэгтэйчүүдийн эзлэх хувь
5.3.2 Эмэгтэй бэлэг эрхтнийг хөндөх/хөвч таслах үйл хийлгэсэн 15-49 насны охид, эмэгтэйчүүдийн эзлэх хувь (зөвхөн хамааралтай улс орнуудын хувьд), насны бүлгээр 
5.4.1 Гэрийн болон асран халамжлах үнэ төлбөргүй хөдөлмөрт зарцуулсан цагийн эзлэх хувь, хүйс, нас, байршлаар 
5.5.1 Парламент, орон нутгийн эрх барих хуралд суудалтай эмэгтэйчүүдийн эзлэх хувь 1 (a), 3(b)
5.5.2 Удирдах албан тушаалд ажилладаг эмэгтэйчүүдийн эзлэх хувь
5.6.1. Бэлгийн харилцаа, жирэмслэлтээс сэргийлэх хэрэгсэл хэрэглэх, нөхөн үржихүйн эрүүл мэндийн тусламжийг  авах талаар бие дааж шийдвэр гаргадаг 15-49 насны эмэгтэйчүүдийн эзлэх хувь 
5.6.2 15, түүнээс дээш насны эмэгтэйчүүд болон эрэгтэйчүүдэд бэлгийн, нөхөн үржихүйн эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээ, мэдээлэл, боловсролыг бүрэн, тэгш хүртээмжтэй авах эрхийг  баталгаажуулсан хууль тогтоомж,  дүрэм, журамтай эсэх 
5.a .1 а) Хөдөө аж ахуйн газрыг эзэмших эрхтэй, эрх нь баталгаажсан ХАА-н ажиллагчдын эзлэх хувь, хүйсээр,  b) ХАА-н газар эзэмшдэг эрхтэй, эзэмшдэг хүмүүсийн дунд эмэгтэйчүүдийн эзлэх хувь, газар эзэмших эрхийн хэлбэрээр
5.a.2 Эмэгтэйчүүдийн газар эзэмших, захиран зарцуулах тэгш эрхийг баталгаажуулсан хууль эрх зүйн орчныг бүрдүүлсэн эсэх 
5.b.1. Гар утастай хүн амын эзлэх хувь, хүйсээр
5.c.1. Жендерийн тэгш байдлыг хангах, эмэгтэйчүүдийн эрх мэдлийг нэмэгдүүлэхэд төсөв хуваарилдаг, хянах тогтолцоотой эсэх 
ТХЗ 6  
6.1.1 Аюулгүй, баталгаат  ундны усны үйлчилгээгээр хангагдсан хүн амын эзлэх хувь
6.2.1 Эрүүл ахуйн шаардлага хангасан ариун цэврийн үйлчилгээгээр хангагдсан хүн амын эзлэх хувь (гар угаах саван, ус, угаалтуурыг хамруулна )
6.3.1 Дахин боловсруулж, сайтар ариутгасан бохир усны эзлэх хувь
6.3.2 Хүний ​​эрүүл мэндэд эрсдэлгүй байгалийн чанартай ус хүлээн авагчдын эзлэх хувь 
6.4.1 Ус ашиглалтын үр ашигт гарч буй өөрчлөлт, хугацаагаар
6.4.2 Усны хомсдол: тогтоогдсон цэвэр усны нөөцөд хэрэглэсэн цэвэр усны эзлэх хувь
6.5.1 Усны нөөцийн нэгдсэн менежмент (УННМ)-ийн хэрэгжилтийн зэрэг (0- 100)
6.5.2. Усны хамтын ажиллагаанд зориулсан зохицуулалттай хил дамнасан усны ай сав газрын эзлэх хувь
6.6.1 Устай холбоотой экосистемд гарсан өөрчлөлт, хугацаагаар
6.a.1 Засгийн газрын зардалд тусгасан ус ариун цэврийн байгууламжид зориулсан хөгжлийн албан ёсны тусламжийн хэмжээ 
6.b.1 Ус болон ариун цэврийн менежментийн чиглэлээр орон нутгийн иргэдийн оролцоог хангах тогтсон үйл ажиллагааны бодлого, журамтай орон нутгийн засаг захиргааны нэгжийн эзлэх хувь
ТХЗ 7  
7.1.1 Цахилгаан эрчим хүчээр хангагдсан хүн амын эзлэх хувь 
7.1.2 Цэвэр түлш, технологийг голчлон хэрэглэдэг хүн амын эзлэх хувь
7.2.1 Нийт эрчим хүчний эцсийн хэрэглээнд сэргээгдэх эрчим хүчний эзлэх хувь 
7.3.1 ДНБ, анхдагч эрчим хүчээр хэмжсэн эрчим хүчний үр ашиг 
7.a.1. Цэвэр эрчим хүчний судалгаа, хөгжил, сэргээгдэх эрчим хүчний үйлдвэрлэл, түүний дотор хосолмол системийг дэмжих чиглэлээр хөгжиж буй орнуудад үзүүлж буй олон улсын санхүүгийн тусламж
7.b.1. ДНБ-нд эзлэх эрчим хүчний үр ашигтай байдлыг нэмэгдүүлэх чиглэсэн хөрөнгө оруулалт болон тогтвортой хөгжлийг дэмжсэн дэд бүтэц, технологид зориулсан санхүүжилтыг хийхэд зарцуулсан гадаадын шууд хөрөнгө оруулалтын хэмжээ 
ТХЗ 8  
8.1.1 Зэрэгцүүлэх үнээр тооцсон нэг хүнд ногдох ДНБ-ны жилийн өсөлт
8.2.1 Зэрэгцүүлэх үнээр тооцсон нэг ажиллагчид ногдох ДНБ-ны жилийн өсөлт 
8.3.1 Хөдөө аж ахуйн бус ажил эрхлэлтэд  албан бус секторын ажил эрхлэлтийн эзлэх хувь, хүйсээр
8.4.1 Материалын өгөөж (МӨ)  ба нэг хүнд ноогдох МӨ, ДНБ-д ногдох материалын өгөөж
8.4.2. Дотоодын материалын хэрэглээ, нэг хүнд ногдох дотоодын материалын хэрэглээ, ДНБ-д ногдох дотоодын материалын хэрэглээ
8.5.1 Эмэгтэй, эрэгтэй ажиллагчдын цагийн дундаж хөлс, ажил мэргэжлээр, насны бүлгээр, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдээр
8.5.2 Ажилгүйдлийн түвшин, хүйсээр, насны бүлгээр, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнээр 
8.6.1 Боловсрол эзэмшээгүй, хөдөлмөр эрхлээгүй болон сургалтад хамрагдаагүй 15-24 насны залуучуудын эзлэх хувь 
8.7.1. Хөдөлмөр эрхэлж буй 5-17 насны хүүхдийн тоо, эзлэх хувь, хүйсээр, насны бүлгээр
8.8.1. Ажлын байр дахь хүнд болон хөнгөн осол гэмтлийн давтамжийн хувь, хүйсээр, цагаачлалын байдлаар
8.8.2. Олон улсын хөдөлмөрийн байгууллагын конвенц, зөвлөмж болон үндэсний хууль тогтоомжид үндэслэн гарах эвлэлдэн нэгдэх эрх чөлөө болон хамтын хэлэлцээртэй холбоотой хөдөлмөрлөх эрхийн хэрэгжилтийн түвшин
8.9.1. ДНБ болон түүний өсөлтөд  аялал жуулчлалын салбарын нэмэгдэл өртгийн эзлэх хувь 
8.9.2. Нийт аялал жуулчлалын ажлын байранд тогтвортой аялал жуулчлалын салбарын ажлын байрны эзлэх хувь
8.10.1 (a) 100,000 насанд хүрэгчдэд ногдох арилжааны банкны салбарууд, (b) 100,000 насанд хүрэгчдэд ногдох АТМ-ын тоо
8.10.2 Банк болон бусад санхүүгийн байгууллагад данстай эсвэл гар утсаар мөнгөний үйлчилгээ авсан насанд хүрэгчид (15 ба түүнээс дээш насны)-ийн эзлэх хувь
8.а.1 Худалдааны үүрэг амлалт, зарцуулалтад зориулсан тусламж
8.b.1 Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих үндэсний стратегийн хүрээнд эсвэл тусад нь боловсруулан хэрэгжүүлж байгаа  залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих үндэсний стратегитай эсэх
ТХЗ 9  
9.1.1 Бүх улирлын туршид замаас 2 км зайтай  амьдарч байгаа хөдөөгийн хүн амын эзлэх хувь
9.1.2 Зорчигч болон ачаа тээврийн хэмжээ, тээврийн төрлөөр (агаараар, авто зам, төмөр зам, усан замаар) 
9.2.1 ДНБ-д боловсруулах үйлдвэрлэлийн нэмэгдэл өртгийн эзлэх хувь, 1  хүнд ногдох  боловсруулах үйлдвэрлэлийн нэмэгдэл өртөг 
9.2.2 Нийт ажиллагчдад боловсруулах салбарт ажиллагчдын эзлэх хувь 
9.3.1 Нийт аж үйлдвэрийн салбарын нэмэгдэл өртөгт жижиг үйлдвэрлэлийн эзлэх хувь 
9.3.2 Зээл авахаар бүртгүүлсэн болон зээлтэй жижиг үйлдвэрлэгчдийн эзлэх хувь
9.4.1 Нэмэгдэл өртгийн нэгжид ногдох нүүрстөрөгчийн ялгарлын хэмжээ
9.5.1 ДНБ-д Судалгаа, хөгжлийн салбарын зардлын эзлэх хувь
9.5.2 1 сая оршин суугчдад ногдох орон тооны судлаачдын тоо 
9.а.1. Дэд бүтцэд зориулсан албан ёсны олон улсын тусламжийн нийт хэмжээ
(Албан ёсны хөгжлийн тусламж болон бусад албан тусламж)
9.b.1 ДНБ-нд дунд болон өндөр технологийн үйлдвэрийн салбарын нэмэгдэл өртгийн эзлэх хувь
9.c.1 Хөдөлгөөнт холбооны сүлжээнд хамрагдсан нийт хүн амын эзлэх хувь, технологийн төрлөөр
ТХЗ 10  
10.1.1 Хүн амын нийт хэрэглээнд хамгийн бага хэрэглээтэй 40 хувийн хүн амын орлого, зарлагын эзлэх хувийн жингийн өөрчлөлт (өсөлт) 
10.2.1 Дундаж орлоготой 50 хувиас доогуур амьжиргаатай хүн амын эзлэх хувь, хүйсээр, насны бүлгээр, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдээр 
10.3.1 Олон улсын хүний ​​эрхийн хуулиар  хориглосон ялгаварлан гадуурхах явдлын аль нэг тохиолдлоор сүүлийн 12 сарын дотор гадуурхагдсан, доромжлуулснаа хувьдаа мэдэрсэн гэж мэдүүлсэн хүн амын эзлэх хувь
10.4.1 ДНБ-нд цалин, нийгмийн хамгааллын шилжүүлгийн эзлэх хувь
10.5.1 Санхүүгийн тогтвортой байдлын үзүүлэлт
10.6.1.Олон улсын байгууллагад хөгжиж буй орнуудын гишүүнчлэл, санал өгөх эрхийн эзлэх хувь 
10.7.1 Гадаадад олсон жилийн нийт орлогод тухайн ажилтны ажилд ороход зарцуулсан зардлын эзлэх хувь
10.7.2 Шилжин суурьших сайн бодлогыг хэрэгжүүлдэг эсэх
10.a.1 Импортын тэг тарифтай нэн буурай хөгжилтэй болон хөгжиж буй орнуудын импортод ногдуулсан тарифын эзлэх хувь 
10.b.1. Хөгжилд зориулсан хөрөнгийн нийт урсгал хүлээн авагч  болон хандивлагч орнуудаар, урсгалын төрлөөр (хөгжлийн албан ёсны тусламж, гадаадын шууд хөрөнгө оруулалт болон бусад орлого) 1(ODA), 2(FDI)
10.c.1 Мөнгөн гуйвуулгын дүнд эзлэх гуйвуулгын зардал 
ТХЗ 11  
11.1.1 Орон сууцны тохиромжгүй нөхцөл, зөвшөөрөлгүй бүсэд суурьшсан, урц, овоохойд амьдардаг хотын хүн амын эзлэх хувь 
11.2.1 Нийтийн тээврээр ая тухтай зорчдог хүн амын эзлэх хувь, хүйсээр, насны бүлгээр, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдээр
11.3.1 Газар ашиглалтын хувийг хүн амын өсөлтийн хувьд харьцуулсан харьцаа 
11.3.2. Хот төлөвлөлтөд иргэний нийгмийн шууд оролцоог бүрдүүлсэн, тогтмол, ардчилсан байдлаар үйл ажиллагаагаа явуулдаг удирдлага, төлөвлөлттэй хотуудын эзлэх хувь
11.4.1. Үндэсний соёл, байгалийн өвийг хадгалах, хамгаалахад зарцуулсан нэг хүнд ногдох нийт зардлын хэмжээ (төрийн болон хувийн), өвийн төрлөөр  (Дэлхийн өвийн төв байгууллагын тодорхойлсноор соёлын, байгалийн, холимог гэх зэрэг), зардлын төрлөөр (үйл ажиллагааны зардал болон хөрөнгө оруулалт), хувийн санхүүжилтийн төрлөөр (биет болон биет бус хувийн ашгийн бус байгууллагад өгч буй хандивын төрөл, ивээн тэтгэгч), засаг захиргааны нэгжийн түвшинд
11.5.1 100,000 хүнд ногдох гамшгийн улмаас амь насаа алдсан, сураггүй алга болсон болон гамшигт шууд нэрвэгдсэн хүний тоо
11.5.2. Дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд гамшгаас үүдэлтэй эдийн засгийн шууд хохирлын эзлэх хувь (ДНБ), амин чухал дэд бүтцэд учруулсан гэмтэл, суурь үйлчилгээ тасалдсан тоо
11.6.1 Хот суурин газарт тогтмол цуглуулдаг хатуу хог хаягдал, түүнээс хот суурин газарт бий болсон хатуу хог хаягдлаас  эцсийн боловсруулалт хийгдсэн хатуу хог хаягдын эзлэх хувь, хотоор
11.6.2 Хотын агаар дахь нарийн болон том ширхэглэгт тоосонцрын (өөрөөр хэлбэл, PM 2.5 болон PM 10) жилийн дундаж хэмжээ (хүн амд харьцуулсан)
11.7.1 Бүх нийтийн хэрэгцээнд зориулсан задгай талбайтай барилгажуулсан газрын эзлэх дундаж хувь, хүйсээр, насны бүлгээр, хөгжлийн бэрхшээлтэй хүн амаар
11.7.2 Сүүлийн 12 сард бие махбодын хохирол амссан, бэлгийн дарамтад орсон хүн амын эзлэх хувь, хүйсээр, насны бүлгээр, хөгжлийн бэрхшээлтэй хүн амаар, хэрэг гарсан байршлаар 
11.а.1  Хүн амын хэтийн тооцоо болон хэрэгцээт нөөц боломжтой уялдуулсан хот, бүсийн хөгжлийн төлөвлөгөөг хэрэгжүүлдэг, хотод амьдардаг хүн амын эзлэх хувь, хотын хэмжээгээр
11.b.1 Гамшгийн эрсдэлийг бууруулах чиглэлээр 2015-2030 онд авч хэрэгжүүлэх Сендайн үйл ажиллагааны суурь баримт бичигтэй уялдуулсан гамшгийн эрсдэлийг бууруулах үндэсний стратегийг баталж, хэрэгжүүлдэг эсэх
11.b.2  Гамшгийн эрсдлийг бууруулах үндэсний стратегийн дагуу гамшгийн эрсдлийг бууруулах орон нутгийн стратегийг баталж, хэрэгжүүлдэг орон нутгийн засаг захиргааны эзлэх хувь
11.c.1. Дотоодын материал ашиглаж хэмнэлттэй, бат бөх, үр ашигтай барилга барих, сайжруулахад олгосон санхүүгийн тусламжийн эзлэх хувь
ТХЗ 12  
12.1.1 Тогтвортой хэрэглээ үйлдвэрлэлийн талаар  үндэсний төлөвлөгөөтэй эсвэл үндэсний төлөвлөгөөндөө эдгээрийг зорилт, үндсэн чиглэл болгон тусгасан эсэх 
12.2.1. Материалын өгөөж (МӨ)  ба нэг хүнд ноогдох МӨ, ДНБ-д ногдох материалын өгөөж
12.2.2. Дотоодын материалын хэрэглээ, нэг хүнд ногдох дотоодын материалын хэрэглээ, ДНБ-д ногдох дотоодын материалын хэрэглээ
12.3.1 Дэлхийн хүнсний алдагдлын индекс 
12.4.1 Аюултай хог хаягдал, бусад химийн бодисын тухай байгаль орчны олон улсын олон талт гэрээ, хэлэлцээрийн дагуу мэдээлэл солилцох үүргээ биелүүлж байгаа эсэх
12.4.2. Нэг хүнд ногдох аюултай хог хаягдал, устгасан хог хаягдлын эзлэх хувь, устгалын төрлөөр
12.5.1 Хог хаягдлын дахин боловсруулалтын үндэсний түвшин, дахин боловсруулсан материал, тонноор 
12.6.1 Тогтвортой байдлын тайланг хэвлэдэг компаниудын тоо
12.7.1 Төрийн худалдан авах ажиллагааны тогтвортой бодлого, үйл ажиллагааны төлөвлөгөөтэй эсэх 
12.8.1.  (i) Дэлхийн иргэний боловсрол уур амьсгалын өөрчлөлтийн талаар тусгасан (ii) тогтвортой хөгжлийн боловсролыг a) боловсролын үндэсний бодлого, (b) сургалтын хөтөлбөр, (c) багш нарын боловсрол болон (d) суралцагчийн үнэлгээнд тусгасан байдал
12.а.1. Байгаль орчинд ээлтэй технологи, үйлдвэрлэл, тогтвортой хэрэглээнд зориулсан судалгаа, хөгжлийн тусламжийн хэмжээ
12.b.1. Аялал жуулчлалын тогтвортой стратеги эсвэл бодлого, хяналт үнэлгээний арга хэрэгслийн хамт хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний тоо
12.c.1 ДНБ-нд ногдох хатуу түлшний татаасны хэмжээ (үйлдвэрлэл, хэрэглээ), Нийт төсвийн зарлагад хатуу түлшинд зарцуулсан зардлын эзлэх хувь
ТХЗ 13  
13.1.1 100,000 хүнд ногдох гамшгийн улмаас амь насаа алдсан, сураггүй алга болсон болон гамшигт шууд нэрвэгдсэн хүний тоо
13.1.2.  Гамшгийн эрсдэлийг бууруулах чиглэлээр 2015-2030 онд авч хэрэгжүүлэх Сендайн үйл ажиллагааны суурь баримт бичигтэй уялдуулсан гамшгийн эрсдэлийг бууруулах үндэсний стратегийг баталж, хэрэгжүүлдэг эсэх
13.1.3  Гамшгийн эрсдлийг бууруулах үндэсний стратегийн дагуу гамшгийн эрсдлийг бууруулах орон нутгийн стратегийг баталж, хэрэгжүүлдэг орон нутгийн засаг захиргааны эзлэх хувь
13.2.1 Хүнсний үйлдвэрлэлд саад болохгүйгээр хүлэмжийн хийн ялгарлыг бууруулахад чиглэсэн хөгжлийг дэмжих, уур амьсгалын өөрчлөлтийг даван туулах чадавхийг бий болгох, уур амьсгалын өөрчлөлтийн сөрөг нөлөөлөлд дасан зохицох чадварыг нэмэгдүүлэх талаар нэгдсэн бодлого, стратеги, төлөвлөгөөг бий болгон хэрэгжүүлж байгаагаа мэдээлж байгаа эсэх  (үндэсний дасан зохицох үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, үндэсний хувь нэмрийг оруулах төлөвлөгөө, үндэсний хэмжээнд мэдээлэх төлөвлөгөө, 2 жил тутам гаргах тайлан болон бусад бичиг баримтыг орнуулна)
13.3.1 Бага, дунд, дээд боловсролын хөтөлбөртөө гамшгийг бууруулах, дасан зохицох, нөлөөллийг бууруулах, урьдчилан сэрэмжлүүлэх талаар тусгасан эсэх
13.3.2. Уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох, түүнийг бууруулах, технологи дамжуулах, хөгжүүлэх үйл ажиллагааг нэвтрүүлэх чиглэлээр байгууллагын, системийн, хувь хүний чадавхийг бэхжүүлж байгаагаа мэдээлдэг эсэх
13.a.1 2020 оноос 2025 он хүртэл 100 тэрбум ам.долларыг бүрдүүлэх үүрэг амлалтыг биелүүлэхээр жил бүр бүрдүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ, ам.доллараар 
13.b.1 Эмэгтэйчүүд, залуучууд, орон нутгийн болон эмзэг бүлгийн иргэдэд чиглэсэн үр дүнтэй, уур амьсгалын өөрчлөлттэй холбоотой төлөвлөлт, удирдлагын чадавхыг дээшлүүлэх механизмыг бий болгоход мэргэжлийн дэмжлэг авч байгаа эсэх
ТХЗ 14  
14.1.1. Эрэг хавийн эутрофикаци индекс болон хөвөгч хуванцар хог хаягдлыг нягтрал
14.2.1. Экосистемд суурилсан аргыг ашиглан ажиллаж байгаа эдийн засгийн онцгой бүсийн эзлэх хувь
14.3.1. Дээж цуглуулах станцууд дээр хэмжигдсэн далайн  усны хүчиллэгийн дундаж түвшин (рН)
14.4.1. Биологийн тогтвортой түвшинд байгаа загасны нөөцийн эзлэх хувь
14.5.1. Хамгаалагдсан эргийн болон далайн газрын эзлэх хувь
14.6.1.  Хууль бус, бүртгэгдээгүй, дүрмээс гадуур загасчлалтай тэмцэхэд чиглэгдсэн ОУ-ын арга хэрэгслийг нэвтрүүлж буй явц байдал, улс орнуудаар 
14.7.1 Хөгжиж буй жижиг арлын орнууд, буурай хөгжилтэй орнууд болон бүх улс орнуудын загасны аж ахуйн ДНБ-д эзлэх хувь 
14.а.1. Гол мөрөн, нуур цөөрөм загасны чиглэлийн судалгаанд хуваарилсан төсвийн зарлага
14.b.1. Бичил загасны аж ахуйн далайн баялгийг ашиглах, зах зээлд гаргах эрхийг нь хүлээн зөвшөөрсөн, хамгаалсан  хууль эрх зүй, бодлого, институтийн тогтолцоог бий болгож байгаа явц байдал, улс орнуудаар 
14.c.1 Далайг хамгаалах, далай түүний баялгийг тогтвортой ашиглах зорилгоор Далайн хуулийн тухай НҮБ-ын конвенцэд заасны дагуу далайн холбогдолтой арга хэрэгсэл, хууль эрх зүй, бодлого, институтийн орчноор дамжуулан ОУ-ын хууль эрх зүйг соёрхон баталж, зөвшөөрч, хэрэгжүүлэх чиглэлд ахиц, дэвшил гаргаж байгаа улс орнуудын байдал
ТХЗ 15  
15.1.1. Ойгоор бүрхэгдсэн газрын нийт газар нутагт эзлэх хувь
15.1.2. Хамгаалалттай газар бүхий хуурай болон цэнгэг усны биологийн олон янз байдлын томоохон газруудын эзлэх хувь, экосистемийн төрлөөр
15.2.1 Ойн тогтвортой менежментийн чиглэлээр гарч байгаа ахиц дэвшил
15.3.1. Доройтсон газар нутгийн нийт газар нутагт эзлэх хувь
15.4.1. Уулын биологийн олон янз байдлын чухал ач холбогдолтой хэсгийг тусгай хамгаалалтад хамруулсан хэмжээ
15.4.2. Уулын ногоон хамралтын индекс
15.5.1. Улаан дансны индекс
15.6.1. Үр өгөөжийг шударга, тэгш хуваарилах нөхцлийг бүрдүүлэх хууль эрх зүй, бодлого, засаг захиргааны тогтолцоотой эсэх 
15.7.1.  Хулгайгаар, хууль бусаар агнасан зэрлэг ан амьтдыг арилжсан худалдааны эзлэх хувь 
15.8.1 Харийн төрөл зүйлийг тархахаас сэргийлэх, хяналт тавих ажлыг хангалттай санхүүжүүлдэг, холбогдох хууль эрх зүйн орчин бүрдсэн эсэх 
15.9.1. Биологийн төрөл зүйлийн 2011-2020 стратегийн төлөвлөгөөний Айчи Биологийн олон янз байдлын Зорилт 2-т заасны дагуу тогтоосон үндэсний зорилтод чиглэсэн ахиц дэвшил
15.а.1. Биологийн олон янз байдал, экосистемийг тогтвортой ашиглах, хамгаалахад чиглэсэн албан ёсны хөгжлийн тусламж болон засгийн газрын төсвийн зарлагын хэмжээ 1,3
15.b.1. Биологийн олон янз байдал, экосистемийг тогтвортой ашиглах, хамгаалахад чиглэсэн албан ёсны хөгжлийн тусламж болон засгийн газрын төсвийн зарлагын хэмжээ 1,3
15.с.1. Хулгайгаар, хууль бусаар агнасан зэрлэг ан амьтдыг арилжсан худалдааны эзлэх хувь 
ТХЗ 16  
16.1.1 100,000 хүн амд ногдох санаатай аллагын хохирогчдын тоо, хүйсээр, насны бүлгээр
16.1.2 100,000 хүн амд ногдох зөрчлөөс үүдэлтэй нас баралт, хүйсээр, насны бүлгээр, тохиолдлоор 
16.1.3 Сүүлийн 12 сарын дотор бие бялдар, сэтгэл санааны, бэлгийн хүчирхийлэлд өртсөн хүн амын эзлэх хувь
16.1.4. Амьдардаг орчиндоо ганцаараа алхахад аюулгүй байдлыг мэдэрдэг хүн амын эзлэх хувь
16.2.1. Сүүлийн нэг сард асран хамгаалагчаасаа ямар нэг бие махбодын шийтгэл болон сэтгэл санааны түрэмгийлэлд өртсөн 1-17 насны хүүхдийн эзлэх хувь
16.2.2. 100,000 хүнд ногдох хүн худалдаалах гэмт хэргийн хохирогчдын тоо, хүйсээр, насны бүлгээр, мөлжлөгийн хэлбэрээр
16.2.3 18 хүртэлх насандаа бэлгийн хүчирхийлэлд өртөж байсан  18-29 насны эрэгтэй, эмэгтэйчүүдийн эзлэх хувь
16.3.1 Өмнөх 12 сарын хугацаанд хүчирхийллийн хохирогч болсноо эрх бүхий байгууллага болон бусад албан ёсоор хүлээн зөвшөөрөгдсөн зөрчил шийдвэрлэх байгууллагад мэдээлсэн хохирогчдын эзлэх хувь
16.3.2 Нийт шоронгийн хоригдогсдын  дотор сэжигтнээр татагдсан хүний эзлэх хувь 
16.4.1 Дотоод, гадаад санхүүгийн хууль бус урсгалын нийт хэмжээ, тухайн үеийн ам.долларын ханшаар
16.4.2 Олон улсын гэрээ хэлэлцээрийн дагуу эрх бүхий байгууллагаас хууль бус гарал үүслийг нь мөрдөж тогтоосон хураагдсан, олдсон, тушаасан галт зэвсгийн эзлэх хувь 
16.5.1 Сүүлийн 12 сарын хугацаанд, төрийн албан хаагчид авлига өгсөн, эсвэл төрийн албан хаагчаас авилга өгөхийг гуйлгуулсан, төрийн албан хаагчтай хамгийн багадаа нэг удаа холбогдсон хүмүүсийн эзлэх хувь
16.5.2 Сүүлийн 12 сарын хугацаанд, төрийн албан хаагчид авлига өгсөн, эсвэл төрийн албан хаагчаас авилга өгөхийг гуйлгуулсан, төрийн албан хаагчтай хамгийн багадаа нэг удаа холбогдсон аж ахуй нэгжийн эзлэх хувь
16.6.1 Анх батлагдсан төсөвт засгийн  газрын зардлын эзлэх хувь
16.6.2 Төрийн албаар үйлчлүүлсэн сүүлийн үйлчилгээндээ сэтгэл хангалуун байгаа хүн амын эзлэх хувь  
16.7.1 Үндэсний болон орон нутгийн хууль тогтоох байгууллага, төрийн алба, шүүхийн байгууллагад ажиллагчдын нийт төрийн албан ажиллагчдад эзлэх хувь (хүйс, насны бүлгээр, хөгжлийн бэрхшээлтэй хүн амаар, хүн амын бүлгээр) 
16.7.2. Шийдвэр гаргалт нь хүртээмжтэй, хариуцлагатай байдагт итгэдэг хүн амын эзлэх хувь, хүйсээр, насны бүлгээр, хөгжлийн бэрхшээлтэй хүн амаар, хүн амын бүлгээр
16.8.1.Олон улсын байгууллагад хөгжиж буй орнуудын гишүүнчлэл, санал өгөх эрхийн эзлэх хувь 
16.9.1 Төрөлтийг нь иргэний бүртгэлийн байгууллага бүртгэсэн 5-аас доош насны хүүхдүүдийн эзлэх хувь, насны бүлгээр
16.10.1 Сүүлийн 12 сарын хугацаанд амийг хөнөөсөн, хулгайлсан, хүчээр сураггүй алга болгосон, дур зоргоор баривчлан эрүүдэн шүүсэн сэтгүүлчид, хэвлэл мэдээллийн ажилтнууд, ҮЭ-ийн болон хүний эрхийг хамгаалах байгууллагын ажилтнуудын батлагдсан тоо 
16.10.2 Олон нийтийн мэдээлэл авах эрхийг үндсэн хууль, хууль тогтоомж, дүрэм журам, бодлогын түвшинд баталгаажуулж, хуульчилсан эсэх
16.а.1 Парисын зарчмыг мөрдлөг болгодог хүний эрхийн бие даасан байгууллагатай эсэх
16.b.1 Олон улсын хүний ​​эрхийн хуулиар  хориглосон ялгаварлан гадуурхах явдлын аль нэг тохиолдлоор сүүлийн 12 сарын дотор гадуурхагдсан, доромжлуулснаа хувьдаа мэдэрсэн гэж мэдүүлсэн хүн амын эзлэх хувь
ТХЗ 17  
17.1.1. ДНБ-д эзлэх төсвийн нийт орлого, эх үүсвэрээр
17.1.2. Орон нутгийн төсөвт орон нутгын татварын эзлэх хувь
17.2.1 ЭЗХАХБ, Хөгжлийн тусламжийн хорооны (DAC) донор орнуудын үндэсний нийт орлогод эзлэх  буурай хөгжилтэй орнуудад үзүүлж буй хөгжлийн албан ёсны цэвэр болон нийт тусламжийн дүн
17.3.1 Гадаадын шууд хөрөнгө оруулалт  болон Хөгжлийн албан ёсны тусламж, Өмнөд-Өмнөдийн хамтын ажиллагааны улсын нийт төсөвт эзлэх хувь 
17.3.2 ДНБ-нд эзлэх мөнгөн гуйвуулгын хэмжээ, ам.доллараар
17.4.1 Бараа, үйлчилгээний экспорт дахь Өрийн үйлчилгээний эзлэх хувь
17.5.1. Буурай хөгжилтэй орнуудад зориулсан хөрөнгө оруулалтыг дэмжих дүрэм, журмыг баталсан улс орнуудын тоо
17.6.1. Улс орнуудын хооронд байгуулсан шинжлэх ухаан болон технологийн хамтын ажиллагааны гэрээ, хөтөлбөрийн тоо, хамтын ажиллагааны хэлбэрээр
17.6.2. 100 оршин суугчдад ногдох суурин интернетийн өргөн зурвас, хурдаар
17.7.1 Хөгжиж буй орнуудад байгаль орчинд ээлтэй технологийг хөгжүүлэх, дамжуулах, тараах болон тархцыг дэмжихээр батлагдсан санхүүжилтийн нийт дүн
17.8.1 Интернет ашигладаг хувь хүмүүсийн ​​эзлэх хувь
17.9.1. Хөгжиж буй орнуудын санхүүгийн болон техникийн тусламжийн дүн, доллараар (Хойд-Өмнөд, Өмнөд-Өмнөд болон гурвал талт хамтын ажиллагааны хүрээнд)
17.10.1. Дэлхийн жигнэсэн тарифын дундаж
17.11.1 Хөгжиж буй болон нэн буурай хөгжилтэй орнуудын экспортын дэлхийн экспортод эзлэх хувь
17.12.1 Хөгжиж буй орнууд, нэн буурай хөгжилтэй болон хөгжиж буй жижиг арлын орнуудад тулгарч байгаа дундаж үнэ тариф
17.13.1. Макро эдийн засгийн үзүүлэлтүүд 
17.14.1 Тогтвортой хөгжүүлэх бодлогын уялдааг сайжруулах механизмыг бүрдүүлсэн эсэх 
17.15.1. Монгол Улсын үр дүнгийн тогтолцоо, төлөвлөлтийн арга хэрэгслийг хөгжлийн хамтын ажиллагааны байгууллагууд ашиглаж байгаа байдал
17.16.1. Тогтвортой хөгжлийн зорилгод хүрэхэд дэмжлэг болдог хөгжлийн үр ашигтай байдлын хяналт шинжилгээний олон талт оролцогчдын тогтолцоог бүрдүүлэх чиглэлд хийж байгаа ажлаа тайлагнаж байгаа эсэх 
17.17.1 Төр, хувийн хэвшил, иргэний нийгмийн хамтын ажиллагааг дэмжихээр амласан дүн,  ам.доллараар
17.18.1. Албан ёсны статистикийн үндсэн зарчмын дагуу холбогдох зорилтоор улсын түвшинд бүх задаргаагаар гардаг тогтвортой хөгжлийн шалгуур үзүүлэлтүүдийн эзлэх хувь
17.18.2. Албан ёсны статистикийн үндсэн зарчмыг тусгасан статистикийн хууль тогтоомжтой эсэх
17.18.3. Бүрэн санхүүжилттэй эсвэл хэрэгжилтийн шатанд яваа статистикийн үндэсний хөтөлбөртэй эсэх, санхүүжилтийн эх үүсвэрээр
17.19.1 Хөгжиж буй орнуудын статистикийн чадавхыг бэхжүүлэхэд бэлэн байгаа бүх хөрөнгийн хэмжээ, доллараар
 17.19.1. (a) Сүүлийн 10 жилд хүн ам, орон сууцны тооллогыг наад зах нь 1 удаа зохион байгуулсан,  (b)  нас баралтын бүртгэлийг 80%, төрөлтийн бүртгэлийг 100% -д хүргэсэн эсэх