үндэсний статистикийн хороо
www.1212.mn | монгол | english

ЗОРИЛГО 6. БАТАЛГААТ УНДНЫ УС АРИУН ЦЭВРИЙН БАЙГУУЛАМЖААР ХАНГАХ


Зорилт Үзүүлэлт

гарах бэлэн байдал

гарна
гарахгүй
Хариуцах байгууллага
Үзүүлэлтийг хариуцан гаргах  Үзүүлэлтийг бодлогын түвшинд хариуцах 
Зорилт 6.1 2030 он гэхэд хүн бүрийг ундны аюулгүй, боломжийн үнэтэй усаар хангах 6.1.1 Аюулгүй, баталгаат ундны усны үйлчилгээгээр хангагдсан хүн амын эзлэх хувь
ҮСХ Барилга, хот байгуулалтын яам, Эрүүл мэндийн яам
Зорилт 6.2 2030 он гэхэд хүн бүрийг тэгш хүртээмжтэй, эрүүл ахуйн шаардлага хангасан ариун цэврийн байгууламжид хамруулж, охид, эмэгтэйчүүд, эмзэг бүлгийнхний хэрэгцээ шаардлагыг онцгойлон анхааран үзэж ил задгай биеэ засах явдлыг зогсоох 6.2.1 Эрүүл ахуйн шаардлага хангасан ариун цэврийн үйлчилгээгээр хангагдсан хүн амын эзлэх хувь (гар угаах саван, ус, угаалтуурыг хамруулна )
ҮСХ Барилга, хот байгуулалтын яам, Эрүүл мэндийн яам
Зорилт 6.3 2030 он гэхэд дэлхийн түвшинд бохирдлыг бууруулах, хог хаях ажиллагааг халах, аюултай химийн бодис, материалыг гаргах явдлыг хамгийн бага түвшинд хүргэх, цэвэрлэгдээгүй бохир ус хувь хэмжээг хоёр дахин бууруулах, усыг дахин боловсруулж, цэвэршүүлэн хэрэглэх явдлыг [x] хувиар нэмэгдүүлэх замаар усны чанарыг сайжруулах 6.3.1 Дахин боловсруулж, сайтар ариутгасан бохир усны эзлэх хувь
Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам Барилга, хот байгуулалтын яам, Эрүүл мэндийн яам, Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам
6.3.2 Хүний ​​эрүүл мэндэд эрсдэлгүй байгалийн чанартай ус хүлээн авагчдын эзлэх хувь
Барилга, хот байгуулалтын яам, Эрүүл мэндийн яам, Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам Барилга, хот байгуулалтын яам, Эрүүл мэндийн яам, Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам
Зорилт 6.4 2030 он гэхэд бүх салбарт усны хэрэглээний үр ашгийг үлэмж хэмжээгээр нэмэгдүүлж, усны хомсдолоос гаргах үүднээс цэвэр усны тогтвортой олборлолт, хангамжийг хангаж, усны хомсдолоос өртсөн хүн амын тоог үлэмж хэмжээгээр бууруулах 6.4.1 Ус ашиглалтын үр ашигт гарч буй өөрчлөлт, хугацаагаар
Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам
6.4.2 Усны хомсдол: тогтоогдсон цэвэр усны нөөцөд хэрэглэсэн цэвэр усны эзлэх хувь
Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам Барилга, хот байгуулалтын яам,  Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам
Зорилт 6.5 2030 он гэхэд тохиромжтой гэж үзвэл хил дамнасан хамтын ажиллагаагаар дамжуулан бүх түвшинд усны нөөцийн нэгдсэн менежментийг нэвтрүүлэх 6.5.1 Усны нөөцийн нэгдсэн менежмент (УННМ)-ийн хэрэгжилтийн зэрэг (0- 100)
Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам
6.5.2. Усны хамтын ажиллагаанд зориулсан зохицуулалттай хил дамнасан усны ай сав газрын эзлэх хувь
Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам
Зорилт 6.6 2020 он гэхэд устай холбоотой экосистем, түүний дотор уул, ой, намагшсан газар, гол мөрөн, уст давхарга, нуурыг хамгаалах, сэргээх 6.6.1 Устай холбоотой экосистемд гарсан өөрчлөлт, хугацаагаар
Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам
Зорилт 6.а 2030 он гэхэд ус, ариун цэврийн байгууламжтай холбоотой үйл ажиллагаа, хөтөлбөр, түүний дотор ус хураах, цэвэршүүлэх, усны үр ашиг, бохир усыг цэвэрлэх, дахин ашиглах технологийн чиглэлээр хөгжиж буй орнуудад үзүүлдэг олон улсын хамтын ажиллагаа, чадавх бэхжүүлэх дэмжлэг туслалцааг өргөжүүлэх 6.a.1 Засгийн газрын зардалд тусгасан ус ариун цэврийн байгууламжид зориулсан хөгжлийн албан ёсны тусламжийн хэмжээ
Сангийн яам Сангийн яам, Эрүүл мэндийн яам, Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам
Зорилт 6.b Усны болон ариун цэврийн байгууламжийн менежментийг боловсронгуй болгох чиглэлээр орон нутгийн хамт олны оролцоог дэмжих, бэхжүүлэх 6.b.1 Ус болон ариун цэврийн менежментийн чиглэлээр орон нутгийн иргэдийн оролцоог хангах тогтсон үйл ажиллагааны бодлого, журамтай орон нутгийн засаг захиргааны нэгжийн эзлэх хувь
Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам, Эрүүл мэндийн яам Сангийн яам, Эрүүл мэндийн яам, Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам