үндэсний статистикийн хороо
www.1212.mn | монгол | english

ЗОРИЛГО 2. ӨЛСГӨЛӨНГ ЗОГСООХ


Зорилт Үзүүлэлт

гарах бэлэн байдал

гарна
гарахгүй
Хариуцах байгууллага
Үзүүлэлтийг хариуцан гаргах  Үзүүлэлтийг бодлогын түвшинд хариуцах 
Зорилт 2.1 2030 он гэхэд ядуурлыг эцэс болгож, хүн бүрийг, ялангуяа ядуу болон эмзэг бүлгийн хүмүүс, түүний дотор нялхсыг эрүүл, шим тэжээллэг, хүрэлцэхүйц хоол хүнсийг жилийн турш авах боломжоор хангах 2.1.1 Хоол тэжээлийн дутагдлын тархалт (POU)
ҮСХ, Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам, Эрүүл мэндийн яам Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам, Эрүүл мэндийн яам
2.1.2 Хүнсний баталгаат байдлын алдагдлыг тооцох хэмжүүрт үндэслэн баталгаагүй хоол, хүнсний дунд болон хүнд хэлбэрийн байдалд өртсөн хүн амын тархалт (FIES)
Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам, Эрүүл мэндийн яам  Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам, Эрүүл мэндийн яам
Зорилт 2.2 2025 он гэхэд 5 хүртэлх насны өсөлтийн хоцролттой, туранхай хүүхдийн талаар олон улсын хэмжээнд хүлээн зөвшөөрсөн зорилтуудад хүрэх замаар хоол тэжээлийн дутагдлын бүх хэлбэрийг арилгаж, өсвөр насны охид, жирэмсэн болон хүүхдээ хөхөөрөө хооллож буй эмэгтэйчүүд, өндөр настнуудын хоол тэжээлийн хэрэгцээг 2030 он гэхэд хангах 2.2.1 Өсөлтийн хоцролттой 5 хүртэлх насны хүүхдийн тархалт (Биеийн өндөр, насны харьцаа нь ДЭМБ-аас боловсруулсан хүүхдийн өсөлтийн стандарт харьцааны голчоос "- 2 стандарт хазайлтаас" доогуур)
ҮСХ Эрүүл мэндийн яам
2.2.2 Хоол тэжээлийн дутагдалтай 5 хүртэлх насны хүүхдийн тархалт, төрлөөр (туранхай ба илүүдэл жинтэй), (Биеийн жин, өндрийн харьцаа нь ДЭМБ-аас боловсруулсан хүүхдийн өсөлтийн стандарт харьцааны голчоос " +2 стандарт хазайлтаас" их эсвэл "- 2 стандарт хазайлтаас" доогуур)
ҮСХ Эрүүл мэндийн яам
Зорилт 2.3 Нэмүү өртөг шингээх, хөдөө аж ахуйн бус ажил эрхлэлтийг бий болгох үүднээс газар, үр ашигтай бусад баялаг, мэдээлэл мэдлэг, санхүүгийн үйлчилгээ, зах зээл, нөөц боломжийг ашиглах эрх тэгш, баталгаатай боломжийг бүрдүүлэх замаар жижиг хэмжээний хүнсний үйлдвэрлэгчид, ялангуяа нутгийн иргэд, гэр бүлийн фермерийн аж ахуй эрхлэгчид, малчид, загасны аж ахуй эрхлэгчдийн хөдөө аж ахуйн бүтээмж, орлогыг 2030 он гэхэд 2 дахин нэмэгдүүлэх 2.3.1 1 ажилтанд ногдох бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн хэмжээ, Фермийн аж ахуй/ бэлчээрийн мал аж ахуй/ ойн аж ахуйн нэгжийн хэмжээгээр
ҮСХ,  Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам
2.3.2. Хоол хүнсний жижиг, дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчдийн дундаж орлого, хүйс, үндсэн засаг захиргаагааны нэгжээр
ҮСХ,  Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам
Зорилт 2.4 2030 он гэхэд хүнс үйлдвэрлэлийн тогтвортой системийг бий болгож, бүтээмж, үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэх, экосистемийн тэнцвэрийг хангаж чадах, цаг уурын өөрчлөлт, эрс тэс цаг агаар, ган зуд, үер, бусад гамшигт үзэгдэлд дасан зохицох чадавхыг бэхжүүлэх, газар хөрсний чанарыг тасралтгүй сайжруулах хөдөө аж ахуйн уян хатан арга туршлагыг нэвтрүүлэх 2.4.1. Бүтээмжтэй, тогтвортой хөдөө аж ахуйн үйл ажиллагаанд ашиглагддаг хөдөө аж ахуйн газар нутгийн эзлэх хувь
Газар зохион байгуулалт, геодези, зураг зүйн газар Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам, Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам
Зорилт 2.5 2030 он гэхэд олон улс, бүс нутаг, үндэсний түвшний зохистой удирдлага, зохион байгуулалттай, олон төрлийн үр, ургамлын сантай банкаар дамжуулан үр, тариалах ургамал, фермерийн болон гэрийн тэжээвэр амьтан, тэдгээртэй холбоотой зэрлэг ан амьтдын генетикийн олон янз байдлыг хадгалж, олон улсын хэмжээнд тохиролцсоны дагуу генетикийн нөөц баялаг, уламжлалт холбогдох мэдлэгийг ашигласнаар гарах үр шимийг хүртэх, эрх тэгш, шударга зарчмаар солилцох нөхцөлийг бүрдүүлэх 2.5.1. Хүнс, хөдөө аж ахуйн чиглэлээр дунд болон урт хугацаанд ашиглахаар зориулалтын байгууламжид хадгалсан ургамал, амьтны генетикийн нөөц
Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам
2.5.2. Устах эрсдэлтэй, устах эрсдэлгүй, устах эрсдэлийн үл мэдэгдэх түвшинд байгаа нутгийн үүлдрийн малын эзлэх хувь
ҮСХ,  Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам
Зорилт 2.а Хөгжиж буй орнуудад, ялангуяа нэн буурай хөгжилтэй орнуудын хөдөө аж ахуйн бүтээмжийн чадамжийг сайжруулах үүднээс хөдөөгийн дэд бүтэц, хөдөө аж ахуйн судалгаа, хөдөө аж ахуйг өргөжүүлэх үйлчилгээ, технологийн хөгжил, ургамал болон малын генийн банкны салбарт олон улсын хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх замаар хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлэх 2.а.1. Засгийн газрын хөдөө аж ахуйд зориулсан Зардлын Индекс
Сангийн яам Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам
2.a.2. ХАА-н салбарт зориулсан хөгжлийн албан ёсны тусламж, орлого, сая. ам доллар
 Сангийн яам Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам
Зорилт 2.b Дохагийн хөгжлийн хөтөлбөрийн хүрээнд бий болсон эрх үүргийн дагуу хөдөө аж ахуйн экспортын татаас, түүнтэй адил экспортын арга хэмжээний бүх хэлбэрийг нэгэн зэрэг халах замаар дэлхийн хөдөө аж ахуйн зах зээлд байгаа худалдааны хязгаарлалт, гажуудлаас урьдчилан сэргийлэх, тэдгээрийг засах 2.b.1 Хөдөө аж ахуйн экспортын татаас
Сангийн яам Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам
Зорилт 2.с Хүнсний үнэ хэт ихээр хэлбэлзэх байдлыг хязгаарлах үүднээс зах зээлийн мэдээлэл, түүний дотор хүнсний нөөцийн мэдээллийг шуурхай авах ажлыг хөнгөвчлөх, хүнсний бүтээгдэхүүний зах зээл, түүний үүсмэл хэрэгслийг зөв ажиллах нөхцөлийг бүрдүүлэх арга хэмжээ авах 2.c.1 Хүнсний үнийн огцом өөрчлөлтийн үзүүлэлт
ҮСХ Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам